Konsernijaosto, kokous 4.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Konsernijaoston kokoukset vuonna 2019

TUUDno-2019-194

Valmistelija

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Konsernijaosto on kokoontunut vuonna 2018 keskimäärin kerran kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

  • kokoontua kevätkaudella 2019 seuraavasti: 4.3., 1.4., 6.5. ja 3.6.2019 klo 15
  • merkitä tiedoksi liitteenä olevan työsuunnitelman.

Päätös

Konsernijaosto päätti

  • kokoontua kevätkaudella 2019 seuraavasti: 4.3., 1.4., 6.5. ja 3.6.2019 klo 15
  • hyväksyä esityksen työsuunnitelmaksi 2019 siten täydennettynä, että käsiteltäviin asioihin lisätään Keusote ja toimintaympäristön analyysit.

 

Päätöksen mukainen työsuunnitelma on liitteenä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.