Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 8.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2018

TUUDno-2018-658

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan talousarvion 2018 täytäntöönpanosäännön mukaan toimie­linten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata investointien, käyttösuunnitelmien, tavoitteiden ja työohjelmien toteutumista.

Tulosyksiköiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuosi tilinpäätöskäsittelyssä. Osavuosikatsauksissa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä kerrotaan miten tavoitteet ovat toteutuneet.

Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi­-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuosi tilinpäätöskäsittelyssä toimi­elimittäin ja tulosalueittain. Osavuosikatsauksissa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä kerrotaan, miten tavoitteet ovat toteutuneet. Mikäli tavoitteisiin tulee talousarviovuoden aikana muutostar­peita, kunnanhallituksen on saatettava muutokset valtuuston käsiteltäviksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen 11.1-koh­dan mukaan ympäristökeskus raportoi sopijakuntia ja KUUMA-hallitusta (KUUMA-johtokuntaa) toiminnastaan vuosittain osavuosikatsauksilla, toiminta- ja tilinpäätöskertomuksella sekä valvontasuunnitelmilla. Raportointi sisältää kuntakohtaiset tiedot palveluiden kohdentumisesta ja maksuosuuk­sista. Ympäristökeskus tuottaa tarvittaessa muutakin toimintaansa koskevaa tietoa sopijakuntien käyttöön.

Tuusulan kunnanvaltuusto on 11.12.2017 § 217 hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvion sekä sopijakuntien maksuosuudet vuodelle 2018. Lisäksi valtuusto on 11.12.2017 § 230 hyväksynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen 2018–2020.

Talousarvion seurantatietojen (30.4.2018) perusteella ympäristökeskuksen toimintakate oli huhtikuun 2017 lopussa 85 422,66 euroa. Huhtikuun lopun kirjanpitotietojen perusteella tehdyn alustavan tilinpäätösennusteen mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintakate jää tilinpäätösvaiheessa positiiviseksi. Sopijakuntien maksuosuudet korjataan tarvittaessa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti tilinpäätöksen vahvistuttua.

Sopijakunnat ovat tammi–huhtikuulta 2018 maksaneet Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle talousarvion mukaisesti yhteistoimintakorvauksia seu­raavasti:

Sopijakunta Yhteistoimintakorvaukset tammi-huhtikuu 2018, €
Järvenpää 191 695,15
Kerava 170 793,62
Mäntsälä 149 062,60
Nurmijärvi 237 806,15
Tuusula 245 018,56
Yhteensä 994 376,09

Ympäristökeskuksen toimintasuunnitelman seurantatiedot on kirjattu liitteenä olevaan osavuosikatsaukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

  • merkitsee tiedokseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2018
  • toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen osavuosikat­sauksen tammi-huhtikuulta 2018 tiedoksi ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksille sekä KUUMA-johtokunnalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tuusulan kunnanhallitus, Järvenpään kaupunginhallitus, Keravan kaupunginhallitus, Mäntsälän kunnanhallitus, Nurmijärven kunnanhallitus, KUUMA-johtokunta