Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Kirjallinen vireillepano, ympäristönsuojelulain mukainen vireillepano, Nurmijärvi

TUUDno-2017-28

Valmistelija

 • Liisa Leino, vs. ympäristötarkastaja, liisa.leino@tuusula.fi

Perustelut

*****toimittivat 7.3.2017 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kirjallisen vireillepanon kiinteistölleen *****koituvasta savuhaitasta. Vireillepanon mukaan kiinteistöllä *****sijaitsevan rakennuksen, jota hallinnoi *****(toiminnanharjoittaja), savupiipun yläkärki on ***** (vireillepanija) talon korkeudella, noin 40 metrin päässä talosta. Piipusta tuleva savu aiheuttaa ajoittain voimakasta savuhaittaa.

Sijainti

Sekä ***** kiinteistö *****että *****kiinteistö ***** sijaitsevat Klaukkalan osayleiskaava-alueella.

Maastossa 9.3.2017 tehtyjen havaintojen ja karttatarkastelun perusteella kiinteistöllä *****sijaitsevan rakennuksen savupiippu on huomattavasti lähimaastoa matalammalla.

Asian käsittely

Selvityspyyntö/kehotus 25.4.2017

Toiminnanharjoittajalta pyydettiin tietoja lämmityslaitoksen toimintaan liittyen. Selvityspyyntö koski muun muassa toiminnanharjoittajan yhteystietoja, käytössä olevia polttoaineita, savupiippua ja käyttöpäiväkirjaa.

Asianosaisen vastaus selvityspyyntöön 19.5.2018

Vastauksen mukaan toiminnanharjoittaja on valmis korottamaan piippua, mikäli sillä saadaan asia ratkaistua.

Tarkastus 26.7.2017

Tarkastuksella toiminnanharjoittajan edustaja kertoi, että pahimmat savuhaitat aiheutuivat pellettilaitoksen ilmansuodattimen tukkeutumisesta, joka johtui huollon puutteesta. Tilanne oli korjattu ja suodattimen säännöllinen puhdistaminen lisätty huolto-ohjelmaan.

Tarkastus 15.11.2017

Toiminnanharjoittajan edustaja kertoi, että toiminnanharjoittaja on alustavasti neuvotellut Ramboll Oy:n kanssa lämmityskattilan savun leviämislaskelmien tekemisestä, mutta toivoi tarkennuksia siitä mitä selvityksiä vaaditaan.

Lämmityskattila oli tarkastuksen aikana käynnissä. Savupiipusta tuleva savu oli vaaleanharmaata ja se kohosi lähes pystysuoraan ylös.

Ympäristötarkastaja kävi vireillepanijan kiinteistöllä toteamassa, että puupellettikattilan piippu on lähes samalla tasolla kuin asuinrakennuksen piha. Laitos sijaitsee maastossa matalammalla verrattuna rinteessä sijaitsevaan asuinrakennukseen.

Kehotus 1.2.2018

Toiminnanharjoittajaa kehotettiin osoittamaan asiantuntijan tekemällä leviämismallilaskelmalla tai muulla luotettavalla tavalla, että laitoksen savupiippu on riittävän korkea. Lisäksi oli osoitettava, että savupiipun korkeus ja savukaasun virtausnopeus savuhormissa ovat sellaiset, ettei savupainaumaa synny normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Toiminnanharjoittajan tuli tarvittaessa esittää suunnitelma toimenpiteistä, joilla vähennetään puupellettikattilan savukaasujen suora kulkeutuminen vireillepanijan piha-alueelle normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Kuuleminen ennen asian ratkaisua 1.2.2018

Toiminnanharjoittajaa on kuultu ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen määräyksen antamisesta ja uhkasakkolain mukaisen tehosteen asettamisesta.

Asianosaisen vastine 22.2.2018

Toiminnanharjoittaja piti leviämismallilaskelman teettämistä kohtuuttomana vaatimuksena. Vastineessa tuotiin uudelleen esille valmius korottaa piippua.

Kirjallisen vastineen lisäksi toiminnanharjoittajan edustaja kertoi 11.6.2018 lähettämässään sähköpostissa toiminnanharjoittajan korottavan piippua kesän aikana.

Selvityspyyntö 30.8.2018

Toiminnanharjoittajaa pyydettiin toimittamaan selvitys siitä kuinka paljon piippua on korotettu kesän aikana ja kuinka korkealla piipun pää on korotuksen jäljiltä suhteessa vireillepanijan talon katonharjaan. Toiminnanharjoittajaa pyydettiin liittämään selvitykseen asiantuntijan tekemä leviämismallilaskelma tai muu luotettava selvitys savupiipun korotuksen jälkeisestä tilanteesta. Samalla tuli selvittää riittääkö piipun korotus vai tarvitaanko myös muita toimenpiteitä haitan estämiseksi.

Toiminnanharjoittajaa pyydettiin lisäksi toimittamaan selvitys siitä miten ja milloin savuhaitan estämiseksi edetään, mikäli piippua ei ole korotettu kesän 2018 aikana.

Asianosaisen vastaus selvityspyyntöön 21.9.2018

Toiminnanharjoittajan mukaan piippua korotetaan syksyn 2018 aikana noin kolme metriä. Toiminnanharjoittaja piti selvityspyynnössä pyydettyä leviämismallilaskelmaa tai muuta vastaavaa selvitystä kohtuuttomana vaatimuksena.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Ratkaisu

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa toiminnanharjoittajalle seuraavan ympäristönsuojelulain 175 §:n mukaisen määräyksen:

Päävelvoite

Toiminnanharjoittajan on teetettävä leviämismallilaskelma tai muu luotettava selvitys piipun riittävän korkeuden määrittämiseksi. Selvitykseen tulee liittää esitys piipun korottamisaikatauluksi.

Selvitys tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päävelvoitteen noudattamiseksi Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta asettaa ympäristönsuojelulain 184 §:n ja uhkasakkolain 6 §:n mukaisen kiinteän 2000 euron uhkasakon.

Päätöksen noudattaminen

Tätä hallintopakkomääräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä (ympäristönsuojelulaki 200 §).

Perustelut

Oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Jos pilaantumista ei voida kokonaan ehkäistä, se on rajoitettava mahdollisimman vähäiseksi. Toiminnanharjoittajan on rajoitettava toimintansa päästöt ympäristöön ja viemäriverkostoon mahdollisimman vähäisiksi. Saman lain 5 §:n mukaan ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa: a) terveyshaittaa; b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille; c) luonnonvarojen käyttämisen estymistä tai melkoista vaikeutumista; d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä; e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä; f) vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle; tai g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Ympäristönsuojelulain 175 § 1 momentin 3 kohdan mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toiminnanharjoittajan riittävässä määrin selvittämään toiminnan ympäristövaikutukset, jos on perusteltua aihetta epäillä toiminnasta aiheutuvan tämän lain vastaista ympäristön pilaantumista.

Ympäristönsuojelulain 184 §:n mukaan viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla.

Tosiseikat

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle on 7.3.2017 tehty kirjallinen vireillepano lämpölaitoksen aiheuttamasta savuhaitasta. Tarkastuksella on todettu, että lämpölaitoksen savupiipun pää on lähes samalla tasolla kuin vireillepanijan asuinrakennuksen piha. Sääolosuhteiden ollessa oikeat, savu kulkeutuu piipusta noin 40 metrin päässä sijaitsevalle pihalle.

Ympäristönsuojelulain 7 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että ympäristön pilaantuminen voidaan ehkäistä ennakolta. Toiminnanharjoittaja on asiaa selvitettäessä kertonut, ettei asuinrakennuksen sijaintia ole huomioitu laitosta rakennettaessa.

Toiminnanharjoittaja on esittänyt korottavansa savupiippua, mutta ei ole selvittänyt miten piipun korottaminen vaikuttaa savun leviämiseen. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on kehottanut toiminnanharjoittajaa selvittämään leviämismallilaskelmalla tai muulla luotettavalla selvityksellä, miten piipun korottaminen vaikuttaa savun leviämiseen. Toiminnanharjoittaja on kuitenkin pitänyt selvityksen teettämistä kohtuuttomana vaatimuksena.

Vaikka kyseessä on olemassa oleva lämpölaitos, johon ei sovelleta valtioneuvoston asetusta keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (PIPO), voidaan leviämismallilaskelmassa tai muussa luotettavassa selvityksessä hyödyntää esimerkiksi PIPO-asetuksen 7 §:n mitoitusmalleja. Selvityksen avulla on mahdollista todentaa mitkä ovat parhaat vaihtoehdot savuhaitan estämiseksi ja välttää tilanne, jossa piipun korottaminen ei riitä poistamaan savuhaittaa.

Jotta vireillepanon suhteen voidaan edetä, on toiminnanharjoittaja määrättävä teettämään leviämismallilaskelma tai muun luotettavan selvitys ympäristönsuojelulain 175 §:n nojalla. Koska toiminnanharjoittaja ei ole teettänyt selvitystä kehotuksesta huolimatta, on määräystä tehostettava ympäristönsuojelulain 184 §:n mukaisella uhkasakolla.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 7, 129, 175, 184, 200 §
Hallintolaki (434/2003): 11, 18, 19, 20, 31, 32, 34, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 54, 60, 67 §
Uhkasakkolaki (1113/1990): 6, 7, 8, 10, 19, 22, 23 §
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017): 7 §
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 3.9.2012 § 80);
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.9.2016 § 129)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asiaote ja valitusosoitus saantitodistuksella / toiminnanharjoittaja Asiaote / vireillepanija Uhkasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti / Maanmittauslaitos  

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusoikeus on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
 • mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 • käyntiosoite:                                Korholmanpuistikko 43
 • postiosoite:                                  PL 204, 65101 Vaasa
 • puhelin:                                        029 56 42780
 • faksi:                                            029 56 42760
 • sähköposti:                                   vaasa.hao@oikeus.fi
 • aukioloaika:                                  maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.