Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 21.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ha&Ken Oy, ympäristönsuojelulain 175 §:n mukainen määräys, Tuusula

TUUDno-2018-929

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mira Vuorijärvi, ympäristötarkastaja, mira.vuorijarvi@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Ha & Ken Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee olemassa olevaa metallien pintakäsittelylaitosta.

Luvan hakija:
Ha & Ken Oy
Repsikantie 1
04500 Kellokoski

Toiminta ja sen sijainti:
Lupapäätöstä koskeva laitos sijaitsee Tuusulan kunnassa Kellokosken kylässä tilalla Apumies RN:o 858-404-18-157, osoitteessa Repsikantie 1, 04500 Kellokoski.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Ha & Ken Oy:lle ympäristöluvan metallien pintakäsittelylle liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Mira Vuorijärvi, ympäristötarkastaja, mira.vuorijarvi@tuusula.fi

Perustelut

Asia

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt Ha&Ken Oy:lle ympäristöluvan 12.2.2019 § 19 koskien metallien pintakäsittelytoimintaa. Ympäristölupa on lainvoimainen. Ympäristöluvan lupamääräyksen 19 mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä edellistä vuotta koskeva vuosiyhteenveto. Toiminnalla on ollut aikaisempi ympäristölupa 6.5.2008 § 141, jonka lupamääräyksen 16 mukaan toiminnanharjoittajan on tullut toimittaa edellistä vuotta koskeva vuosiyhteenveto tiedoksi maaliskuun loppuun mennessä. 

Sijainti
 
Toiminta sijoittuu Tuusulan kunnan Kellokosken kylän tilalle Apumies RN:o 858-404-18-157, osoitteessa Repsikantie 1, 04500 Kellokoski. 

Asian käsittely

Valvontaviranomainen ei ole vastaanottanut vuosiyhteenvetoa 2018 määräaikaan mennessä. 

Kehotus ja kuuleminen 10.4.2019

Toiminnanharjoittajalle on toimitettu 10.4.2019 päivätty kehotus koskien vuosiraportin 2018 toimittamista. Toiminnanharjoittajaa on samalla kuultu ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 175 §:n mukaisen määräyksen antamisesta ja uhkasakkolain (1113/1990) mukaisen tehosteen asettamisesta.

Vastine

Toiminnanharjoittaja ei antanut asiassa vastinetta määräaikaan 30.4.2019 mennessä. 

Yhteydenotto 15.5.2019 ja 7.8.2019

Toiminnanharjoittajan kanssa on keskusteltu puhelimitse 15.5.2019. Toiminnanharjoittajalle on myönnetty lisäaikaa vuosiraportin toimittamiseen muutama viikko. 

Toiminnanharjoittajalle on ilmoitettu sähköpostitse 7.8.2019, että asian käsittely määräyksen antamiseksi aloitetaan, sillä vuosiraporttia ei oltu toimitettu.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Ha&Ken Oy:lle ympäristönsuojelulain 175 § mukaisen määräyksen:

Päävelvoite 1
Toiminnanharjoittajan on toimitettava vuoden 2018 vuosiraportti yhden (1) kuukauden kuluessa tämän määräyksen tiedoksisaannista. Vuosiraportissa tulee olla ympäristöluvan (12.2.2019 § 19) lupamääräyksen 19 mukaiset tiedot.

Tehoste
Päävelvoitteen noudattamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asettaa ympäristönsuojelulain 184 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukaisen kiinteän 1 000 euron uhkasakon.

Päätöksen noudattaminen

Tätä hallintopakkomääräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta,  jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä (ympäristönsuojelulaki 200 §).

Perustelut

Oikeusohjeet

YSL:n 6 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta sekä haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus).

Ympäristölupamääräyksen 19 mukaan luvan saajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen vuosiyhteenveto, josta käy ilmi vähintään seuraavat tiedot:
-    tuotanto- ja raaka-ainemäärät
-    kemikaalien ja raaka-aineen kulutus
-    laitoksen laskennalliset ja mitatut päästöt
-    tiedot tehdyistä tarkastuksista ja huolloista
-    tiedot poikkeuksellisista tilanteista (syy, kestoaika, arvio päästöistä ilmaan, vesiin tai maaperään sekä niiden ympäristövaikutukset ja tehnyt toimenpiteet)
-    laitokselta hyötykäyttöön tai jatkokäsittelyyn toimitettujen jätteiden (t/v), laatu, jätenimike, jätelaji, vientiajankohta, viejä sekä toimituskohde
-    viemäriin lasketun prosessijäteveden määrä ja laatutiedot (jätevesinäytteiden ottokerrat ja tulokset)
-    jätevesien esikäsittelyssä syntyneiden lietteiden määrä, poistoajankohta ja vastaanottopaikka
-    viemäriin laskettavan prosessijäteveden käyttötarkkailun yhteenvetoraportti johtopäätöksineen

YSL:n 175 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo ympäristönsuojelulakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä taikka määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa. YSL:n 184 §:n mukaan viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

YSL:n 185 §:n mukaan ennen tässä luvussa tarkoitetun määräyksen antamista viranomaisen on varattava sille, jota määräys koskee, tilaisuus tulla kuulluksi asiassa siten kuin hallintolaissa säädetään. Tarvittaessa on kuultava myös muita asianosaisia, muita valvontaviranomaisia, lupaviranomaista ja yleistä etua valvovia viranomaisia.

Tosiseikat

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt Ha&Ken Oy:lle ympäristöluvan 12.2.2019 § 19 koskien metallien pintakäsittelyä. Ympäristölupa on lainvoimainen. Ympäristöluvan lupamääräyksen 19 mukaan toiminnanharjoittajan on toimitettava edellistä vuotta koskeva vuosiyhteenveto Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle helmikuun loppuun mennessä. 

Laitoksella on lisäksi aikaisemmin ollut toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa 6.5.2008 § 141. Luvan lupamääräyksen 16 mukaan laitoksen toiminnasta sekä päästötarkkailutuloksista on raportoitava vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Tuusulan kunnan ympäristökeskukseen ja Uudenmaan ympäristökeskukseen. Vuosiraportissa on esitettävä vähintään nro 15 edellytetyt käyttökirjanpidontiedot.

Toiminnanharjoittaja ei ole toimittanut ympäristöluvassa 12.2.2019 § 19 velvoitettua vuosiraporttia vuoden 2018 osalta valvontaviranomaiselle eikä jättänyt vastinetta annettuun määräaikaan mennessä. 

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL): 6, 52, 62, 175, 184, 185, 200 §;
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4);
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 223);
Uhkasakkolaki (1990/1113): 6 §

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Mira Vuorijärvi, ympäristötarkastaja, mira.vuorijarvi@tuusula.fi

Perustelut

Asian käsittely

Ha & Ken Oy on toimittanut päävelvoitteen 1 mukaisen vuosiraportin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 15.11.2019. Vuosiraportissa on esitetty lupamääräyksessä 19 edellytetyt tiedot.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

- lopettaa hallintopakkopäätöstä 8.10.2019 § 91 koskevan valvonta-asian käsittelyn; ja

- ilmoittaa Maanmittauslaitokselle, että uhkasakkolain mukaisen ilmoituksen (8.10.2019 § 91) voi poistaa rekisteristä. 

Perustelut

Ha & Ken Oy on toimittanut päävelvoitteessa 1 esitetyn vuosiraportin, jossa on esitetty lupamääräyksessä 19 edellytetyt tiedot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote ja valitusosoitus (todisteellinen tiedoksianto) / Ha&Ken Oy; Asiaote (tavallinen tiedoksianto) / Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                            PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                 029 56 42780
faksi:                                     029 56 42760
sähköposti:                           vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).