Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ilmoitusasiat

Ehdotus

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vaasan hallinto-oikeus

  • Vaasan hallinto-oikeus on 4.10.2018, päätösnumero 18/0438/3, antanut päätöksen koskien valitusta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä 13.6.2017 § 89, Antti Mustosen kuolinpesä, maankaatopaikan ympäristölupa. Hallinto-oikeus on muuttanut päätöksen lupamääräystä 1 ja luvan voimassaoloaikaa koskevaa määräystä. Muilta osin hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.
  • Vaasan hallinto-oikeus on 18.10.2018, päätösnumero 18/0420/1, antanut päätöksen koskien valitusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston Rudus Oy:lle myöntämää ympäristölupaa 28.9.2016 nro 241/2016/1. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.
  • Vaasan hallinto-oikeus on 24.10.2018, päätösnumero 18/0429/1, antanut päätöksen koskien valitusta Etelä-Suomen aluehallintoviraston Lemminkäinen Infra Oy:lle myöntämää ympäristölupaa 21.10.2016 nro 261/2016/1. Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Helsingin hallinto-oikeus

  • Helsingin hallinto-oikeus on 25.9.2018, päätösnumero 18/0554/5, antanut päätöksen koskien valitusta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan päätöksestä 11.4.2017 § 39, jätelain mukainen valvonta-asia. Hallinto-oikeus on hylännyt vaatimuksen katselmuksen toimittamisesta. Hallinto-oikeus on kumonnut lautakunnan päätöksen ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Helsingin hovioikeus

  • Helsingin hovioikeus on 29.10.2018 antanut tuomion 18/145998 muutoksenhausta Tuusulan käräjäoikeuden 10.2.2017 nro 105040 tuomioon ympäristön turmelemista koskevassa asiassa. Asianumero R 17/1007.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.