Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kokoukset 2019

TUUDno-2018-1390

Valmistelija

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan hallintosäännön (valtuusto 11.12.2017 § 223) 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

 • kokoontua vuonna 2019 seuraavasti:
  • tiistai 15.1.

  • tiistai 12.2.

  • tiistai 12.3.

  • tiistai 9.4.

  • tiistai 14.5.

  • tiistai 11.6.

  • tiistai 20.8.

  • tiistai 10.9.

  • tiistai 8.10.

  • tiistai 12.11.

  • tiistai 10.12.

 • että kokoukset alkavat klo 17.00 ja ne pidetään Tuusulan kunnantalolla.

 • että kokouskutsu, joka sisältää tarkemman kokouspaikkatiedon sekä kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan, lähetetään lautakunnan jäsenille ja varajäsenille sekä tiedoksi pormestarille, kunnanhallituksen varapuheenjohtajille, kansliapäällikölle ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle.

 • että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetään Tuusulan hallintosäännön 108 §:n mukaisesti sähköisesti.

 • että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös Tuusulan kunnan kotisivulla (www.tuusula.fi) ja toimitetaan tiedoksi ympäristökeskuksen muille sopijakunnille.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ympäristökeskuksen sopijakunnat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.