Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 16.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Maa-ainestaksa

TUUDno-2018-43

Valmistelija

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Perustelut

Maa-aineslain 23 §:n mukaan lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman sekä maa-aineslain 4 a §:ssä tarkoitetun yhteisluvan tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kustannusten perimisestä on soveltuvin osin voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:ssä säädetään rakennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta maksusta. MRL 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Tuusulan kunnan hallintosäännön 48 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.  Hallintosäännön 25 § kohdan 6 mukaan lautakunnat määräävät palveluista perittävien maksujen perusteita ja suuruudesta valtuuston määrittelemien yleisten perusteiden ja lainsäädännön mukaisesti.

Maa-ainestaksan perusteet on hyväksytty Tuusulan kunnanvaltuustossa 12.10.2009 § 141. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maa-ainestaksa on hyväksytty Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa 12.3.2013 § 20.

Maa-ainestaksaan on lisätty yhteisluvasta perittävä maksu. Samalla taksaa on ajantasaistettu vastaamaan nykyistä kustannustasoa ja siihen on tehty selvennyksiä ja korjauksia.

Ehdotus maa-ainestaksaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • vahvistaa liitteenä olevan maa-ainestaksan muutoksen
  •  että taksa astuu voimaan 1.2.2018 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sopijakunnat