Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pizza Fresh, maa-alueen vuokraaminen kiinteistöstä 858-404-3-1876 Fiskarila, Kellokoski

TUUDno-2020-170

Valmistelija

  • Lauri Tölli, maankäyttöinsinööri, lauri.tolli@tuusula.fi
  • Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Pizza Fresh on vuokralla kiinteistön 858-404-3-1876 alueella 1.6.2018 - 31.5.2023 välisenä aikana. Alueella on yrityksen omistama kioskirakennus. Yrityksen edustajan kanssa on neuvoteltu kyseessä olevan noin
500 m²:n suuruisen maa-alueen vuokraamisen jatkamisesta ja vuokra-ajan pidentämisestä 1.3.2020 - 28.2.2030 väliseksi ajaksi. Uusi vuokrasopimus korvaa aiemman 30.5.2018 päivätyn maanvuokrasopimuksen.

Alueen perusvuokra on 120 euroa/kuukausi ja vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

Valtiotukisäädökset on huomioitu vuokrauksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • vuokrata kiinteistöstä 858-404-3-1876 noin 500 m²:n suuruisen maa-alueen ravintolatoimintaa varten 1.3.2020 - 28.2.2030 väliseksi ajaksi Pizza Freshille
  • oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään vuokrasopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään vuokrasopimuksen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pizza Fresh, maankäyttö, kaavoitus

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kirjaamo
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181