Konsernijaosto, kokous 6.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020 - 2024

TUUDno-2019-955

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto käy keskustelun talousarvion 2020 valmistelusta ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmistelun pohjaksi.

Päätös

Käytiin keskustelua talousarvion 2020 jatkovalmistelun pohjaksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.