Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 YIT Infra Oy, maa-aineslupa, Focus-alue, Tuusula, vastine hallinto-oikeudelle

TUUDno-2017-121

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Vastinepyyntö

Helsingin hallinto-oikeus pyytää 20.7.2018 saapuneella lähetteellä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan vastinetta valituksesta, joka koskee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätöstä 12.6.2018 § 64 (HHO:n diaari 04035/18/5404). Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeudelle viimeistään 31.8.2018.  

Valituksenalainen päätös

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on kokouksessaan 12.6.2018 § 64 myöntänyt eräin ehdoin YIT Infra Oy:lle maa-aines­lain 6 §:n mukaisen maa-ainesten ottoluvan Tuusulan tiloille Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Maa-aineslupahakemuksessa esitetylle ottovaiheelle 1 on lisäksi myönnetty maa-aineslain 21 §:n mukainen aloituslupa.

Valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen

Ympäristölautakunnan maa-aineslupapäätöksestä on tehty Helsingin hallinto-oikeuteen yksi valitus. Valituksessa vaaditaan aloitusluvan kumoamista ja koko päätöksen hylkäämistä. Valitus on tämän päätöksen liitteenä. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa valituksen johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan vastineen.

Ympäristölautakunnan vastine

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä. Hylkäysperusteena lautakunta esittää seuraavaa:

Maa-aineslupapäätöstä koskevalla alueella on lainvoimainen osayleiskaava, jonka toteuttaminen edellyttää maanpinnan tasaamista kalliota louhimalla. Osayleiskaavassa on esitetty louhittavaksi tarkoitettu alueen osa sekä maanpinnan likimääräiset korkeusasemat. Maa-aineslupahakemuksessa esitetyt louhintatasot ovat lainvoimaisen osayleiskaavan mukaiset.

Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia ovat 2.10.2009 saattaneet vireille Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Focus-alueen maa-ainestenottohanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. YVA-menettelyn tarve on määräytynyt YVA-asetuksen hankeluettelon kohdan 2 b perusteella (kiven, soran tai hiekan otto louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa). YVA:n mukaisen hankealueen pinta-ala on ollut noin 93 hehtaaria, josta kalliota louhitaan noin 78,5 hehtaarin kokoiselta alueelta. YVA-hankealueelta on suunniteltu louhittavan kalliota yhteensä noin 9,3 milj. m3ktr.

Uudenmaan ELY-keskus on YVA-lain tarkoittaman yhteysviranomaisena antanut lausunnon arviointiselostuksesta 11.2.2010 (UUDELY/3/07.04/2010). Lausunnon mukaan arviointiselostus on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla ja se on kattanut riittävästi YVA-asetuksen 10 §:ssä mainitut arviointiselostuksen sisältövaatimukset. Yhteysviranomaisen lausunnossa on esitetty kuitenkin joitakin lisäselvitys- ja tarkennustarpeita, jotka lausunnon mukaan tulee esittää viimeistään tulevissa lupaprosesseissa. Morenia Oy, Lemminkäinen Infra Oy ja Finavia Oyj ovat täydentäneet yhteysviranomaisen lausunnon perusteella YVA-selostuksessa esitettyjä tietoja.

YIT Infra Oy:n vireillä olevaa maa-aineslupahakemusta koskeva suunnittelualue on pääosin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankevaihtoehdon VE1 mukainen. Lupahakemuksessa esitetty ottovaihe 2 sijoittuu kuitenkin YVA-rajauksen ulkopuolelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Vaikka YIT Infra Oy:n lupahakemusalueen pohjoispuolella oleva ottovaihe 2 (4,3 ha) sijoittuukin YVA-alueen ulkopuolelle, on Focus-alueen maa-ainesten oton YVA-menettely ollut riittävä maa-aineslupahakemuksen käsittelyn kannalta. Vaiheen 2 maa-ainesten otto ei edellytä erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lupahakemuksessa esitetyt murskaustoiminnot sijoittuvat YVA-alueelle. Vaiheen 2 maa-ainesten ottoa koskevat tiedot on esitetty vireillä olevassa maa-aineslupahakemuksessa ja ympäristölupahakemuksessa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt 12.6.2018 § 63 YIT Infra Oy:lle kallion louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan ja aloitusluvan kiinteistöille Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Ympäristölupapäätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toimittaa ympäristöluvan tiedoksi Helsingin hallinto-oikeudelle tämän vastineen liitteenä. Toiminnasta syntyvistä päästöistä (melu-, pöly- ja tärinä), jätehuollosta, tarkkailusta, raportoinnista ja toiminta-ajoista on määrätty ensi sijassa toimintaa koskevassa kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupapäätöksessä.

Maa-aineslupaha­kemuksessa esitetyt tiedot ja hakemusasiakirjat ovat olleet lupaharkinnan kannalta riittävät. Maa-ainesluvan jälkihoitotoimenpiteitä koskevan lupamääräyksen 13 mukaan maa-ainesten ottoalueen tulee olla maa-ainesten ottamisen päätyttyä ottamissuunnitelman liitteenä esitetyn lopputilannekuvan mukainen (suunnitelmapiirustus S2/1510014983/28.11.2014).  Lupahakemuksessa esitetyn lopputilannekuvassa ottoalueelle ei ole osoitettu pintamaista toteutettuja suojarakenteita, jälkihoitoa tai hyödyntämistä. Focus –alueen tulevat maisemointi- ja viherrakennustyöt (esim. rakennuspaikoilla tai katu- ja tierakentamisessa) ratkaistaan myöhemmissä, maa-aineslupaa yksityiskohtaisimmissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupamenettelyissä.

Maa-ainesluvan suoja-aluemääräys on annettu ympäristöhallinnon suunnitteluohjeen (Maa-ainesten kestävä käyttö, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) mukaisena. Toimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräys on annettu vastaavasti kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen (MURAUS, 800/2010) mukaisena. Suoja-aluemääräykset ovat sisällöltään yhtenevät. Lupapäätöksissä määrättyjen suoja-alueiden sisäpuolelle jäävän kallion louhinta ei ole mahdollista maa-aines- tai ympäristöluvalla. Kaava-alueen toteuttamiseen liittyvät louhinnat toteutetaan tältä osin myöhemmissä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupamenettelyissä.

Maa-ainesluvan lupamääräyksessä 1 tarkoitettu 300 metrin suoja-alue koskee etäisyyttä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen. Lähimmät kiinteistöt, jotka rajoittavat edellä mainitun suoja-alueen vuoksi kiviainesten ottoa sijaitsevat ottoalueen koillis- ja pohjoispuolella. Maa-ainesluvan hakijan on hakemuksessaan ilmoittanut, että hakijan omistama kiinteistö Koivulehto 858-411-18-26 ei ole asuinkäytössä. Suoja-aluemääräys tulee sovellettavaksi ja valvottavaksi vasta kiviainesten oton aikana.

Maa-aineslupaa koskevan alueen tuleva käyttötarkoitus on osoitettu lainvoimaisessa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa. Osayleiskaavassa on osoitettu myös tulevat ottotasot. Lupahakemuksessa esitetty maa-ainesten ottaminen liittyy osayleiskaavan toteuttamiseen kaava-aluetta tasaamalla. Koska lupahakemusta koskeva toimenpide liittyy kaavan toteuttamiseen, toiminnalle on voitu myöntää maa-aineslain 21 §:n mukainen aloituslupa. Aloituslupaa myönnettäessä on otettu huomioon myös kunnanhallituksen lausunnossaan esittämät seikat, jotka liittyvät kunnan kehittämisen kannalta tärkeän Focus-alueen asemakaavatyöhön ja lopulliseen rakentumiseen.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupapäätöksessä annetut määräykset huomioon ottaen haettu ottaminen tai siihen liittyvät järjestelyt eivät ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa eikä toiminnasta aiheudu haittaa asemakaavan laatimiselle. Hanke täyttää maa-aineslaissa luvan myöntämiselle asetetut edellytykset. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupapäätösestä tehty valitus tulee hylätä.

Täytäntöönpano

Päätösote / Helsingin hallinto-oikeus (lausunnon mukaan liitettynä kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat ja Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös 12.6.2018 § 63).

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.