Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Elintarvikelain mukainen hakemus, liha-alan laitoksen olennainen muutos Savuhovi Oy Kerava

TUUDno-2018-935

Valmistelija

 • Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Savuhovi Oy (Y-tunnus 2273378-2) on hakenut elintarvikelain 15 §:n mukaista hyväksymistä lihavalmisteita valmistavan liha-alan laitoksen olennaiselle muutokselle. Hakemus on saapunut 25.6.2018. Hakemuksen liitteenä on päivitetty omavalvontasuunnitelma, joka sisältää näytteenottosuunnitelman raakalihavalmisteille sekä raakalihavalmisteita koskevan prosessikuvauksen ja vaara-analyysin. Hakemuksen liitteenä on toimitettu lisäksi pohjapiirros, johon on kuvattu raaka-aineen ja pakattujen tuotteiden kulku raakalihavalmisteiden osalta.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta (§77/2010) on hyväksynyt 19.8.2010 Savuhovi Oy:n liha-alan laitokseksi, jossa saa valmistaa lihavalmisteita. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi § 143/10.12.2013 laitoksen toiminnan olennaisen muutoksen koskien raakalihavalmisteiden valmistusta sekä lihavalmisteiden välitystä ja § 140/4.10.2014 koskien tilojen muutoksia.§ 81/13.6.2017 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on hyväksynyt latoksen olennaisen muutoksen koskien yhdistelmäelintarvikkeiden valmistusta  n. 35 000 kg/v. Tuolloin laitos on ilmoittanut raakalihavalmisteiden määräksi 35 000 kg/v ja lihavalmisteiden määräksi 650 000 kg/v.

25.6.2018 saapuneessa hakemuksessa haetaan hyväksyntää toiminnan muutokselle, joka koskee raakalihavalmisteiden valmistuksen lisäämistä 90 000 kg vuosittaiseksi tuotantomääräksi ja tilojen muuttamista toiminnan laajuutta vastaavaksi. Raakalihavalmisteiden valmistukselle ja pakkaamiselle on kunnostettu tilat kutterihuoneen yhteyteen purkamalla mauste- ja suolihuoneet ja laajentamalla tuotantotila niiden alueelle. Raakalihavalmisteet ja makkaramassa valmistetaan samoissa tiloissa ajallisesti erotettuna.

Laitoksessa on erilliset tilat vastaanotolle, raaka-aineiden ja pakkaustarvikkeiden säilytykselle, massojen valmistukselle, tuotteiden kypsentämiselle, jäähdyttämiselle, kypsien tuotteiden siivutukselle ja pakkaamiselle, raakalihatuotteiden valmistukselle ja pakkaamiselle, lähettämölle sekä jätteiden asianmukaiselle säilyttämiselle. Kulkureitit on suunniteltu siten, että korkean hygienian tilat eivät risteä muun toiminnan kanssa. Laitoksen yhteydessä on yrityksen toimisto ja tehtaanmyymälä.

Huoneiston kokonaispinta-ala on 1100 m². Seinät ovat maalattua peltielementtiä ja lattia akryylibetonia.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.

Elintarvikkeiden säilytys- ja varastotilat sekä elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet, laitteet ja muu kalusto ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset sekä helposti puhtaana pidettävät.

Tuotantotiloissa on riittävä määrä erillisiä käsienpesupisteitä. Laitoksessa on erillinen astianpesutila.

Laitoksessa on erilliset vesipisteellä, kaatoaltaalla, kuivaustelineellä ja säilytyshyllyillä varustetut siivouskomerot. Laitoksessa on omat siivousvälinevarastot massanvalmistukseen, neutraalille alueelle sekä sosiaali- ja toimistotiloille.

Henkilökuntaa varten on pukuhuoneet naisille ja miehille. Pukuhuoneiden yhteydessä on suihkutilat ja käsienpesupisteellä varustettu wc, joka avautuu pukuhuoneeseen.

Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon. Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja käsitellään sivutuotelainsäädännön mukaisesti.

Laitos toimii ensisaapumispaikkana.

Pyydetyt  lausunnot

Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty

Tarkastukset

Laitoksen tilat on tarkastettu 27.6.2018.

Omavalvonta

Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitukseen sopiva. Omavalvontasuunnitelma sisältää HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman. Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus, lämpötilavalvonta, näytteenotto, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta, tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely, takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.

Toimijan kuuleminen

Toimijaa ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 • hyväksyy Elintarvikelain 15 §:n mukaan Savuhovi Oy:n, laitosnumero 2940, osoitteessa Koivunoksa 9, Kerava, hakemuksen mukaisen toiminnan muutoksen
 • toteaa, että Savuhovi Oy:n  laitosnumero 2940, osoitteessa Koivunoksa 9, Kerava hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
 • lihavalmisteiden valmistus (650 000 kg/v)
 • raakalihavalmisteiden valmistus (90 000 kg/v)
 • lihavalmisteiden kuumentaminen, lämminsavustus ja kylmäsavustus
 • täyssäilykkeiden valmistus
 • lihavalmisteiden viipalointi ja siivutus
 • lihan ja lihavalmisteiden pakkaaminen ja varastointi
 • lihavalmisteiden välitys
 • yhdistelmäelintarvikkeiden valmistus (35 000 kg/v)
 • omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelain vaatimukset. Esitetty omavalvontasuunnitelma on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 15 §:n mukainen hakemus liitteineen, saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 25.6.2018. Tarkastuspöytäkirja 27.6.2018 tehdyltä tarkastukselta.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 500 euron maksu (elintarviketuotantolaitos, 100 - 1000 m2).

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4 artikla ja Liite II,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004

Elintarvikelaki 23 / 2006,

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014,

Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,

Kuntalaki 410/2015 11 luku § 134,

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Miia Suurkuukka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Savuhovi Oy, Koivunoksa 9, 04200 Kerava; lähetetään tiedoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarviketurvallisuusosasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna