Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Nevel Oy, maa-alueen vuokraaminen kiinteistöstä 858-405-9-1 Jokelan puhdistamo, Perttu

TUUDno-2020-225

Valmistelija

  • Lauri Tölli, maankäyttöinsinööri, lauri.tolli@tuusula.fi

Perustelut

Vapo Oy:llä (0174817-6) on ollut vuokralla noin 750 m2:n suuruinen maa-alue kiinteistöstä 858-405-9-1 Jokelan puhdistamo maankäyttöpäällikön viranhaltijapäätöksellä 19/15.2.2019. Määräaikainen sopimus päättyy 23.4.2024. Vuokralainen on pyytänyt sopimuskauden pidentämistä 15 vuoteen lämpövoimalan investointien vuoksi. Vapo Oy on erottanut lämpöliiketoiminnan omaksi yhtiöksi, Nevel Oy:ksi (3006214-9), jonka kanssa korvaava sopimus tehdään. Maa-alue vuokrataan lämpölaitosta varten. Asiasta on keskusteltu kunnallistekniikan ja kaavoituksen edustajien kanssa. Molemmat edellä mainituista hyväksyvät hankkeen.

Alueen vuosivuokra on 1 689,00 euroa. Vuokraa korotetaan vuosittain 1,5 %.

Valtiotukisäädökset on huomioitu vuokrauksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • vuokrata kiinteistöstä 858-405-9-1 Jokelan puhdistamo noin 750 m2:n suuruisen maa-alueen lämpölaitosta varten 24.4.2020 - 23.4.2035 väliseksi ajaksi Nevel Oy:lle
  • oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään vuokrasopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään vuokrasopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Nevel Oy, yhdyskuntatekniikka/Honkanen, maankäyttö, kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181