Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Koulujen, päiväkotien ja nimettyjen kohteiden siivous-, ruoka- ja vaatehuoltopalvelujen hankinta

TUU-2019-2172

Valmistelija

  • Inkeri Kontiola, hankintasuunnittelija, inkeri.kontiola@tuusula.fi
  • Riikka Meriläinen, siivouspäällikkö, riikka.merilainen@tuusula.fi

Perustelut

Esittely ja hankinnan kohde

Tuusulan kunta / Tilapalvelut on pyytänyt tarjouksia koulujen, päiväkotien ja nimettyjen kohteiden siivous-, ruoka- ja vaatehuoltopalveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohteena on ylläpitosiivous- ja perussiivous sekä ruoka- ja vaatehuoltopalvelut: 11 päiväkotia, 13 koulua, siivottava pinta-ala noin 36 658 m². Ylläpito- ja perussiivous: 39 kohdetta, siivottava pinta-ala noin 20 259,5 m² (kerhotila, kirjastot, kuntosali, kylätalot, leirikeskus, nuorisotalot, urheilukeskukset, toimistot, työterveys, varikko). Ylläpitosiivous- ja perussiivous sekä vaatehuolto: 1 uimahalli, siivottavapinta-ala 2535 m². Ylläpito- ja perussiivous Kiinteistö Oy Kerava-Tuusula paloasema 1 kohde siivottava pinta-ala 1072 m², Ylläpito- ja perussiivous sekä apuvälineiden pesu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän Tuusulan kohteet 10 kohdetta, siivottavapinta-ala noin 11 234 m².

Tarjouspyynnössä on kerrottu, että sopimuskauden aikana tulee siivottaviin neliömääriin, siivoustaajuuksiin tai ateriamääriin tai muihin palveluihin muutoksia tai palvelut loppuvat joistakin kohteista kokonaan tai uusia kohteita tulee kunnan palvelutarjonnan ja toimipaikkojen muutosten vuoksi.

Sopimuskausi alkaa 1.7.2020 ja on toistaiseksi voimassa oleva.

Hankinnasta on julkaistu ilmoitus 8.11.2019 HILMA:ssa numerolla 2019-023028 sekä 11.1.2019 Tenders Electronic Daily virallisen lehden täydennysosassa numerolla 2019/S 217-532852. Hankinnassa on noudatettu avointa menettelyä, tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus (hinta 60 % ja laadulliset tekijät 40 %).

Hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016). Hankinnan arvioitu kokonaisarvo vuositasolla on noin 1 700 000 euroa (alv 0 %). Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n kansallisen kynnysarvon.

Palvelun tuottamiseen valitaan yksi toimija. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska kohteissa tuotettu palvelu muodostaa luontevan kokonaisuuden, jota ei ole tarkoituksenmukaista jakaa. Palvelua ei ole myöskään tarkoituksenmukaista jakaa osiin alueellisesti, koska sopimuksen aikainen puhtaus- ja ruokapalvelujen tuottaminen vaatii tiivistä yhteistyötä toimijan ja tilaajan välillä.

Tarjousten käsittely

Tarjousten avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Tarjousten käsittely ennen vertailua on kolmivaiheinen, ensin avataan saapuneet tarjoukset ja tämän jälkeen tarkistetaan tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuusehtojen täyttyminen. Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään ja vaatimukset täyttävät tarjoukset otetaan mukaan tarjousvertailuun.

Tarjousten avaus, tarjouspyynnönmukaisuus ja tarjoajien kelpoisuus

Tarjouksia saatiin asetettuun määräaikaan 3.1.2020 klo 12:00 mennessä kaksi (2) kappaletta, Lassila & Tikanoja Oyj ja RTK Palvelut Oy.

Tarjoukset avattiin suljetussa tilaisuudessa 7.1.2020 hankintayksikön tiloissa. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei ollut. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Avaamisen jälkeen suoritettiin määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus ja arviointi. Molemmat tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä kohdassa Tarjouspyynnön muut ehdot, pyydetyt kelpoisuusehdot.

Tarjoajilla oli mahdollisuus esittää tarjouspyyntöön liittyviä lisäkysymyksiä. Määräaikaan 10.12.2019 kello 12.00 mennessä esitettiin kysymyksiä, joihin vastattiin tarjouspalvelu.fi:n kautta kaikille tarjoajille 11.11. ja 12.11.2019. Hankintayksikkö lähetti itse viestin 26.11.2019 ja tiedotustilaisuuden 25.11.2019 materiaalin tarjouspalvelu.fi kautta kaikille tarjoajille tiedoksi.

Tarjousvertailu

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous siten, että hinnan osuus on 60 % ja laadun osuus 40 %. Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous saa suurimmat kokonaisvertailupisteet.

LAADUN JA HINNAN KOKONAISVERTAILUPISTEET, laatu 40 % ja hinta 60 %

Palvelun tarjoaja

Laatu
Laadun vertailupisteet

Hinta 60 %
Hinnan vertailupisteet
Kokonais-
vertailupisteet
Lassila & Tikanoja Oyj 40,000 60,000 100,000
RTK-Palvelu Oy 38,919 56,330 95,249

Lassila & Tikanoja Oyj:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksen vertailuhinta on 1 748 811,77 euroa/vuosi (alv 0 %).

Laajempi tarjousvertailutaulukko on liitteenä. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Hankintapäätös ja sopimus

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut Lassila & Tikanoja Oyj.

Hankintapäätöksen tekee kunnanhallitus, koska Tuusulan kunnan puhtaanapidosta vastaa kiinteistöjen ylläpitoyksikkö, mikä toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa ja ruokapalveluista vastaa ruokapalveluyksikkö, mikä toimii kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisuudessa.

Hankintapäätöksen tiedoksianto ei merkitse sopimuksen syntymistä. Valitun toimittajan kanssa tehdään kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Sopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosainen on saanut päätöksen valitusosoituksineen tiedoksi

Toimivalta

Tuusulan kunnanvaltuuston 10.12.2018 § 150 hyväksymän hallintosäännön toimivaltasäännösten mukaan kunnanhallitus päättää kunnan yhteisistä hankinnoista, joiden arvo ylittää 200 000 euroa (alv 0 %).

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • valita Tuusulan kunnan koulujen, päiväkotien ja nimettyjen kohteiden siivous- ja ruoka- ja vaatehuoltopalveluiden palveluntuottajaksi Lassila &Tikanoja Oyj:n yllä mainituin perustein.
  • oikeuttaa vs. tilapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankintasopimus sekä mahdollinen väliaikainen hankintasopimus, mikäli hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjoajat, kasvu ja ympäristö, tilapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuohje ja valitusosoitus (Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkina-oikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on 1.1.2017 lähtien:

– 60.000 €  tavarat– ja palvelut
– 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
– 300.000 € muut erityiset palvelut
– 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat
– 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Tuusulan kunta
(päätöksen tehnyt toimielin tai viranhaltija)
PL 60, 04301 Tuusula
Hyryläntie 16
kirjaamo@tuusula.fi

Hankintaoikaisun käsittelee päätöksentekijä.

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:
1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua
2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla
3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan hal-vinta hintaa tai kustannuksia

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saadun tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi