Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Parma Oy Hyrylän betonitehdas, ympäristölupa, Tuusula, lausuntopyyntö

TUUDno-2020-186

Valmistelija

  • Petteri Puputti, kaavasuunnittelija, petteri.puputti@tuusula.fi
  • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Parma Oy on saattanut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa vireille hakemuksen betonielementtitehtaan ympäristöluvan muuttamiseksi. Tehdas sijaitsee kiinteistöillä 858-401-3-354 ja 858-401-3-355 osoitteessa Palkkitie 3, 04300 Tuusula.
Lausunto tulee toimittaa 19.3.2020 mennessä.

Hanke
Parma Oy on laittanut vireille ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen hakemuksen betonielementtitehtaan ympäristöluvan muuttamiseksi kiinteistöillä 858-401-3-354 ja 858-401-3-355. Tehtaan toimintoihin kuuluvat ontelolaattojen ja ontelolaattatuotantoon tarvittavan betonin valmistus omalla betoniasemalla. Laitoksen kaakkoispuolella sijaitsee betonijätteen varastointi- ja murskausalue.
Laitoksella on Uudenmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa 10.1.2002 No YS 46 (Dnro 0101Y0002-111 ja Dnro 0101Y0130-111). Luvan lupamääräyksiä on tarkistettu ja sen johdosta on Uudenmaan ympäristökeskus antanut päätöksen 3.9.2009 No YS 1053 (Dnro UUS-2008-Y-661-111). Molemmat päätökset ovat toistaiseksi voimassa olevia. Nyt jätetyssä lupahakemuksessa on esitetty mm. uuden polttoaineiden tankkauspaikan rakentamista.
Toiminnan suurimmat vaikutukset ympäristöön muodostuvat melu- ja pölypäästöistä, jotka aiheutuvat jätebetonin murskauksesta. Betonin tuotannossa muodostuvat jätevedet johdetaan kunnan jätevesiviemäriin. Murskauspaikan, betonijätteen varastointialueen sekä tankkauspaikan sade- ja sulamisvedet johdetaan erotuskaivojen kautta läheiseen Sammalojaan.
Tehtaan tuotantokapasiteetti ei muutu, mutta uutena toimintana ympäristölupahakemus sisältää alueelle sijoittuvaksi esitetyn tankkauspisteen.

Maankäytöllinen ja kaavallinen tilanne ml. uudet kaavahankkeet
Alueella on voimassa Palkkitie - Huoltotie asemakaavan muutos, joka on tullut voimaan 21.7.2005. Asemakaavassa Parman betonielementtitehtaan alue on osoitettu kaavamerkinnällä T-8 betonituotetehtaan alue. Kaavamääräyksen mukaan: alueelle saa sijoittaa 1 § :n yleismääräyksestä poiketen betonituotetehtaan ja siihen liittyen valmiiden betonituotteiden varastoalueen, betonijätteiden varastoalueen, betonijätteiden murskausta ja teollisuuskokonaisuuden edellyttämää energian tuotantoa. Lisää määräyksiä § 1,2,3,5.

Ympäristöluvan kannalta merkitykselliset asemakaavan lisämääräykset:
1 § Alueelle ei saa sijoittaa ympäristösuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:ssä tarkoitettua ympäristöluvan edellyttämää toimintaa, ellei sitä ole muilla määräyksillä erikseen sallittu.
2 § Korttelialueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita, valmisteita tai jätteitä.
Polttonestesäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuus on suurempi kuin varastoitavan polttonesteen enimmäismäärä.
Tilat, joissa harjoitetaan vähäistä ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia tulee varustaa suojarakentein.
Lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömillä rakenteilla, alueelta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava suoraan tai Sammalojan kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.
Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen.
Lisäksi alueella ei saa suorittaa muitakaan pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä.
3 § Yhteensä 30 % kerrosalasta saa käyttää toimistojen ja pääkäyttötarkoitukseen liittyvien ympäristöhäiriötä - tärinää, melua, pölyämistä tai ilmanpilaantumista - aiheuttavien tuotanto- ja työtilojen rakentamiseen.

Rakennuspaikan tehokkuus on e=0.50 ja enimmäiskerrosala III. Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää enintään 40 % rakentamiseen. Rakennuspaikan läpi kulkee useita maanalaisia johtoa varten varattuja alueen osia. Rakennuspaikka on lähes kokonaisuudessaan veden hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (pv-19).

Alueella on vireillä kaavamuutos asemakaavan muuttamiseksi: Palkkitie (nro. 3614). Asemakaavan ja kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 8.8.–9.9.2019 välisenä aikana. Asemakaavaluonnoksen laatiminen on kesken. Laadittavan kaavan tavoitteena on laajentaa Palkkikujan työpaikka-aluetta kaavoittamattomalle alueelle kaakkoon. Lisäksi selvitetään kiinteistön Palkkitie 3 (Parman betonitehdas) mahdollisuus laajentaa toimintaansa koilliseen kunnan omistamalle suojaviheralueelle (EV) sekä puistoalueelle (P). Asemakaavan laatimista/muuttamista ohjaa Sulan osayleiskaava, jossa Parman kiinteistö on osoitettu teollisuus- ja varastoalueena (T-3).

Rykmentinpuiston osayleiskaavassa rakennuspaikan läheisyyteen on osoitettu uutta asumista. Rakennuspaikan eteläosasta itään noin 130 metrin etäisyydelle on esitetty rakennettavaksi tiivistä asuntoaluetta (A-2), kuten pienkerrostaloja, rivitaloja ja kytkettyjä pientaloja. Hieman pohjoisemmaksi, noin 500 metrin etäisyydelle rakennuspaikasta, on lisäksi osoitettu kerrostalovaltaista rakentamista (AK).

Tälle pohjoisemmaksi sijoittuvalle alueelle, noin 500 metrin etäisyydelle Parman betonielementtitehtaasta, on asemakaavatyö käynnissä. Kaavasta on valmisteltu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka ovat olleet nähtävillä 13.2.–14.4.2014. Kaavaluonnos on laadittu laajalle alueelle, jonka kaavoitusta viedään eteenpäin pienempinä osa-alueina. Kunnan kaavoitussuunnitelmassa 2020-2024 läheisen asuinalueen kaavoitus on ohjelmoitu tulossa olevaksi hankkeeksi (II-luokan hanke), ns. Puistokylä, josta mainitaan seuraavaa: Puustellinmetsän eteläpuolelle sijoittuvalla alueelle suunnitellaan monipuolista asuinaluetta, jonka sekoitettu rakenne vaihtelee kerrostaloista kytkettyihin pientaloihin ja erillispientaloihin. Alueen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden rakentamista Fallbackantielle alueen kytkemiseksi Tuusulanväylään. Vireillä olevassa koko kunnan yleiskaavassa Puistokylä on esitetty toisen vaiheen asumisen laajenemisalueena, eli se on ajoitettu noin vuoden 2030 jälkeiseen aikaan toteutuvaksi alueeksi. Yleiskaava on ehdotusvaiheessa.

Liikennemäärä Palkkitiellä oletettavasti kasvaa tulevaisuudessa lähiympäristön maankäytön kehittyessä. Lisäksi kadulle suuntautuu merkittävästi läpiajoliikennettä, mikäli Rykmentinpuiston alueelle suunniteltavat uudet asuinalueet kytketään Palkkitien kautta Fallbackantiehen.

Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että alueen maankäytöllinen ja kaavallinen tilanne on seuraava.
Alueella on voimassa Palkkitie - Huoltotie asemakaavan muutos, joka on tullut voimaan 21.7.2005. Asemakaavassa Parman betonielementtitehtaan alue on osoitettu kaavamerkinnällä T-8 betonituotetehtaan alue. Kaavamääräyksen mukaan: alueelle saa sijoittaa 1 § :n yleismääräyksestä poiketen betonituotetehtaan ja siihen liittyen valmiiden betonituotteiden varastoalueen, betonijätteiden varastoalueen, betonijätteiden murskausta ja teollisuuskokonaisuuden edellyttämää energian tuotantoa. Lisää määräyksiä § 1,2,3,5.

Ympäristöluvan kannalta merkitykselliset asemakaavan lisämääräykset:
1 § Alueelle ei saa sijoittaa ympäristösuojeluasetuksen (169/2000) 1 §:ssä tarkoitettua ympäristöluvan edellyttämää toimintaa, ellei sitä ole muilla määräyksillä erikseen sallittu.
2 § Korttelialueella ei saa säilyttää irrallaan tai varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita, valmisteita tai jätteitä.
Polttonestesäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuus on suurempi kuin varastoitavan polttonesteen enimmäismäärä.
Tilat, joissa harjoitetaan vähäistä ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia tulee varustaa suojarakentein.
Lastaus- ja purkualueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömillä rakenteilla, alueelta kertyvät sade- ja sulamisvedet on johdettava suoraan tai Sammalojan kautta pohjavesialueen ulkopuolelle.
Rakennukset on perustettava niin, ettei rakentaminen vaikuta pohjaveden korkeuteen.
Lisäksi alueella ei saa suorittaa muitakaan pohjaveden laatua tai määrää vaarantavia toimenpiteitä.
3 § Yhteensä 30 % kerrosalasta saa käyttää toimistojen ja pääkäyttötarkoitukseen liittyvien ympäristöhäiriötä - tärinää, melua, pölyämistä tai ilmanpilaantumista - aiheuttavien tuotanto- ja työtilojen rakentamiseen.

Rakennuspaikan tehokkuus on e=0.50 ja enimmäiskerrosala III. Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää enintään 40 % rakentamiseen. Rakennuspaikan läpi kulkee useita maanalaisia johtoa varten varattuja alueen osia. Rakennuspaikka on lähes kokonaisuudessaan veden hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella (pv-19).

Alueella on vireillä kaavamuutos asemakaavan muuttamiseksi: Palkkitie (nro. 3614). Asemakaavan ja kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 8.8.–9.9.2019 välisenä aikana. Asemakaavaluonnoksen laatiminen on kesken. Laadittavan kaavan tavoitteena on laajentaa Palkkikujan työpaikka-aluetta kaavoittamattomalle alueelle kaakkoon. Lisäksi selvitetään kiinteistön Palkkitie 3 (Parman betonitehdas) mahdollisuus laajentaa toimintaansa koilliseen kunnan omistamalle suojaviheralueelle (EV) sekä puistoalueelle (P). Asemakaavan laatimista/muuttamista ohjaa Sulan osayleiskaava, jossa Parman kiinteistö on osoitettu teollisuus- ja varastoalueena (T-3).

Rykmentinpuiston osayleiskaavassa rakennuspaikan läheisyyteen on osoitettu uutta asumista. Rakennuspaikan eteläosasta itään noin 130 metrin etäisyydelle on esitetty rakennettavaksi tiivistä asuntoaluetta (A-2), kuten pienkerrostaloja, rivitaloja ja kytkettyjä pientaloja. Hieman pohjoisemmaksi, noin 500 metrin etäisyydelle rakennuspaikasta, on lisäksi osoitettu kerrostalovaltaista rakentamista (AK).

Tälle pohjoisemmaksi sijoittuvalle alueelle, noin 500 metrin etäisyydelle Parman betonielementtitehtaasta, on asemakaavatyö käynnissä. Kaavasta on valmisteltu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka ovat olleet nähtävillä 13.2.–14.4.2014. Kaavaluonnos on laadittu laajalle alueelle, jonka kaavoitusta viedään eteenpäin pienempinä osa-alueina. Kunnan kaavoitussuunnitelmassa 2020-2024 läheisen asuinalueen kaavoitus on ohjelmoitu tulossa olevaksi hankkeeksi (II-luokan hanke), ns. Puistokylä, josta mainitaan seuraavaa: Puustellinmetsän eteläpuolelle sijoittuvalla alueelle suunnitellaan monipuolista asuinaluetta, jonka sekoitettu rakenne vaihtelee kerrostaloista kytkettyihin pientaloihin ja erillispientaloihin. Alueen toteuttaminen edellyttää katuyhteyden rakentamista Fallbackantielle alueen kytkemiseksi Tuusulanväylään. Vireillä olevassa koko kunnan yleiskaavassa Puistokylä on esitetty toisen vaiheen asumisen laajenemisalueena, eli se on ajoitettu noin vuoden 2030 jälkeiseen aikaan toteutuvaksi alueeksi. Yleiskaava on ehdotusvaiheessa.

Liikennemäärä Palkkitiellä oletettavasti kasvaa tulevaisuudessa lähiympäristön maankäytön kehittyessä. Lisäksi kadulle suuntautuu merkittävästi läpiajoliikennettä, mikäli Rykmentinpuiston alueelle suunniteltavat uudet asuinalueet kytketään Palkkitien kautta Fallbackantiehen.

Betonielementtitehtaan toiminta on voimassaolevan asemakaavan mukaista, eikä kunnanhallitus näe tässä vaiheessa esteitä nykyisen toiminnan jatkamisen mahdollistavan ympäristöluvan myöntämiselle. Rykmentinpuiston asuinalueiden kehittyminen voi kuitenkin osaltaan rajoittaa ympäristölupaa edellyttävien toimintojen kehittämistä alueella tulevaisuudessa ja aiheuttaa muutostarvetta ympäristöluvan lupaehtojen ajantasaistamiseksi uutta tilannetta vastaaviksi. Palkkitien profiilia ja statusta tarkastellaan tarkemmin vireillä olevan Palkkitien asemakaavan (nro. 3614) yhteydessä.

Uuden polttoaineiden tankkauspaikan rakentamisen osalta kunnanhallitus toteaa, että asemakaavamääräykset eivät puolla polttoaineen jakelupisteen sijoittamista pohjavesialueelle. Asemakaavan lisämääräysten 2 §:n mukaan alueella ei saa varastoida nestemäisiä polttoaineita eikä muita pohjavettä likaavia aineita. Mikäli ympäristölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä polttoaineen jakelupisteen sijoittamisen katsotaan olevan mahdollista, on lupamääräyksin ja asianmukaisin suojarakentein varmistettava, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa pohjavesialueelle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi ympäristölupahakemuksen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle toimitettavaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.