Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 13.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Eläinsuojan ympäristölupahakemus, lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, Mäntsälä

TUUDno-2018-846

Valmistelija

  • Tuuli Kuisma, ympäristötarkastaja, tuuli.kuisma@tuusula.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 11.9.2018 päivätyllä kirjeellään Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa *****ympäristölupahakemuksesta. Toiminta sijoittuu Mäntsälän kunnan *****. Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan toiminnan laajentaminen. Lausunto on pyydetty toimittamaan 17.10.2018 mennessä. Ympäristölautakunta on saanut lisäaikaa lausunnon jättämiseen 20.11.2018 asti.

Lausuntopyyntöasiakirjat on kirjattu aluehallintovirastossa diaarinumerolla ESAVI/11452/2018.

Lupahakemus

Maitotilan talouskeskus sijaitsee Mäntsälän Sälinkään kylässä. Ympäristölupaa haetaan 155 lypsylehmälle, 152 hieholle (yli 6 kk), 38 vasikalle (alle 6 kk) sekä neljälle hevoselle ja yhdelle ponille. Olemassa olevaa eläinsuojaa laajennetaan jatkamalla nykyistä lypsylehmäpihattoa niin, että saadaan tilat 123 lypsävälle lehmälle. Noin 20:lle umpilehmälle ja noin 152 hieholle (yli 6 kk) rakennetaan uusi viileä pihatto. Nykyisen lypsylehmäpihaton vierelle rakennetaan lisäksi vasikkala, johon tulee tilat 32 vasikalle (alle 6 kk). Pihaton yhteydessä on karsinat 6 vasikalle. Tilalla on vanha karjasuoja, jonne kunnostetaan tilat 12 umpilehmälle. Ko. eläinsuojaa ei ole käsitelty toiminnan nykyisessä luvassa.

Vasikkahallin ja uuden nuorkarjapihaton lanta käsitellään kuivalantalana hiehohallin kuivikepohjassa, vasikkalan kuivikepohjassa, olemassa olevissa kuivalantaloissa ja uudessa rakennettavassa kuivalantalassa. Lietelanta johdetaan betonialtaaseen alakautta. Liete separoidaan kerran kuukaudessa, jolloin kuivajae menee kuivalantalaan ja nesteosa johdetaan kumialtaaseen.

Tilalla on viljelyssä peltoa 129 hehtaaria ja sopimusalaa lannan levitykseen 92 hehtaaria. Peltoalueita ei sijaitse pohjavesialueilla. Eläinsuojan ympärillä on noin 46 hehtaaria laidunaluetta, jossa laidunnetaan lehmiä, hiehoja ja vasikoita. Säilörehu varastoidaan osittain laajennettavissa laakasiiloissa sekä pyöröpaaleissa.

Hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Kyseinen eläinsuoja on kuulunut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakohteisiin uuden ympäristönsuojelulain luparajan muutoksen jälkeen vuodesta 2015. Toiminnalla on Uudenmaan ympäristökeskuksen 7.1.2009 myöntämä ympäristölupa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvonnassa on todettu, että eläinsuojan eläinmäärä ylittää voimassaolevan luvan suurimman sallitun eläinmäärän ja eläimiä pidetään myös vanhassa navetassa, jota ei ole lainkaan käsitelty voimassa olevassa ympäristöluvassa.

Toiminnasta on tullut ympäristökeskukseen vuoden 2015 jälkeen kaksi valitusta, jotka ovat koskeneet lannan levitystä ja epäsiisteyttä sekä sitä, että ns. vanhassa karjasuojassa pidetään eläimiä, vaikka sitä ei ole käsitelty voimassa olevassa ympäristöluvassa.

Hakemuksen tiedot

Kyseessä on ympäristönsuojelulain 29 §:n mukainen luvanvaraisen toiminnan olennainen muuttaminen. Hakemukseen ei ole liitetty voimassaolevaa ympäristölupaa. Hakemukseen ei ole liitetty selvitystä rajanaapureista ja muista asianosaisista eikä liitekartasta ilmene asianosaisten kiinteistöt. Hakemuksessa ei ole ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaisesti tietoa siitä, miten muutos vaikuttaa toimintaan ja sen ympäristövaikutuksiin. Eläinmäärä lisääntyy huomattavasti verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan, ja etäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen on suhteellisen lyhyt.

Eläinsuojat

Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan hakemuksessa ei ole käsitelty riittävästi vanhaa navettaa (hakemuksessa vanha karjasuoja). Sitä ei ole käsitelty voimassa olevassa ympäristöluvassa, vaan se on otettu käyttöön ilmoittamatta valvontaviranomaiselle.

Lannan varastointi

Ympäristölautakunnan mielestä hakemuksessa ei ole esitetty riittävällä tavalla, miten ja millaisella laitteistolla lannan separointi toteutetaan ja miten se vaikuttaa lannan varastointitilojen tarpeeseen, eli paljonko syntyy lannan kiinteää ja paljonko nestemäistä osuutta.

Lietelantaloiden tilantarvelaskelmassa (pihaton pohjapiirroksen yhteydessä) on käytetty virheellisiä lantavarastojen vähimmäistilavuuksia. Voimassa olevan ns. nitraattiasetuksen (Vna 1250/2014) liitteessä 1 on esitetty voimassa olevat lantavarastojen vähimmäistilavuudet, jotka ovat mm. lypsylehmien osalta suuremmat kuin hakijan esittämät. Laskelmat tulee tehdä uudestaan voimassaolevan valtioneuvoston asetuksen (1250/2014) liitteen 1 mukaisesti. Laskelmassa ei ole huomioitu lietelantaloihin suoraan satavan veden, lypsyrobottien pesuvesien tai lietesäiliöön pumpattavan puristenesteen määrää. Lietelantalaan kuivalantaloista kertyvän sadeveden osalta ei ole selvitystä, mistä pohjapiirroksen yhteydessä esitetty kuivalantaloiden pinta-ala 1085 m2 tulee. Tilalla v. 2017 suoritetulla tarkastuksella havaittiin, että tilan kuivalantalassa oli runsaasti vettä. Neste ei päässyt hakemuksessa esitetyn mukaisesti kuivalantalasta lietelantalaan. Laskelmissa ei ole myöskään esitetty, miten laidunnus vaikuttaa tarvittaviin lannanvarastointitilavuuksiin.

Hakemuksessa on esitetty, että hiehohallissa olisi noin 800 m3 kuivikepohja-aluetta. Eläinsuojahakemuksen liitetaulukoissa kuivitetun alueen pinta-alaksi on merkitty 400 m2 ja kuivikkeen paksuudeksi 100 cm. Lantavarastojen tilantarvelaskelman yhteydessä taas on esitetty, että kuivikepohjia olisi 300 m3. Hakemuksen liitetaulukoissa kuivikepohjan 2 vesitiivistä materiaalia olevien reunojen korkeuden on esitetty olevan vain 2 cm.Ympäristölautakunta katsoo, että hakemusta tulisi tarkentaa siten, että tiedot ovat oikeita ja yhdenmukaisia.

Eläinsuojahakemuksen liitetaulukoissa ei ole esitetty käytössä olevan ajoluiskan korkeutta. Liitetaulukoissa on myös merkitty kuivalantalan kohdalle, että sadevesi pumpataan kaivosta lietesäiliöön. Tämä kuivalantala kuitenkin katetaan, joten sadevesiä pitäisi syntyä. Hakemuksessa ei ole esitetty tarkemmin, miten lantala tullaan kattamaan.

Eläinpaikat-liitetaulukosta puuttuu kokonaan ilmeisesti vasikkala- ja vanha karjasuoja-rakennukset. Liitetaulukoissa hiehohallin kuivikelannassa luku 95 on laitettu ilmeisesti virheellisesti väärälle riville (sonnit-kohtaan), vaikka tarkoitus on ollut merkitä se hiehojen määräksi.

Pihaton pohjapiirroksessa on esitetty, että lieriön mallisessa lietealtaassa olisi kiinteä kate, mikä ei pidä paikkaansa. Betonisessa lietesäiliössä lietteen pinnassa on kuorettuma. Toiminnanharjoittajalla on ollut vaikeuksia saada kumiseen lietelaguuniin voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksen 2.1 mukaista kelluvaa katetta/luonnollista kuorettumaa, koska siihen johdetaan vain lietelannasta separoitua nestettä. Ympäristölautakunta katsoo, että lantaloiden kattamisesta tulisi antaa selkeät määräykset luvassa.

Hakemuksessa ei ole esitetty tietoja vanhoista lantaloista. Hakemuksesta ei käy myöskään ilmi olemassa olevien säiliöiden ikä tai kunto. Toiminnanharjoittajaa on kehotettu v. 2017 korjaamaan vanhaa kuivalantalaa, koska se ei ollut täysin tiivis. Erityisesti kumisen lietesäiliön käyttöikä on yleensä suhteellisen lyhyt, joten olemassa olevien rakenteiden tarkkailusta tulee antaa yksityiskohtaisia määräyksiä, joilla varmistetaan mahdollisten vaurioiden havaitseminen ja välitön korjaus sekä tarvittaessa uuden rakenteen tekeminen.

Laidunnus

Eläinsuojan tarkastuksella on vuonna 2017 havaittu, että tilan laitumien kulkuväylät eivät ole kasvipeitteisiä tai kovapohjaisia vaan ne ovat liettyneet ja niistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Laiduntamisen ympäristövaikutusten hallintaa ei ympäristölautakunnan mielestä ole käsitelty riittävästi lupahakemuksessa. Voimassa olevassa luvassa ei ole käsitelty laidunnusta lainkaan.

Kemikaalit

Toiminnanharjoittajalle on annettu v. 2017 kehotuksia vaarallisten jätteiden varastointiin sekä epäasianmukaiseen polttoainesäiliöön liittyen. Polttonesteiden jakelupaikan sijainti ja täyttöpaikan tiiveys tulisi huomioida lupaharkinnassa.

Lopuksi

Hakemus sisältää osittain virheellisiä ja ristiriitaisia tietoja, jotka tulee oikaista ja selvittää. Lisäksi hakemuksesta puuttuu lupaharkinnan kannalta oleellisia tietoja. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan hakemusta tulee täydentää yllä esitettyjen asioiden osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.