Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Nummimäen vesiosuuskunnan kirjallinen vireillepano kiinteistön liittämiseksi vesihuoltolaitoksen verkostoihin, käsittelyn päättäminen

TUUDno-2017-472

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Paula Luodeslampi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Liisa Garcia, ympäristösuunnittelija, liisa.garcia@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Liisa Garcia, ympäristösuunnittelija, liisa.garcia@tuusula.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiaote + valitusosoitus saantitodistuksella / kiinteistön omistajat (tiedoksisaannin osoittaa saantitodistus) Asiaote + valitusosoitus / Nummimäen vesiosuuskunta Nummimäen vesiosuuskunnalle päätös ja sitä koskeva valitusosoitus annetaan tiedoksi virkakirjeenä. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Maanmittauslaitos, kirjaamisasiat

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

VALITUSOIKEUS on:

 • sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
 • kunnalla
 • valvontaviranomaisella
 • asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
 • mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT

käyntiosoite:                          Radanrakentajantie 5,

postiosoite:                            Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puhelin:                                  029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)

faksi:                                      029 56 42079

sähköposti:                            helsinki.hao@oikeus.fi

aukioloaika:                           maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.