Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 LVI Eilola Oy, jätelain 126 §:n mukainen määräys, Nurmijärvi

TUUDno-2019-409

Valmistelija

 • Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Kiinteistötiedot ja taho, jota päätös koskee
Herustentie 94, 05200 Rajamäki, kiinteistö RN:o 543-401-15-230 Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) mukaan kiinteistön omistaa LVI Eilola Oy.

Asian käsittely
LVI Eilola Oy on toimittanut 5.3.2019 jätelain 100 §:n mukaisen rekisteröinti-ilmoituksen jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.

LVI-Eilola Oy:lle on laitettu 21.3.2019 sähköpostitse täydennyspyyntö koskien ko. ilmoitusta. Hakemusta ei täydennetty. 

LVI-Eilola Oy:lle annettiin kirjallinen kehotus täydentää hakemusta 29.4.2019 lähetetyllä kirjeellä, jossa on kehotettu täydentämään jätelain 100 §:n mukaista ilmoitusta 31.5.2019 mennessä. Ilmoitusta tuli täydentää seuraavilla tiedoilla:

- toiminnanharjoittajan virallinen postiosoite sekä vastaanottopaikan osoite.

- jätteenkeräyspaikan tiedot;
- porausjätteen jätenumero;
- kerralla varastoitavan jätteen määrä sekä vuosittainen jätemäärä;
- minne alueella varastoitava kivituhka toimitetaan varastoinnin jälkeen;
- asemapiirros, josta ilmenee kivituhkan varastointipaikka kiinteistöllä. 

Kuuleminen hallintopakkomääräyksen antamisesta
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut 29.4.2019 päivätyssä kehotus- ja kuulemiskirjeessä LVI Eilola Oy:lle mahdollisuuden kirjallisen vastineen jättämiseen valvontamääräyksen antamisesta ja siihen liittyvän tehosteen asettamisesta, mikäli kehotusta ei noudateta. Määräaika kirjallisen vastineen jättämiseen on päättynyt 17.5.2019. Vastinetta ei jätetty määräajassa. 

Kehotuksen mukaisen täydennyksen toimittaminen
LVI Eilola Oy ei ole toimittanut em. kehotuksen mukaista täydennystä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen määräaikaan mennessä.

Toiminnan rekisteröinti
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on rekisteröinyt toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (jätehuoltorekisteri) 29.4.2019. Rekisteröintimenettelyssä asiasta ei tehdä päätöstä. Toiminnanharjoittaja ilmoittaa toimintansa valvontaa varten. Jälkivalvonnassa puututaan toiminnan mahdollisiin puutteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa LVI Eilola Oy:lle jätelain 126 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoite
LVI Eilola Oy velvoitetaan ilmoittamaan jätelain 100 §:n 2 momentin nojalla tietoja toiminnasta valvontaa varten:

 •  toiminnanharjoittajan virallinen postiosoite sekä vastaanottopaikan osoite.
 •  porausjätteen jätenumero (Vna 179/2012, liite 4).
 •  kuinka paljon kivituhkaa alueelle kerätään yhteensä vuosittain (kg/tonneja/m3). Toiminnanharjoittajan tulee täsmentää kerralla varastoitavan jätteen määrä sekä vuosittainen jätemäärä.
 •  asemapiirros, josta ilmenee kivituhkan varastointipaikka ja varastointirakenteet kiinteistöllä. 
 •  minne alueella varastoitava kivituhka toimitetaan varastoinnin jälkeen.

Päätöksen noudattaminen
Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. 

Tehoste
Päävelvoitteen noudattamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asettaa jätelain 129 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukaisen kiinteän uhkasakon 1000 euroa.

Päätöksen perustelut
LVI-Eilola Oy:n ilmoituksesta ei käynyt ilmi jätelain 100 §:n 2 momentissa vaaditut tiedot. Ilmoitus on ollut puutteellinen. Ilmoitusta ei ole täydennetty pyynnöistä huolimatta. Viranomainen tarvitsee tiedot toiminnan valvontaa varten. Jätelain 100 §:n mukaiset toiminnot ovat osa ympäristönsuojeluviranomaisen säännöllistä valvontaa, joiden toimintaa valvotaan riskiperusteisesti. Toiminnan riskinarviointi tehdään toiminnasta saatujen tietojen perusteella.

Sovellettavat oikeusohjeet
Jätelain (646/2011) 100 §:n 2 momentin mukaan ilmoituksessa on oltava toiminnan jätehuoltorekisteriin merkitsemistä varten tarpeelliset tiedot toiminnanharjoittajasta ja toiminnasta, kuten kerättävistä jätteistä, jäteastioista ja vastaanottopaikkojen sijainnista, sekä toimista terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Jätelain 126 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Jätelain 139 §:n mukaan tämän lain 75, 96, 97, 99 ja 125–128 §:n nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. 
    
Maksu    
Jätelain 144 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi periä maksun tarkastuksista ja muista valvontatoimista, jotka ovat tarpeen jätelain 126 §:ssä tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamiseksi ja sen noudattamisen valvomiseksi.

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (15.1.2019 § 5) 10 §:n kohdan 10.2. sekä taksan liitteenä olevan taulukon kohdan 31.2. mukaan rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemista koskevan hallintopakkopäätöksen tekemiseksi tarpeellisista valvontatoimista peritään 530 euroa.

Sovelletut oikeusohjeet
Jätelaki (646/2011): 100 §, 126 §, 129, 144 §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012)
Hallintolaki (434/2003): 34 §
Uhkasakkolaki (1113/1990): 6 §, 7 §, 8 §, 22 §
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150);
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 4)
Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 15.1.2019 § 5, voimaantulo 1.2.2019)

Muutoksenhaku 
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

LVI Eilola Oy, Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusoikeus on:

 • sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ja valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
 • mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

 • käyntiosoite:                                 Radanrakentajantie 5
 • postiosoite:                                   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
 • puhelin:                                        029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 - 15.00)
 • faksi:                                            029 56 42079
 • sähköposti:                                  helsinki.hao@oikeus.fi
 • aukioloaika:                                 maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.