Kunnanhallitus, kokous 11.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 391 Perhetyöntekijöiden palkkauksen tarkistus, oikaisuvaatimus

TUUDno-2017-86

Valmistelija

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Henkilöstöjohtaja on päätöksellään 2.6.2017 § 1 päättänyt tarkistaa sosiaali- ja terveystoimialan sosiaalipalvelujen tulosalueen perhetyöntekijöiden, vastaanotto- ja arviointiyksikön ohjaajien ja jälkihuollon ohjaajien tehtäväkohtaisia palkkoja 1.1.2017 lukien. Palkantarkistukset koskivat 19 henkilöä. Perusteena palkkojen tarkistamisille oli KVTES:n II luvun 10 §, jonka mukaan viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa on tarkistettava, jo tehtävien vaativuus olennaisesti muuttuu vähintään kahden viikon ajaksi tehtävien uudelleenjärjestelyn vuoksi, ja palkka ei vastaa muuttuneita tehtäviä.

Kuusi perhetyöntekijää, eli Stina Karlsson, Benita kaunismäki, Minni Marttinen-Forsman, Sini Sumu, Tarja tervo ja Kia Tuominen ovat 8.6.2017 laatimassaan oikaisuvaatimuksessa katsoneet, että heidän perhetyöntekijän tehtävänsä sekä perhekuntoutuksen ja jälkihuollon ohjaajien tehtävien väliset palkkaerot ovat tarkistusten jälkeenkin edelleen huomattavan suuret. Sen vuoksi he vaativat henkilöstöjohtajan päätöksen kumoamista tehtäviensä osalta ja oikaisua palkkojen määräytymisessä.

Henkilöstöjohtajan päätös perustuu siihen, että Perheiden sosiaalipalveluissa on tehty rakennemuutos, josta on seurannut muutoksia eräisiin tehtäviin ja niiden vaativuuteen. Päätöksellä on korotettu tehtäväkohtaisia palkkoja. Perheiden sosiaalipalveluissa palvelun painopiste on siirretty sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain linjausten mukaisesti peruspalveluihin ja avopalveluihin. Palveluja tarjotaan ensisijaisesti perheen kotiin. Muutokseen liittyi Kotorannan lastenkotiyksikön lakkauttaminen vuonna 2015, jonka jälkeen henkilöstöresurssia (8 htv) voitiin suunnata kotiin tehtävään työhön:

  • Koivukujan vastaanotto- ja arviointiyksikköön ohjaajalisäys (2), jotta lastensuojelulain mukainen kiireellinen avohuollon tukitoimi kiireellisen sijoituksen vaihtoehtona voitiin käynnistää (= ohjaajat tekevät tiivistä lastensuojelutyötä, lähes päivittäin, perheen kotona n. 1 kk:n ajan,” Napakkatyö)”
  • aloitettiin jälkihuoltotyö omana toimintana (3 jälkihuollon ohjaajaa)
  • lisättiin perhekuntoutuksen resurssia (2 ohjaajaa)

Työtehtävät muutettiin asteittain vastaamaan uutta palvelutuotantoa, jossa henkilöstöltä edellytetään ammatillista rohkeutta työskennellä ilman koko tiimin tukea ja työ tehdään perheissä perheen kriisitilanteiden keskellä, lapsia tukien ja estäen lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle.  Myös kotiuttamista sijaishuollosta voitiin nopeuttaa, kun palvelua viedään kotiin.

Jälkihuoltotyö kehitettiin uutena toimintana ja siinä ohjaajat vastaavat itsenäisesti nuoren arjen tukemisesta. Palvelumuotoiluhankkeen avulla luotiin asiakasprofiilit yhteistyössä jälkihuoltonuorten kanssa. Nuorilla paljon psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, joissa jälkihuollon ohjaajalta edellytetään aktiivista työotetta ja osaamista. Perhekuntoutustyössä kehitettiin uudet työmuodot: kotiin tehtävä perhearviointi ja perhekuntoutus, päiväperhekuntoutus, erilaiset ryhmäkuntoutukset.

Uusi sosiaalihuoltolaki (1.4.2015) korostaa lapsiperheen oikeutta saada välttämätöntä kotipalvelua ja siihen on kohdennettu yhden kotipalvelutyöntekijän resurssi. SHL:n mukaista perhetyön palvelua annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi. Lastensuojelulain mukaan annetaan tehostettua perhetyötä. Työtehtävinä nämä vaativat henkilöstöltä erilaista osaamista, kuorimittavuus on vaativinta lastensuojelun tehostetussa perhetyössä.

Kaikissa em. tehtävissä on tehty yhdessä henkilöstön kanssa työn vaativuuden arvioinnit ja ne on käyty läpi yhdessä myös sosiaalipalveluiden kaikkien esimiesten kanssa. Tarkistuksista on neuvoteltu henkilöstöä edustavien pääluottamusmiesten kanssa.

Perhetyöntekijöiden tehtäväkohtaiset palkat tarkistettiin tasoon TuuSos01 A3 = 2.596,76 euroa kuukaudessa. Aiemmat palkat olivat 2.442,98 – 2486,91 euroa kuukaudessa.  Perhekuntoutuksen ja jälkihuollon ohjaajien tehtäväkohtaiset palkat tarkistettiin tasoon TuuSos02 A = 2.801,13 euroa kuukaudessa aiemmasta 2.552,82 euroa/kk.  
 
Tehdyssä vaativuuden arvioinnissa on katsottu, että perhetyön ja Koivukujan ohjaajien palkkaus on yhtenäistettävä ja palkkausta tarkistettava ylöspäin. Samalla on kuitenkin todettu, että perhekuntoutuksen ja jälkihuollon ohjaajien tehtävä on vaativampaa mm. siten, että tilanteissa joissa perhetyön keinot eivät riitä, siirtyy perhe mahdollisesti perhekuntoutuksen asiakuuteen, jossa on mahdollista käyttää saman perheen kanssa työskentelyyn huomattavasti enemmän aikaa ja syventää työotetta. Jälkihuollon ohjaustyö on tullut lähelle vaativaa sosiaaliohjausta sen vuoksi, että jälkihuollon ohjaajat joutuvat ottamaan omista asiakkaistaan kokonaisvaltaisen vastuun. Nuoren kanssa työskennellään elämän jokaisella osa-alueella, eikä sosiaalityöntekijä ole vahvasti raamittamassa työtä. Työ vaati itsenäisen työotteen, koska jokaisella ohjaajalla on omat asiakkaat ja parityötä tehdään vain poikkeustapauksissa.

Edellä mainituilla perusteilla ei ole syytä muuttaa henkilöstöjohtajan 2.6.2017 tekemää päätöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • katsoa, ettei ole esitetty perusteita muuttaa henkilöstöjohtajan päätöstä, ja hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Karlsson Stina, Kaunismäki Benita, Marttinen-Forsman Minni, Sumu Sini, Terveo Tarja, Tuominen Kia, sosiaali- ja terveystoimi, palvelussuhde-esimies

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 250 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.