Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristölupapäätöksestä tehtyyn valitukseen

TUUDno-2017-299

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee biohajoavan jätteen ammattimaista käsittelyä anaerobiseen mädätykseen perustuvassa biokaasulaitoksessa sekä biokaasun tuotannossa syntyvän hiilidioksisin hyödyntäminen metanointilaitoksessa Mäntsälän kunnassa tilalla Lassila RN:o 505-403-8-63, osoitteessa Helsingintie 387, 04600 Mäntsälä. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta sekä ympäristönsuojelulain 68 §:n mukaisen päätöksen oikeudesta johtaa vettä toisen alueella sijaitsevaan ojaan.

Ehdotus

Esittelijä

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Mäntsälän Biovoima Oy:lle ympäristöluvan biojätteen mädätykselle ja aloitusluvan sekä oikeuden hulevesien johtamiseen tienvarsiojaan liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Vaasan hallinto-oikeus pyytää 24.10.2018 lähetetyllä lähetteellä Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalta lausuntoa tehtyyn valitukseen Mäntsälän Biovoima Oy:n ympäristöluvasta, aloitusluvasta ja luvasta vesien johtamiseen. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt ko. luvat 12.6.2018 § 62.

Asia koskee Vaasan hallinto-oikeuden diaarinumerolle 00900/18/5107 kirjattua valitusta. Lausunto tulee toimittaa hallinto-oikeuteen 21.11.2018 mennessä. Lausunnossa tulee ilmoittaa asian diaarinumero.

Valitus
Vaasan hallinto-oikeuteen toimitetussa valituksessa on esitetty, että laitos sijaitsee ympäristöherkällä alueella ja tontti on kallioista, jolloin siihen rakentaminen on hankalaa. Kalliota täytyy valittajan mukaan räjäyttää, joka aiheuttaa turvallisuusriskin lähialueen toiminnoille. Valituksessa tuodaan esille huoli pohjavedestä sekä pintavesistä sekä niiden mahdollisesta pilaantumisesta. Valituksessa on esitetty huoli biokaasun polttamisesta soihdussa ja siitä mm. sähkölinjalle ja moottoritielle aiheutuvista vaaroista. Valituksessa on lisäksi kiinnitetty huomiota meluun ja liikennöintiin kiinteistölle sekä hajuhaittoihin. Valituksessa vaaditaan varautumista uhkiin ja häiriötilanteisiin.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa valituksen (17.7.2018, DNro 00900/18/5107) johdosta Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Ympäristölautakunnan lausunto
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että valitus tulee hylätä ja ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös, aloituslupa sekä lupa vesien johtamiseen tulee pitää voimassa. Valituksessa ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, joita ei olisi jo huomioitu ympäristölautakunnan päätöksessä. Hylkäysperusteina lautakunta esittää seuraavaa:

Ympäristölupapäätöksessä sekä lupamääräyksissä on otettu kantaa valituksessa esitettyihin asioihin, niiltä osin kun ne kuuluvat ympäristölupamenettelyn sovel-tamisalaan. Ympäristöluvassa ei voida rajoittaa liikennöintiä yleisellä tiellä eikä ottaa kantaa mm. rakennusluvassa ratkaistaviin asioihin. Laitoksen rakentamiseen liittyvät asiat, kuten mahdollinen tontin kallioisuus otetaan huomioon laitoksen suunnittelussa sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa luvassa. Rakentamiseen mahdollisesti liittyvä louhinta saattaa edellyttää ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaista meluilmoitusta. Sitä ei ole ratkaistu tällä luvalla.

Laitos tulee sijoittumaan noin 450-500 metrin päähän lähimmästä häiriintyvästä kohteesta. Valittajan kiinteistö sijaitsee seututie 140 toisella puolella noin 500 metrin päässä laitoksen sijaintipaikasta. Toiminta ei aiheuta sellaista viihtyvyyshaittaa, joka vaikeuttaisi naapurikiinteistöjen tai valittajan kiinteistön normaalia käyttöä eikä haittaa kiinteistöllä oleskelulle. 

Luvassa on huomioitu toiminnasta mahdollisesti aiheutuva riski pintavesille ja hulevesien asianmukainen hallinta. Kiinteistöltä ei lasketa jätevesiä tai hulevesiä suoraan Mustijokeen. Kiinteistön piha-alueelta syntyvät hulevedet johdetaan tienvarsiojaan näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon kautta. Lopulta vedet johtuvat Mustijokeen. Vahinko- ja vaaratilanteessa hulevesilinjasto on mahdollista sulkea. Hulevesien tarkkailusta on annettu määräys 36. Hulevesien ja jätevesien johtamisesta on ympäristöluvassa annettu määräykset 25-30. Kiinteistö ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, joten pohjavesien tarkkailusta ei ole tarpeen antaa määräyksiä. Toimittaessa lupahakemuksessa kuvatulla tavalla sekä lupamääräyksiä noudattaen, toiminnasta ei aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Biokaasun polttamiseksi soihdussa on annettu määräys 18. Laitoksen palo- ja räjähdeturvallisuus kuuluu kunnan pelastusviranomaiselle ja Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (TUKES), joten ko. asioita ei ole tarpeen käsitellä tarkemmin ympäristöluvassa. Ilmansuojelusta, johon myös haju, pöly ja biokaasun polttaminen soihdussa kuuluvat, on annettu lupamääräykset 16-19. Toiminnan aiheuttamia hajuhaittoja on mallinnettu sekä hajupäästöjen mittauksesta on annettu tarkkailumääräys 34. Toiminnan maksimimelutasosta on annettu määräys 15. Melun mittaamisesta lähimmissä häiriintyvässä kohteesta on annettu määräys 33.

Ympäristöluvassa on annettu toiminnanharjoittajalle määräyksiä toiminnan tarkkailusta (määräykset 31, 33-36), häiriöistä- ja poikkeuksellisista tilanteista (määräys 41) sekä mahdollisten häiriötilanteiden varalle on lisäksi määrätty laatimaan suunnitelma (määräys 32).

Laitoksella syntyvä mädäte tullaan varastoimaan separointikatoksessa sijaitsevissa tiiviissä siirtokonteissa sekä kaasuvarastojen alla olevissa nestetiiviissä betonisissa varastosäiliöissä (määräykset 7-8), eikä siitä aiheudu päästöjä ympäristöön.

Ympäristölupa ei sido toiminnanharjoittajaa tietyn laitetoimittajan laitteistoihin, joten laitostoimittajan mahdollisella konkurssilla ei ole merkitystä ympäristöluvan lupaharkinnassa. 

Ympäristölautakunta päättää tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristölautakunta tarkisti ja hyväksyi pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Päätösote ja läheteasiakirjat / Vaasan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.