Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vaasan hallinto-oikeus

  • Vaasan hallinto-oikeus on antanut 2.12.2019 (nro 19/0586/3) päätöksen valituksesta ympäristölupa-asiassa. Päätös on koskenut Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöstä 23.3.2017 (15.3.2017 § 7) Lemminkäinen Infra oy:n (nykyisin YIT Teollisuus oy) Vantaan Seutulan murskauslaitokselle. Hallinto-oikeus on muuttanut ja täydentänyt joitakin ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä ja muuten hylännyt valituksen, oikeudenkäyntikuluvaatimuksen ja vaatimuksen suullisesta käsittelystä ja katselmuksen toimittamisesta.
  • Vaasan hallinto-oikeus on antanut 31.12.2019 (nro 19/0680/3) päätöksen valituksista ympäristölupa-asiassa. Päätös on koskenut Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätöstä 15.5.2017 (9.5.2017 § 54) Keski-Suomen Kuljetus oy:n pilaantumattomien ylijäämämassojen välivarastointiin ja loppusijoitukseen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen välivarastointiin, jalostukseen ja hyödyntämiseen Nurmijärven kunnassa. Hallinto-oikeus on muuttanut joitakin ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä ja muuten hylännyt valitukset, oikeudenkäyntikuluvaatimuksen, asiakirjan esittämisvaatimuksen sekä vaatimuksen katselmuksen järjestämisestä. Osan valituksista ja vaatimuksista hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta.
  • Vaasan hallinto-oikeus on antanut 31.12.2019 (nro 19/0681/3) päätöksen valituksista vesitalousasiassa. Päätös on koskenut Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilupapäätöstä 18.3.2019 Nro 93/2019 Keski-Suomen Kuljetus oy:lle rummun rakentamiseksi Nurmijärven kunnan Myllyojaan. Hallinto-oikeus on jättänyt valitukset tutkimatta.

Korkein hallinto-oikeus

  • Korkein hallinto-oikeus on antanut 5.12.2019 (80/1/19) päätöksen valituksesta vesitalousasiassa. Päätös on koskenut Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä 18.12.2018 (nro 18/0323/2) J-V Lammi oy:n vesilupa-asiassa (soranotto pohjavesialueella) Nurmijärven kunnassa. Hallinto-oikeus on hylännyt valituslupahakemuksen.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 2.12.2019 (nro 462/2019) myöntänyt ympäristöluvan Lassila & Tikanoja oyj:n Tuusulan vaarallisen jätteen terminaalin toiminnan olennaiselle muuttamiselle. Muutos koskee mm. öljyisten jätteiden käsittelylaitokseen liittyvien toimintojen sekä bajamajojen varastointi- ja pesutoiminnan poistamista laitoksen ympäristöluvasta.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 17.12.2019 (nro 515/2019) muuttanut Roal oy:n Nurmijärven kunnan Jussinlähteen pohjavedenottamoa koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 108/2011/4 vedenottomäärää koskevaa lupamääräystä 1. Lisäksi aluehallintovirasto on muuttanut veden ottamisen käyttötarkoituksen koskemaan myös pohjavedenpinnan alentamista.
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 18.12.2019 (nro 514/2019) hylännyt Heikki Åbergin vesilain mukaisen lupahakemuksen pohjaveden muuttamiskiellosta poikkeamiseen Tuusulan kunnan Ruskelan kylässä. Lupahakemus on koskenut maa-ainesten ottoa pohjavesialueella

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.