Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen

TUUDno-2018-1520

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta on yhteistyössä Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa päivittänyt Hyrylän alueella ja läheisyydessä sijaitsevan Hyrylän ja Rusutjärven tärkeän pohjavesialueen suojelusuunnitelman vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 10 e §:n mukaisesti. Tuusulan Hyrylän pohjavesialueen aiempi suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2005 ja Rusutjärven pohjavesialueen aiempi suojelusuunnitelma vuonna 1999. Nyt laadittu päivitetty suojelusuunnitelma korvaa aiemmat suojelusuunnitelmat.

Suojelusuunnitelmassa on tarkasteltu pohjaveden määrällistä ja laadullista tilaa sekä pohjaveden suojelutoimenpiteiden toteuttamismahdollisuuksia. Suojelusuunnitelmassa on lisäksi esitetty riskikartoitukseen perustuvat alueen pohjavedenottamoiden merkittävimmät riskit sekä pohjaveden suojelun kannalta tarpeelliset maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatoiminnassa huomioon otettavat suositukset ja rajoitukset.

Ehdotus tarkistetuksi Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueen suojelusuunnitelmaksi on liitteenä.

Kuuleminen

Suojelusuunnitelma oli nähtävillä 8.1–10.2.2020 välisenä aikana kunnan verkkosivuilla, Tuusulan pääkirjaston Tuusinfon palvelupisteessä  sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa. Nähtävilläolosta julkaistiin kuulutus kunnan verkkosivulla ja paikallislehdessä. Nähtävilläoloaikana ei saatu mielipiteitä tai lausuntoja.

Jatkotoimenpiteet

Tuusulan kuntakehityslautakunta tekee suojelusuunnitelmaehdotuksesta esityksen kunnanhallitukselle suojelusuunnitelman huomioon ottamisesta alueen maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa sekä ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamenettelyissä.           

Tuusulan kunnanhallituksen suojelusuunnitelmasta tekemä päätös ja suojelusuunnitelma toimitetaan tiedoksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (1263/2014, 10f §).

Ehdotus

Esittelijä

Asko Honkanen, kuntasuunnittelupäällikkö, asko.honkanen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus              

  • hyväksyy Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden tarkistetun suojelusuunnitelman.
  • toimittaa Hyrylän ja Rusutjärven tarkistetun suojelusuunnitelman ja suojelusuunnitelmasta tekemänsä päätöksen tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • lähettää Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden tarkistetun suojelusuunnitelman tiedoksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvontaan, yhdyskuntatekniikkaan, kuntasuunnitteluun, vesihuoltoliikelaitokselle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää           

  • hyväksyä Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden tarkistetun suojelusuunnitelman.
  • toimittaa Hyrylän ja Rusutjärven tarkistetun suojelusuunnitelman ja suojelusuunnitelmasta tekemänsä päätöksen tiedoksi Uudenmaan ELY-keskukselle merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
  • lähettää Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden tarkistetun suojelusuunnitelman tiedoksi ja toimenpiteitä varten rakennusvalvontaan, yhdyskuntatekniikkaan, kuntasuunnitteluun, vesihuoltoliikelaitokselle ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Uudenmaan ELY-keskus, rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka, kuntasuunnittelu, vesihuoltoliikelaitos, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181