Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Oy Apotti Ab, osakkeiden myynti

TUUDno-2020-333

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi  20.4.2020 mennessä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee Apottiin liittymistä kokouksessaan 26.3.2020. 

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi, on perusteltua, että Tuusulan kunta myy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kunnan omistamat Oy Apotti Ab:n osakkeet, yhteensä 24 kappaletta. Tuusulan kunnan kaikki vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyisivät täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. 

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi, Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi arviolta vuosi 2022. Tuusulan osalta Apottijärjestelmän käyttöönotto on ollut tarkoitus aloittaa 10/2020. On tarkoituksenmukaista, että Apottijärjestelmä otetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella samana ajankohtana. Tämä on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon Apottijärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat käyttötalouden rasitteet, sillä Apotin poistolaskutus käynnistyy järjestelmän käyttöönottovuonna. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian 9.3.2020 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
 • tehdä ehdotuksensa valtuustolle 2.3.2020 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Oy Apotti Ab:n osakkeiden myynti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymällä on mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi 20.4.2020 mennessä. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuusto käsittelee Apottiin liittymistä kokouksessaan 12.3.2020. 

Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 17.6.2016 Apottiin liittymisestä. Tuusulan kunta merkitsi 24 kappaletta Oy Apotti Ab:n osakkeita ja solmi Oy Apotti Ab:n kanssa liittymis- ja merkintä-, osakas-, tilaaja- ja resurssisopimukset.  

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi ja siten Apotti-järjestelmän tilaajaksi, on perusteltua, että Tuusulan kunta myy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle kunnan omistamat Oy Apotti Ab:n osakkeet, yhteensä 24 kappaletta. Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamis- ja järjestämisvastuu on siirtynyt Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle ja kuntayhtymä vastaa Tuusulan kunnan 5.9.2017 hyväksymän Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta Tuusulan kunnalle. Edellä mainittu huomioiden kunnan Apottiosakkeiden omistamista ei voida enää pitää miltään osin tarkoituksenmukaisena. 

Tuusulan kunnan kaikki oikeudet, vastuut ja velvoitteet Oy Apotti Ab:lle siirtyisivät täysimääräisesti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän vastuulle Tuusulan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen osakkeiden kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä. Kauppahinta, 547.953,00 euroa, koostuisi osakepääomaosuudesta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2016-2017, 187.817,00 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston sijoituksista vuosilta 2018-2019, 344.596,00 euroa ja Tuusulan kunnan liittymismaksun täsmäytytyksestä, 15.540,00 euroa. Tuusulan kunta on antanut Oy Apotti Ab:n puolesta 6 424 000 euron suuruisen omavelkaisen takaussitoumuksen. Edellä mainitusta omavelkaisesta takauksesta on käytetty 4 446 000 euroa. Edellä mainittu omavelkainen takaussitoumus, 6 424 000 euroa, siirtyisi osakekaupassa kokonaisuudessaan kuntayhtymälle ja kunta vapautuisi Oy Apotti Ab:n takausvelvoitteista kokonaisuudessaan.

Osakekaupan myötä Tuusulan kunnan ja Oy Apoti Ab:n välille solmitut sopimukset (liittymis- ja merkintäsopimus, osakassopimus, tilaajasopimus ja resurssisopimus) siirtyisivät sellaisinaan kuntayhtymälle niissä olevine vastuineen ja velvoitteineen. 

Apottijärjestelmän käyttöönottoajan siirtäminen

Mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi, Apottijärjestelmän käyttöönottoajaksi muodostuisi 10/2021. Tuusulan osalta Apottijärjestelmän käyttöönotto on ollut tarkoitus aloittaa 10/2020. On tarkoituksenmukaista, että Apottijärjestelmä otetaan käyttöön koko Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän alueella samana ajankohtana. Lisäksi tämä on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon Apottijärjestelmän käyttöönotosta aiheutuvien käyttötalouden rasitteiden siirtyminen vuodella eteenpäin. Apotin poistolaskutus käynnistyy järjestelmän käyttöönottovuonna. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 547.953,00 euroa, mikäli Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä päättää liittyä Oy Apotti Ab:n osakkaaksi 20.4.2020 mennessä
 • hyväksyä kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 • valtuuttaa kansliapäällikön tai talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kunnan puolesta
 • todeta, että Apottijärjestelmän käyttöönottoaika siirtyy ajankohtaan 10/2021.
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • merkitä asian tiedoksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä asian tiedoksi. 

---

Avattuaan asiassa keskustelun puheenjohtaja totesi, että kauppahintaan 547 953 euroa tulee lisätä svop-sijoitus, joka koostuu hankintarenkaan kustannuksista ja omistajalaskutuksesta 453 336 euroa eli kauppahinta on yhteensä 1 001 289 euroa.  

Päätös

Valtuusto päätti

 • merkitä asian tiedoksi. 

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisestä Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevasta kauppakirjasta on epähuomiossa jäänyt pois sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (svop) tehty sijoitus, joka koostuu hankintarenkaan kustannuksista ja omistajalaskutuksesta, määrältään 453 336 euroa. Kauppahintaan tulee siten lisätä edellä mainittu svop-sijoitus, jolloin osakkeiden kauppahinta on 1 001 289 euroa.

Edellä mainittu svop-sijoituserä (hankintarenkaan kustannukset ja omistajalaskutus) 453 336 euroa on ollut listatekstin liitteenä olleessa Oy Apotti Ab:n laatimassa Liittymis- ja talousasiat -liitteessä, mutta jäänyt pois osakkeiden kauppakirjasta.

Liitteenä muutettu kauppakirja.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • muuttaa 2.3.2020 § 73 tekemäänsä päätöstä ja
 • hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakkeita koskevan kauppakirjaluonnoksen siinä olevine ehtoineen kauppahinnaltaan 1 001 289 euroa
 • hyväksyä kauppakirjan allekirjoittajan tehdä kauppakirjaan pääasiaa muuttamattomia pieniä teknisiä korjauksia
 • valtuuttaa kansliapäällikön tai talousjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan yksin kunnan puolesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Oy Apotti Ab, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181