Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

TUUDno-2018-42

Valmistelija

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden alusta voimaan tullut ympäristönsuojelulain ja jätelain muutoksilla on laajennettu ympäristönsuojeluviranomaisen palveluiden maksullisuutta. Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuutta on laajennettu aiemmasta. Maksullisia palveluja on jatkossa myös onnettomuus-, haitta-, tai rikkomustilanteissa tehdyt tarkastukset, joiden perusteella on tarpeen antaa kehotus, määräys tai kielto sekä näiden noudattamisen valvomiseksi tarpeelliset toimenpiteet. Myös jätelain valvonnasta on nyt mahdollista periä maksuja. Jätelain mukaisesta valvonnasta maksullisia on jatkossa rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastukset sekä rikkomusten johdosta annettujen määräysten noudattamisen valvonta.                                        

Ympäristönsuojelulain 205 §:n ja jätelain 144 §:n mukaan kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Maksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä taksassa. Tuusulan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.  Hallintosäännön 25 § kohdan 6 mukaan lautakunnat määräävät palveluista perittävien maksujen perusteita ja suuruudesta valtuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan perusteet on hyväksytty Tuusulan kunnanvaltuustossa 12.10.2009 § 140. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluviranomaisen nykyinen taksa on hyväksytty Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa 10.11.2015 § 149. Taksan perusteisiin ei ole tarpeen tehdä muutoksia. Maksut määräytyvät jatkossakinviranomaisen käyttämän ajan ja omakustannearvon perusteella. Taksan omakustannusarvo on 53 €/tunti. Omakustannearvoon ei ole tässä yhteydessä ole tarpeen tehdä muutoksia.

Uuteen taksaan on lisätty lainsäädännön muutoksen mukaiset uudet maksulliset suoritteet. Lisäksi taksaan on tehty yksinkertaistamista poistamalla samalle suoritteelle määrättyjä erillisiä laajuuteen perustuvia hintaryhmiä. Toimenpiteen laajuus voi jatkossakin ottaa huomioon suoritteesta perittävässä maksussa taksan kohtuullistamista koskevien säännösten mukaisesti.

Ehdotus ympäristönsuojeluviranomaisen taksaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • vahvistaa liitteenä olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan muutoksen
  • että taksa astuu voimaan 1.2.2018 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sopijakunnat