Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 20.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Arviointikertomus 2018

TUUDno-2018-1441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen suunnittelua seuraavissa kokouksissa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa suunnitellaan arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin miten edetään arviointikertomuksen työn kanssa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa 23.4 kello 18:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettin jatkaa arviointikertomusta seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Esittelijä

Tommi Partanen, tommi.partanen@luottamus.tuusula.fi

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 6.5.2019.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Ehdotus

Tarkastuslautakunta jatkaa arvointikertomustyötä

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 15.5 kello 18:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa 20.5 kello 17:00.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

Kokouksessa tehdään  arviointikertomusta vuoden 2018 osalta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

 • jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 valtuuston käsiteltäväksi
 • esittää, että valtuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialojen ja hallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Majoinen, tilintarkastaja

Perustelut

                  

 

 

Ehdotus

Päätetään miten edetään arviointikertomustyössä.

Päätös

Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 22.5.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä arviointikertomuksen 2018 tiedoksi
 • pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset
 • että selvitykset tulee toimittaa niin,​ että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa
 • että selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 10.6.2019 § 80 merkinnyt tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen ja päättänyt pyytää siinä esitetyistä havainnoista toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset, jotka tulee toimittaa niin, ​ että ne voidaan käsitellä lokakuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Lokakuun valtuustokokous pidetään 7.10. Lisäksi valtuusto pyytää selvitykset toimitettavaksi myös tarkastuslautakunnalle.

Tarkastuslautakunta odottaa arviointikertomuksen mukaan vastauksia ensisijaisesti arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten toteuttamiseen. Lisäksi tarkastuslautakunta rohkaisee toimialoja antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia arviointikertomuksesta ja tarkastuslautakunnan toiminnasta.

Arviointikertomus koostuu arviointitekstistä ja sitä tukevasta materiaalista. Vuositavoitteet on esitetty arviointikertomuksessa taulukkomuodossa, jossa oikeanpuolimmaisen sarakkeen (”liikennevalon”) väri kertoo arviointikertomuksen mukaan lautakunnan arvion tavoitteen toteutumisesta. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa, että toimialojen kummit kutsuttaisiin säännöllisesti lautakuntien kokouksiin. Tarkastuslautakunta pitää tätä välttämätöntä oman arviointityönsä kannalta. Tarkastuslautakunnan kummit (Tuija Riola ja Ulla Montell) ovat osallistuneet vuonna 2018 yhteen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokoukseen (9.10.2018) sekä tutustuneet 26.4.2019 ympäristökeskuksen toimintaan.

Vuoden 2018 arviointikertomus muodostuu otsikkotasolla seuraavista asiakokonaisuuksista:

 • Tarkastuslautakunnan toiminta
 • Edellisen vuoden arviointikertomuksen vaikutukset
 • Puheenjohtajan terveyhdys
 • Kunnan talouden tila
 • Konsernipalvelut
 • Henkilöstönäkökulma
 • Organisaatio uudistus hallinto- ja tukipalvelut
 • Vanhus- ja vammaispalvelut
 • Sosiaalipalvelut
 • Sairaalapalvelut
 • Terveyspalvelut
 • Kasvatus- ja sivistystoimi
 • Kulttuuripalvelut
 • Vapaa-aikapalvelut
 • Kuntakehityksen ja tekniikan toimiala
 • Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tarkastuslautakunta on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa arvioidessaan esittänyt arviointikertomuksessaan ympäristökeskuksen sopijakuntien kuntakohtaiset menot, tulot ja yhteistoimintakorvaukset sekä niiden palautukset ja lisämaksut vuodelta 2018. Lisäksi tarkastuslautakunta on Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan antaman toiminta- ja tilinpäätöskertomuksen mukaisesti nostanut arviointikertomuksessa ympäristökeskuksen osalta esiin eräitä keskeisiä tapahtumia sekä ympäristökeskuksen vuositavoitteiden toteutumisen.

Johtopäätöksinä ympäristökeskuksen vuoden 2018 toiminnasta tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa:

 • Ympäristövalvonnan ja terveysvalvonnan palveluyksiköt tekevät lakisääteisesti suunnitelmallista ja säännöllistä valvontaa, joka voidaan ennakoida. Lisäksi valvottavaksi tulee vireillepanoasioita ja haittailmoituksia, joiden määrä on ollut viime vuosina kasvussa.
 • Asiakastietojärjestelmän hankinta-asiakirjoja on valmisteltu. Hankinta on keskeytynyt ja tavoitetta ei saavutettu ympäristövalvonnasta riippumattomista syistä.

Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa seuraavaa:

 • Talousarvio ja tilinpäätös on laadittu toisiaan tukeviksi jonka perusteella voidaan tehdä tarkastuskertomus, tämän lisäksi olemme saaneet hyvin vastuksia kysymyksiimme ympäristövirastosta.
 • Ympäristövalvonta tarvitsee lisää henkilökuntaa turvatakseen lakisääteiset lupa- ja valvonta-asioiden viivytyksettömän käsittelyn sekä turvatakseen asianosaisten oikeusturvan.

Vuoden 2018 arviointikertomusa on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa vuoden 2018 arviointikertomuksesta seuraavan lausunnon:

Ympäristökeskuksen toiminnasta

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta ja ympäristökeskus ovat tiedostaneet ympäristövalvonnan puutteellista henkilöstöresursseista johtuvan palvelukyvyn heikkenemisen. Ympäristökeskus esitti keväällä 2018 sopijakuntien etua ympäristökeskuksessa valvovalle ohjausryhmälle Ympäristövalvonnan ja Ympäristönsuojelun palveluyksiköiden henkilöstöresurssien lisäämistä yhteensä yhdellä henkilötyövuodella. Tarkoituksena oli tuolloin perustaa vuoden 2019 alussa yksi uusi ympäristötarkastajan virka ja siirtää puoliksi Ympäristövalvonnan ja puoliksi Ympäristönsuojelun palveluyksiköissä työskentelevä ympäristösuunnittelija työskentelemään kokonaan Ympäristönsuojelun palveluyksikössä. Ohjausryhmän kuntaedustajat eivät kuitenkaan tuolloin pitäneet perusteltuna lisätä ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun henkilöresursseja yhdellä ympäristötarkastajalla. Ympäristökeskus ja ympäristölautakunta jättivät sopijakuntien tuen puuttuessa tekemättä ympäristökeskuksen vuoden 2019 talousarvioon esityksen ympäristövalvonnan lisäresursseista.

Ympäristökeskus on tehnyt resurssi- ja mitoitusselvityksen Ympäristövalvonnan palveluyksiköstä, minkä lisäksi palveluyksikön resurssitilannetta on käsitelty maaliskuussa 2019 järjestetyssä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan, ympäristökeskuksen ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän yhteisessä strategiaseminaarissa sekä ympäristökeskuksen ohjausryhmän maalis- ja toukokuun 2019 kokouksissa. Ympäristölautakunta on kesäkuussa 2019 hyväksymässään ympäristökeskuksen strategisessa tavoiteohjelmassa 2020 – 2023 asettanut suunnitelmakauden tavoitteeksi lyhentää ympäristö- ja maa-aineslupien keskimääräisen käsittelyajan kahdeksaan kuukauteen nykyisetä 16 kuukaudesta sekä kasvattaa ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaohjelman toteutumisaste 90 prosenttiin nykyisestä 70 prosentista. Molempien tavoitteiden toteutuminen edellyttää henkilöstöresurssien uudelleenkohdentamisen lisäksi myös niiden lisäämistä Ympäristövalvonnan palveluyksikössä. Ympäristökeskuksen vuoden 2020 talousarvioesitykseen sisältyy kahden uuden ympäristötarkastajan viran perustaminen vuoden 2020 alussa. Ympäristövalvonnan palvelukyvyn korottamiseksi ympäristökeskus on lisäksi jo vuoden 2019 osalta ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Ympäristökeskus on hakenut ja saanut täyttöluvan määräaikaiselle ympäristötarkastajalle ajalle 1.2. – 30.9.2019. Määräaikaisen viran henkilöstömenot katetaan henkilöstöbudjettiin kokoaikaisina työntekijöinä budjetoitujen, mutta osa-aikaisesti työskentelevien ympäristövalvonnan ja ympäristönsuojelun työntekijöiden palkkamenoilla.
 • Ympäristökeskus on 19.3.2019 hakenut ja saanut 12.4.2019 täyttöluvan ylimääräiselle ympäristötarkastajalle vuoden 2019 loppuun.
 • Ympäristökeskus muutti huhtikuun alusta alkaen yhden terveysvalvonnan palveluyksikössä työskentelevän terveystarkastajan työnkuvaa elokuun puoliväliin saakka siten, että hän teki 90 % ympäristövalvonnan palveluyksikön valvontatehtäviä ja 10 % terveysvalvonnan palveluyksikön tehtäviä.

Tarkastuslautakunnan toiminnasta ja arviointikertomuksesta

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta esittää tarkastuslautakunnan pyytämänä palautteena arviointikertomuksesta, että sen rakennetta ja itse arviointimenettelyä tulisi selkeyttää. Edellisen valtuustokauden arviointikertomukset noudattivat selkeätä ja jäsentynyttä rakennetta, mikä helpotti erillisten vuosiarviointien vertailua ja toiminnan kehittymisen seurantaa. Sen lisäksi, että vuosien 2017 ja 2018 arviointikertomukset poikkeavat rakenteeltaan edellisen valtuustokauden arviointikertomuksista, ne ovat rakenteeltaan myös keskenään erilaisia.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissaan käyttämä, värikoodeihin perustuva, arviointimenettely on näennäisesti selkeä ja havainnollinen.  Sitä ei kuitenkaan ole käytetty kattavasti ja johdonmukaisesti, minkä lisäksi tällaiseen liikennevaloarviointiin liittyy asioiden yksinkertaistamisen ja arvioinnin karkeistamisen riski. Toiminnallisten tavoitteiden arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota asetettujen tavoitteiden ja tehtyjen toimenpiteiden merkitykseen toisaalta koko kunnan ja toisaalta arvioitavan yksikön perustehtävän kannalta.

Ympäristölautakunta esittää, että tarkastuslautakunnan kummien osallistumisesta muiden lautakuntien kokouksiin tehtäisiin kunnassa yksi yhtenäinen linjapäätös ja tarvittaessa siihen pohjautuva hallintosäännön muutos niin, ettei eri lautakuntien tarvitse erikseen päättää heidän osallistumisoikeudestaan kokouksiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.