Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tarkastettujen pöytäkirjojen ja päätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2019

TUUDno-2018-1391

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Vastaava säännös on Tuusulan hallintosäännön 129 §:ssä. Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa.
  • lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI.
  • lautakunnan tekemät ympäristölupapäätökset annetaan ympäristösuojelulain 84 §:n ja maa-ainesluvat maa-aineslain 19 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen kokouspäivän jälkeisenä maanantaina. Päätöksestä ilmoitetaan Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Kunnantalo, Hyryläntie 16, Tuusula) sekä sen sopijakunnan ilmoitustaululla, jota kyseinen päätös koskee. Päätös julkaistaan lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen internetsivuilla. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita hakemuksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät päätökset, jotka lainsäädännön mukaan annetaan julkipanon jälkeen, julkipannaan päätöksessä määrättävänä julkipanopäivänä. Päätöksestä ilmoitetaan Tuusulan kunnan ilmoitustaululla (Kunnantalo, Hyryläntie 16, Tuusula) sekä sen sopijakunnan ilmoitustaululla, jota kyseinen päätös koskee. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita ilmoituksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät muut päätökset ovat nähtävillä päätöksentekopäivästä alkaen muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusajan kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

ilmoitustaulun hoitaja sekä Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven kirjaamot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.