Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Elintarvikelain mukainen hakemus, laitoksen toiminnan olennainen muutos Ab Chipsters Food Oy Kerava

TUUDno-2018-452

Valmistelija

 • Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Ab Chipsters Oy (Y-tunnus 0109575-0) on hakenut elintarvikelain 15 §:n mukaista hyväksymistä laitoksen olennaiselle muutokselle. Hakemus, joka koskee raakalihavalmisteiden ja jauhelihan valmistuksen aloittamista, on saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 16.3.2018. 

Ab Chipsters Food Oy:n Keravan toimipaikassa toimii kala-alan laitos ja tukkumyynti- ja logistiikkaterminaali. Keravan toimipaikka toimii myös eläinperäisten elintarvikkeiden ensisaapumispaikkana. Ab Chipsters Food Oy on hyväksytty viranhaltijapäätöksellä 26.4.2010 eläinperäisten elintarvikkeiden varastolaitokseksi. Laitoksen hyväksymisnumero on FI 09151. Toimipaikan tiloihin on hyväksytty kala-alan laitos 19.8.2010 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 70). Kalan fileointi, paloittelut ja pakkaaminen tapahtuu 60 m2 tuotantotiloissa. Käsiteltävän kalan määräksi on arvioitu 100 000 - 1 000 000 kg vuodessa. Viranhaltijapäätöksellä 1.9.2014 (§ 13) varastolaitoksen toiminta on laajentunut hedelmä- ja vihannestuotteiden varastoinnilla ja välityksellä. Hedelmä- ja vihannestuotteiden määrä on 500 000 – 1 00 000 kg vuodessa. Laitoksen toiminnoiksi on hyväksytty 9.6.2015 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, § 78) kalasta valmistettavien raakavalmisteiden lisäksi raakojen kalajalosteiden valmistaminen, kalan ja kalajalosteiden vakuumi- ja suojakaasupakkaaminen ja tuotannon määrän on arvioitu lisääntyvän. 14.3.2017 laitoksen toiminnoiksi on hyväksytty perkaaminen (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta § 26). Perkaaminen tapahtuu kaatohuoneessa muusta toiminnasta ajallisesti erotettuna. Laitoksen tuotantomääräksi on arvioitu 2 000 000 kg vuodessa. Kalankäsittelytilan koko on 45 m2 ja pakkaamon 171 m2. Huoneiston kokonaispinta-ala on 4000m².

16.3.2018 saapuneella hakemuksella haetaan hyväksyntää raakalihavalmisteiden ja jauhelihan valmistukselle. Hakemuksen liitteenä ollutta omavalvontasuunnitelmaa on täydennetty 24.4.2018 ja pohjapiirustus on toimitettu tarkastuksen yhteydessä 2.7.2018. Hakemuksen mukaan tuotantotomäärätovat  raakalihavalmisteille 10 000 kg/ v ja jauhelihalle 100 000 kg/v. Tilat toiminnoille on rakennettu varaston ja kalastustuotteiden pakkaamon väliin. Tuotantotiloihin kuljetaan saman sulkutilan kautta kuin kalankäsittelytilaan ja -pakkaamoon. Raaka-aineet ja valmiit tuotteet varastoidaan pakattuina tuorekalakylmiössä varastolaitoksen puolella. 

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.

Elintarvikkeiden säilytys- ja varastotilat sekä elintarvikkeiden käsittelyyn käytettävät välineet, laitteet ja muu kalusto ovat riittävät ja tarkoituksenmukaiset sekä helposti puhtaana pidettävät.

Tuotantotilan lattiat ovat epoxia ja seinät ja katto pintakäsiteltyä terästä. Työtasot ovat ruostumatonta terästä. Laitteet ovat pinnoiltaan helposti puhtaana pidettäviä. Tuotantotilassa on kaksi käsienpesupistettä. Tilassa on pesuletku tilojen, kalusteiden ja laitteiden pesua varten. Laitoksessa on erillinen astianpesutila.

Henkilökuntaa varten on pukuhuoneet naisille ja miehille. Pukuhuoneiden yhteydessä on suihkutilat ja käsienpesupisteellä varustettu wc, joka avautuu pukuhuoneeseen. Tuotantotiloihin ja kalankäsittelypuolelle kuljetaan saman sulkutilan kautta, minkä jälkeen kulkureitit eriytyvät.

Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään ja käsitellään sivutuotelainsäädännön mukaisesti. Laitos on rekisteröity rehualan toimijaksi (asiakasnumero T-00018605).

Pyydetyt  lausunnot

Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty.

Tarkastukset

Laitoksen tilat on tarkastettu 2.7.2018.

Omavalvonta

Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitukseen sopiva. Omavalvontasuunnitelma sisältää HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman. Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus, lämpötilavalvonta, näytteenotto, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta, tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely, takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.

Toimijan kuuleminen

Toimijaa ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 • hyväksyy elintarvikelain 15 § mukaan Ab Chipsters Oy:n, laitosnumero FI 09151, kala-alan laitoksen toiminnan ja tilojen muutoksen, osoitteessa Jäspilänkatu 29, 04260 Kerava, hakemuksen mukaisesti liha-alan laitokseksi, jossa saa valmistaa jauhelihaa ja raakalihavalmisteita
 • toteaa, että Ab Chipsters Food Oy:n Keravan toimipaikan, laitosnumero FI 09151, hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:
  • eläinperäisten elintarvikkeiden varastointi ja välitys
  • hedelmä- ja vihannestuotteiden varastointi ja välitys (1 000 000 kg/v)
  • kalasta tehtävien raakavalmisteiden ja raakojen kalajalosteiden valmistus (1 000 000 kg/v)
  • kalan, kalasta tehtyjen raakavalmisteiden ja raakojen kalajalosteiden pakkaaminen (200 000 kg/v)
  • kalojen perkaus (25 000 kg/v)
  • jauhelihan valmistus (100 000 kg/v)
  • raakalihavalmisteiden valmistus (10 000 kg/v)

Laitoksen omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelain vaatimukset. Esitetty omavalvontasuunnitelma on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 15 §:n mukainen hakemus liitteineen, saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 16.3.2018. Tarkastuspöytäkirja 2.7.2018 tehdyltä tarkastukselta.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 500 euron maksu (elintarviketuotantolaitos, 100 - 1000 m2).

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4 artikla ja Liite II,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004

Elintarvikelaki 23 / 2006,

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014,

Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,

Kuntalaki 410/2015 11 luku § 134,

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Ab Chipsters Foo Oy, Strandgatan 6, AX 22100 Maarienhamn, lähetetään tiedoksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Elintarviketurvallisuusosasto, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna