Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 YIT Suomi oy, ympäristönsuojelulain 92 §:n mukainen lausuma, pohjoinen liittymä, Mäntsälä

TUUDno-2018-1713

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 92 §:n mukainen kirjallinen lausuma ympäristöluvan selventämiseksi.

Luvan haltija:

YIT Suomi oy, PL 36, 00621 HELSINKI       

Toiminta ja sen sijainti:

Lausuma koskee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 9.12.2014 § 168 myöntämää kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristölupapäätöstä. Lausumaa koskeva alue sijoittuu Mäntsälän kunnan Mäntsälän kylän kiinteistölle Sääksensilta 2 505-407-11-309 (pohjoinen liittymä). Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Ehdotus ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaiseksi lausumaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa ympäristölupapäätöstä 9.12.2014 § 168 koskevan ympäristönsuojelulain 92 §:n mukaisen lausuman liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Katariina Serenius poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Päätösote virkakirjeellä / YIT Suomi oy

Muutoksenhaku

Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.