Kunnanhallitus, kokous 12.2.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Rakennusjärjestyksen uudistaminen

TUUDno-2017-642

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Perustelut

Rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnistynyt vuoden 2016 loppupuolella. Asiaa on käsitelty rakennuslautakunnassa seuraavasti:

 • 20.0.2016 rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville pano

 • 24.1.2017 rakennusjärjestysluonnoksen hyväkyminen ja nähtäville pano sekä lausuntojen pyytäminen

Päätösasiakirja rakennusjärjestyksen alkuvaiheista on liitteenä.

Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä muistutusten esittämistä varten 1.2. – 3.3.2017 välisen ajan. Kuulutus vireilläolosta on ollut kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdissä Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset sekä kunnan www-sivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on ollut oikeus tehdä muistutus rakennusjärjestysluonnoksesta ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Nähtävillä oloaikana on pyydetty lausunnot mm. Uudenmaan ELY-keskukselta, Uudenmaanliitolta, museovirastolta, naapurikunnilta, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymältä, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä, Tuusulan kunnan lautakunnilta ja toimialoilta, Fortumilta, Gasumilta, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseolta. Lisäksi rakennusjärjestysluonnos on lähetetty tiedoksi ja mahdollista lausuntoa varten yrittäjäyhdistyksille, asukas- ja omakotiyhdistyksille ja seuroille.

Viranhaltijatyöryhmä on käsitellyt muistutukset ja lausunnot. Näiden johdosta on tehty lähinnä pieniä tarkennuksia. Muutokset ovat mm. täsmennys ranta-alueen rakentamiskorkeuksista, lisätty Vantaanjoen rannan rakentamiskorkeus, täsmennys pilaantuneista maista ja Päijännetunnelin suojavyöhykekartasta , ilman lupaa rakennettavan pientuulivoimalan korkeus laskettu 15 m:stä 10 m:iin, lisätty sivuasunnon rakentamismahdollisuuteen etäisyys päärakennukseen, lisätty ulkovalaistusta koskeva ohjeistus. Laadittu myös perusteluosa.  

Asiakirjaan on liitetty alla olevat liitteet:

 • päätösasiakirjat uudistamistyön alkuvaiheesta

 • rakennusjärjestysehdotus

 • luonnoksesta saadut muistutukset ja lausunnot sekä vastineet

 • keskeisimmät muutokset voimassa olevaan rakennusjärjestykseen

 • perustelut muutoksille

 • liitekartat 1-3

 • voimassa oleva rakennusjärjestys

 

Lisätiedot: johtava rakennustarkastaja p. 040 314 3591

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää omalta osaltaan esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus

 • hyväksyy rakennusjärjestysehdotuksen ja laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista
 • asettaa rakennusjärjestysehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa

Päätös

Jäsen Huuhtanen esitti, että sivuasunnon kerrosalaa kasvatetaan 100 m²:iin ja pohjapinta-alaa 120 m²:iin.

Rakennusvalvontajaosto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Rakennusvalvontajaosto päätti

 • hyväksyä päätösehdotuksen korjauksella, että sivuasunnon kerrosalaksi tulee 100 m² ja pohjapinta-alaksi 120 m².

 

Valmistelija

Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä rakennusjärjestysehdotuksen ja laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista
 • asettaa rakennusjärjestysehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Mika Mäki-Kuhna Sami Tammisen kannattamana esitti, että kohdan 4.2.1 toisen kappaleen 1. lause muutetaan seuraavaksi: "Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 400 k-m²."

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä rakennusjärjestysehdotuksen siten muutettuna, että kohdan 4.2.1 toisen kappaleen 1. lause muutetaan seuraavaksi: "Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden yksiasuntoisen asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 400 k-m²."
 •  hyväksyä laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista
 • asettaa rakennusjärjestysehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen päätöksen 16.10.2017 § 452 mukainen rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä 23.10. – 24.11.2017 välisen ajan. Mahdolliset huomautukset ja lausunnot on pyydetty em. määräaikaan mennessä

Rakennusjärjestysehdotukseen on tullut sekä lausuntoja että huomautuksia. Näistä on tehty yhteenveto, mikä on liitteenä. Samassa liitteessä on myös työryhmän vastineet ja esitys muutoskohdista.

Mainittavimpia muutoksia ovat:

 • uusi määräys kiinteistä muinaisjäännöksistä, kohta 3.2.3
 • lisätty kevennys olevan kiinteistökohtaisen viemäröintijärjestelmän peruskorjauksesta, kohta 2.2
 • täsmennetty rakennuspaikka, mille voidaan sijoittaa eläinsuoja, kohta 4.1.3
 • täsmennetty rakentamisen määrän osalta, että talousrakennuksen voi rakentaa kokonaiskerrosalaan sisältyvänä, kohta 4.2.1
 • täsmennetty rakentamisen määrän osalta, että sivuasunnon saa tehdä kokonaiskerrosalan lisäksi, kohta 4.2.3
 • lisätty suositus, että pohjavesialueelle ei suositella öljylämmitystä, kohta 7.3
 • melumääräyksiin lisätty ELY-keskuksen lausunnon mukaisesti, että melun ohjearvoilla tarkoitetaan valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisia ohjearvoja
 • lentomeluun liittävään liitekarttaan on lisätty, että kartan lentomelu on ennuste vuodelle 2025

Liitteessä on muutettu versio rakennusjärjestykseksi.

Ehdotus

Esittelijä

Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Rakennusvalvontajaosto päättää,

 • osaltaan hyväksyä täydennetyn rakennusjärjestyksen ja laaditut vastineet mielipiteistä ja lausunnoista
 • esittää kunnanhallitukselle, että se osaltaan hyväksyy täydennetyn rakennusjärjestyksen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy uudistetun rakennusjärjestyksen
 • esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että rakennusjärjestyksen hyväksymispäätös päätetään määrätä MRL 202 §:n nojalla tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kaisa Seuna, johtava rakennustarkastaja, kaisa.seuna@tuusula.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

 • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • osaltaan hyväksyä täydennetyn rakennusjärjestyksen ja ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä uudistetun rakennusjärjestyksen
 • että rakennusjärjestyksen hyväksymispäätös päätetään määrätä MRL 202 §:n nojalla tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.