Kunnanhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Etuoston käyttämättä jättäminen, kiinteistö 858-1-8108-2

TUUDno-2020-483

Valmistelija

  • Tuija Palkki, maankäyttöinsinööri, tuija.palkki@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

FIM Tonttirahasto I Ky (y 2682966-9) myyjänä ja Asunto Oy Tuusulan Petäjä (y 3100880-6) ostajana sekä YIT Suomi Oy (1565583-5) toteuttajana ovat allekirjoittaneet 2.3.2020 kiinteistön kauppakirjan Koskenmäki II asemakaava-alueella osoitteessa Paijalannummentie 10 sijaitsevasta tontista 858-1-8108-2. Tontin pinta-ala on noin 8123 m² ja rakennusoikeus noin 1760 k-m², tontti on rakentamaton.

Kauppahinta on 405.600,00 euroa.

Tuusulan kunta on puoltanut hankkeen rakentamista ARA:n lyhyellä korkotuella kansliapäällikön päätöksessä 3.4.2019 § 23. 

Etuostolain (EOL) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos alueen pinta-ala on 5000 m² tai sitä vähemmän, ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän tai tällaisen henkilön puoliso, ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla tai, milloin etuosto-oikeuden käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana (EOL 1-6 §).

Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää kunnanhallitus. Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava kirjaamisviranomaisille kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Myyjille ja ostajille päätös on annettava tiedoksi hallintolain mukaisesti viivytyksettä.

Tontin toteuttaja YIT Suomi Oy pyytää 9.3.2020 saapuneella sähköpostilla Tuusulan kunnalta lausuntoa etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, jotta lainhuudon saaminen nopeutuu ja tontti voidaan kiinnittää lainan vakuudeksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • ettei kunta käytä etuosto-oikeutta em. kiinteistön kaupassa
  • periä päätöksestä palveluhinnaston mukaisen maksun 200 e.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

YIT Suomi Oy, maankäyttö

Muutoksenhaku

Etuostolain 22.1 §:n mukaan kunnan päätökseen olla käyttämättä etuosto-oikeutta ei saa hakea muutosta valittamalla.