Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Högberginhaaran jatke, asemakaavan muutos kaava nro 3622

TUUDno-2019-1928

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kaavoituksessa on laadittu asemakaavaehdotus Maantiekylään Kulomäen  yritysalueelle, Högberginhaaran jatke kaava Nro 3622. Asemakaavan tavoitteena on yritysalueen kaavoittaminen tukemaan Tuusulan kasvua ja huolehtia yritystonttien saatavuudesta.

Asemakaavan muutos sijoittuu Etelä-Tuusulaan, Kulomäentien työpaikka-alueelle ja koskee korttelien välistä asemakaavoittamatonta aluetta, joka on toiminut yritysalueen varastokenttänä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 4,02 ha. Alueen pääkäyttötarkoituksena on (KTY) toimitilarakennusten korttelialue. Kaavaratkaisu mahdollistaa toimistorakennuksien sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennuksien tai niiden yhdistelmien rakentamisen tontille. Korttelialuetta (KTY) on 32 208 m2 ja lähivirkistysaluetta (VL) on 8 041 m2. Rakentamisen määrä on osoitettu rakennusoikeuslukuna. Rakennusoikeutta alueelle osoitetaan 17 500 k-m2. Tonttijako on ohjeellinen.

Asemakaavan laatiminen on käynnistynyt maanomistajan aloitteesta ja maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle kustannuksia.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue rajoittuu voimassa olevaan Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaavaan, joka on tullut voimaan vuonna 2008. Alue on asemakaavoittamatonta aluetta. Ajantasa-asemakaavassa viereinen itäpuoleinen alue on osoitettu (KTY-17) merkinnällä toimitilarakennusten korttelialueeksi ja länsipuolella on (TY) teollisuusrakennusten korttelialuetta. Tonttijako on ohjeellinen. Asemakaavan muutosalue on jo rakennettu varastokentäksi. Kiinteistöllä on aikaisemmin ollut Destia Oy:n asfalttiaseman tuotevarastoaluetoimintaa. Sittemmin asfalttiaseman varastointitoiminta tällä kiinteistöllä on loppunut ja tämän jälkeen tontti on toiminut mm. henkilönostimien ja nostureiden säilytysalueena. 

Vaikutukset

Asemakaavan laatimisen vaikutukset verrattuna alueella olevaan toimintaan ovat vähäisiä. Varastointialue siistiytyy kun alue rakentuu. Rakentaminen tontilla vaikuttaa vähäisesti hulevesien käsittelyyn, kun varastopiha-ala muuttuu puhtaaksi kattoalaksi, josta vedet johdetaan itäpuoleiseen ojaan.Kaavaratkaisun vaikutukset ovat positiivisia hulevesien hallintaan. Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta jo rakennettuun vesijohto- ja viemäriverkostoon. Rakennus on suurikokoinen, mutta työpaikka-alueen kokonaisuuteen suhteutettuna sopiva. Lisärakentaminen työpaikka-alueella mahdollistaa uusien työpaikkojen syntymisen ja yritysalueen kehittymisen. Muuten kaavalla ei ole vaikutuksia suunnittelu- ja lähialueen asukkaiden elinympäristöön ja elinoloihin, rakennettuun ympäristöön ja liikenteeseen, luonnonympäristöön, kulttuuriin, virkistykseen tai kaavatalouteen.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hakemuksesta. Hankkeesta on kerrottu Tuusulan kunnan kaavoituskatsauksessa vuonna 2018 otsikolla Kulomäentien työpaikka-alue III. Hanke aloittaa työpaikka-alueen laajentamisen. Asemakaavan käynnistämisestä on päättänyt kunnanhallitus 15.8.2019. Suunnittelualueella on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus, koskien kiinteistöä 858-411-5-216. Kaavoituksen käynnistämissopimus on hyväksytty KH 16.09.2019 § 137. Asemakaavan laatiminen on tullut vireille kuulutuksella 2.10.2019 samassa yhteydessä on asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 3.10.–4.11.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vastaanotettiin 2 lausuntoa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ovat lausuneet Caruna Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä ei ole lausuttavaa Högberginhaaran jatkeen asemakaavasta, kaava nro 3622. HSL haluaa olla mukana alueen jatkosuunnittelussa. Caruna Oy ilmoittaa alueella olevan sähkönjakelu verkostoa. Kaava-alueen pohjoisreunalla kulkee 110 kV voimajohtomme. Johtoalueelle ei saa sijoittaa ilman voimajohdon omistajan lupaa maanpäällisiä tai maanalaisia rakennuksia tai rakennelmia ja alueella tapahtuvista mahdollisista muutoksista on keskusteltava Carunan kanssa. Istutuksien korkeus on oltava rajoitettu koko kasvukauden aikana maksimissaan kahteen (2) metriin. Voimajohtoalueella tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee aina pyytää Carunalta erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla rakennelma, rakennus, polku, tie tai katu, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunto tulee pyytää, vaikka suunnitelma olisi jo osoitettu kaavassa. Risteämälausunnossa esitetään annettua kaava-lausuntoa yksityiskohtaisemmin ne seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen suunnittelijan ja toteuttajan tulee voimajohdon kannalta ottaa huomioon.  Caruna Oy suosittelee asemakaavassa käytettävän ympäristöministeriön asetuksen mukaista merkintää nro 154 (johtoa varten varattu alueen osa). Johtoalue on hyvä yksilöidä käyttämällä tunnusta z = sähkölinja. Alueen leveyden olisi hyvä olla koko johtoalueen leveys.

Kaavoituksen vastine

Caruna Oy: Asemakaavaan merkitään johtoa varten varattu alueen osa ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän lausunto merkitään tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy laaditun Högberginhaaran Jatke asemakaavaehdotuksen ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä laaditun Högberginhaaran Jatke asemakaavaehdotuksen ja lausuntoihin laaditut vastineet
 • asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 25.11.2019 hyväksyä asemakaavaehdotuksen sekä luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet, sekä asettaa asemakaavaehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 5.12.2019 – 2.1.2020 aikana. Asemakaavasta saatiin 6 kpl lausuntoja. Lausunnot lisätään asemakaava-aineistoon liitteeksi. Uudenmaan ELY-keskus on lausunut asemakaava ehdotuksesta lentomelumääräyksen yksinkertaistamisesta sekä maankäytön tuottaman liikennemäärän ja vaikutusten tarkentamisesta. Metsähallitus on lausunut metsähallituksen VL-alueen tarkentamiseksi kaavaselostukseen. Tarkennukset lisätään kaavaselostukseen ja melumääräystä yksinkertaistetaan. Muilla lausunnon antajilla ei ollut muistutettavaa asemakaavaan.

Ehdotus

Esittelijä

Henna Lindström, yleiskaavasuunnittelija, henna.lindstrom@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja
 • esittää valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä ja tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Lauri Kopposela, kaavasuunnittelija, lauri.kopposela@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä Högbergin jatkeen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.