Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 308 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kuntaliitto
Yleiskirjeet
19.6.2019 nro 7: Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2020
19.6.2019 nro 8: Tieliikennelaki uudistuu, kuntien varauduttava toimenpanoon

Vaasan hallinto-oikeus
Päätökset valituksiin ympäristölupa-asioissa
1.7.2019: Paketo Oy, Kellokoski, valittanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 21.12.2016 päätöksestä koskien yrityksen ympäristölupamääräysten muuttamista. 
Hallinto-oikeus valituksen enemmälti hyläten muuttanut lupamääryksen kohtia 1, 25 ja 33.
26.6.2019: Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja Finavia Oyj valittaneet Etelä-Suomen aluehallintoviraston 31.3.2017 päätöksestä, joka koskeen Finavia Oyj:n maankaatopaikan toiminnan ympäristölupaa Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan alueilla.
Hallinto-oikeus
1. hylkää Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan valituksen
2. Finavia Oyj:n valituksen pääosin hyväksyen muuttanut lupamääräyksen kohtia 25 ja 26.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lausunnot ympäristövaikutusten arviointiohjelmista
16.7.2019: Vekkox Oy, Massaholmin maa-ainestenotto- ja maankaatopaikka, Vantaa
24.6.2019: Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä

Työllisyyskatsaukset 6/2019 ja 7/2019

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
31.7.2019: Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta, Tuusulan kunta, vesialueen ruoppaaminen Tuusulanjärvellä ja valmistelulupa

Uudenmaan liitto
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

HSL Helsingin seudun liikenne
25.6.2019: SOVA-lain mukainen tiedote Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman hyväksymisestä

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus
18.6.2019: Vuoden 2019 talousarvion muuttaminen

Lapsiasiavaltuutettu
6.8.2019: Lasten koulumatkojen turvaaminen

Kokouskutsuja
Oy Apotti Ab osakaskokous 14.8.2019

Pöytäkirjoja
Uudenmaan liitto, maakuntahallitus 10.6.2019
Uudenmaan liitto, maakuntavaltuusto 11.6.2019
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 24.5.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymähallitus 18.6.2019 ja 2.7.2019
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä, yhtymävaltuusto 27.6.2019
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymäkokous 5.6.2019

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.