Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 390 Tuusulan Ritariperho As. Oy, vaihtokirja, kiinteistöt 858-407-3-307, 858-407-3-309 ja 858-407-18-110, Lahela

TUUDno-2017-654

Valmistelija

  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus § 134 / 14.03.2011
Kunnanhallitus § 384 / 21.09.2015

Khall § 134/14.3.2011
AS. Oy Tuusulan Ritariperho omistaa n. 0,9 hehtaarin suuruisen kiinteistön Ahtila (858-407-3-307) Tuusulan kunnan Lahelan kylässä. Kiinteistö on rakentamaton. Lahelan yleissuunnitelmassa kiinteistö on pääosin osoitettu liikerakentamiseen. Alueella ei ole asemakaavaa.

Kiinteistön omistajien kanssa on sovittu asemakaavan tavoitteista niin, että alueen pääasiallinen käyttötarkoitus tulisi olemaan asuin- ja liikerakentaminen. Alueen tarkempi suunnittelu ja käytettävä tehokkuus jää suunnittelutyön yhteydessä ratkaistavaksi. Asemakaavoituksesta sopijapuolille koituvan hyödyn sekä kaavan toteuttamiskustannusten jako tapahtuu myöhemmin tehtävän maankäyttö- ja rakennuslain 91 b §:n mukaisen maankäyttösopimuksen mukaisesti. Maankäyttösopimus laaditaan allekirjoitushetkellä voimassa olevien Tuusulan kunnanvaltuuston hyväksymien sopimusperiaatteiden mukaisesti.

Sopijapuolten kesken on 4.3.2011 allekirjoitettu liitteenä oleva kaavoituksen käynnistämissopimus.

Sopimuksen kohteena olevan kiinteistön osalta kyse on asemakaavoituksen käynnistämisestä, jolloin päätösvalta on kunnanhallituksella.

Lisätiedot: kiinteistöinsinööri Jukka Valjakka, p. 040-314 3543

Ehdotus / Kj
Kunnanhallitus päättää
- hyväksyä Tuusulan kunnan sekä As. Oy Tuusulan Ritariperhon välillä 4.3.2011 allekirjoitetun asemakaavoituksen käynnistämissopimuksen.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

__________

Khall  § 384/21.9.2015
Asunto Oy Tuusulan Ritariperho on sopinut asemakaavoituksen käynnistämisestä rakentamattomalla kiinteistöllään alkuvuonna 2011, jonka jälkeen on Tuusulan kunnan maapoliittinen ohjelma muuttunut. Nyt allekirjoitetussa maankäyttösopimuksessa on käytetty uutta maapoliittista ohjelmaa.

Maanomistaja omistaa Lahelanpelto II -nimisen asemakaavaehdotuksen alueella kiinteistörekisterin mukaan noin 8558 m²:n suuruisen alueen, jolle asemakaavaehdotuksessa on osoitettu korttelissa 2273 AO-63 aluetta 49 m² ja korttelissa 2275 A-18 aluetta 3995 m² ja korttelissa 2255 KL-11 aluetta 41 m² sekä katualueita noin 4219 m². Yhteenlaskettu rakennusoikeus määräalan alueella on tehokkuuksilla e= 0,1–0,35, noin 1421 k-m2.

As Oy Tuusulan Ritariperholle jää sopimuksen mukaan AO-merkinnällä asemakaavoitettua ennestään omistamaansa aluetta 17 k-m², jonka lisäksi kunta luovuttaa osin alueita, jotka on sopimuksella Kaarnamon kuolinpesän kanssa saanut omistukseensa (118 k-m²) sekä kunnan omistamasta kiinteistöstä Ylä-Knaapila RN:o 18:110 (858-407-18-110) 585 k-m². Aluevaihtojen jälkeen maanomistajalle jää kolme AO-tonttia (yht. 720 k-m²) korttelissa 2273.

Vastaavasti maanomistaja luovuttaa kunnalle A- ja KL-rakennusoikeutta yhteensä 1404 k-m² + katualueet. Lisäksi maanomistaja luovuttaa 474 m²:n suuruisen alueen asemakaava-alueeseen kuulumatonta maata. Maanomistaja osallistuu asemakaavan rakentamista palvelevan sisäisen ja ulkoisen yhdyskuntarakentamisen kunnalle aiheuttamiin kustannuksiin kunnan maapoliittisen ohjelman ja valtuuston päätöksen mukaisesti siten, että em. aluevaihtojen toteutuminen ylittää maapoliittisen ohjelman mukaiset kustannukset kunnalle niin, että kunta korvaa sopimuksella omistukseensa tulevista asemakaava-alueista maanomistajalle vielä lopullisen alueluovutuksen toteutuessa 23 471 euroa.

Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaisen maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen hyväksyminen, on päätösvalta kunnanhallituksella.

Liitteenä on sijaintikartta ja 4.9.2015 allekirjoitettu sopimus.

Lisätiedot: maankäyttöinsinööri Päivi Hämäläinen, p. 040 314 4557 ja maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola, p. 040 314 3543

Ehdotus / Kkj
Kunnanhallitus päättää
– hyväksyä liitteenä olevan 4.9.2015 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen Asunto Osakeyhtiö Tuusulan Ritariperhon ja Tuusulan kunnan välillä koskien kiinteistöä 858-407-3-307.

Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.

Päivi Hämäläinen oli asiantuntijana kokouksessa.

__________

Kiinteistöä Ahtila RN:o 3:307 (858-407-3-307) koskevan maankäyttösopimuksen yhteydessä olevassa esisopimuksessa on sovittu alueiden vaihdosta. Maankäyttösopimus ja sen yhteydessä ollut esisopimus on hyväksytty kunnanhallituksessa 21.9.2015 § 384. Nyt päätöksenteossa oleva vaihtokirja on em. esisopimuksen mukainen.

Aluevaihdot 

Maanomistaja luovuttaa yhteensä noin 8 729 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta Ahtila -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 858-407-3-307. Luovutuksen kohteena oleva määräala koostuu asemakaavan mukaisista noin 4693 m²:n suuruisista yleisistä alueista (katu, EV), noin 3995 m²:n suuruisesta A-18-korttelin 2275 tontin 1 osasta sekä noin 41 m²:n suuruisesta KL-11 merkinnällä olevan korttelin 2255 tontin 6 osasta.

Kunta luovuttaa noin 338 m²:n suuruisen uuden määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta, Antti Kaamamon kuolinpesältä 18.8.2017 allekirjoitetulla kauppakirjalla omistukseensa siirtyneestä Uusi-Haka -nimisen tilan (kiinteistötunnus 858-407-3-309) erottamattomasta ja rekisteröimättömästä määräalasta. (Määräala on rekisteröity 23.8.2017, määräalatunnus 858-407-3-309-M504) Luovutuksen kohde koostuu asemakaavan mukaisista AO-63 -korttelin 2273 tonttien 2 ja 3 osista.

Kunta luovuttaa noin 1721 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta Ylä-Knaapila -nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 858-407-18-110. Luovutuksen kohde koostuu asemakaavan mukaisista AO-63-korttelin 2273 tonttien 1, 2 ja 3 osista.

Kunta maksaa maankäyttösopimukseen perustuvasta aluevaihdosta välirahaa 23.471 euroa.

Koska kyseessä on maapoliittisen ohjelman mukaiseen maankäyttösoimukseen liittyvän esisopimuksen toteuttava vaihtokirja, päätösvalta on kunnanhallituksella.

Liitteenä on sijaintikartta ja 18.8.2017 allekirjoitettu vaihtokirja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan 18.8.2017 allekirjoitetun vaihtokirjan, jolla As. Oy Tuusulan Ritariperho luovuttaa Tuusulan kunnalle kiinteistöstä Ahtila 858-407-3-307 noin 8 729 m²:n suuruisen määräalan ja Tuusulan kunta luovuttaa As. Oy Tuusulan Ritariperholle kiinteistön Uusi-Haka 858-407-3-309 määräalasta noin 338 m²:n suuruisen määräalan (858-407-3-309-M504) ja kiinteistöstä Ylä-Knaapila 858-407-18-110 noin 1721 m²:n suuruisen määräalan sekä maksaa maankäyttösopimukseen perustuvista aluevaihdoista maanomistajalle välirahaa 23.471 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

As. Oy Tuusulan Ritariperho c/o isännöitsijä Outi Kaarnamo, maankäyttö/Hämäläinen, Tennijärvi, Kyllönen P, maankäyttö sähköposti, taloushallinto/Perämäki ja Alhola, kuntakehitys ja tekniikka

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181