Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 YIT Infra Oy, ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, Focus-alue, Tuusula,

TUUDno-2017-109

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaiseen aloituslupahakemukseen toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija:

YIT Infra Oy, PL 169, 00181 HELSINKI       

Toiminta ja sen sijainti:

Lupapäätöstä koskeva alue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään ns. Focus-alueelle. Ympäristölupahakemus koskee kiinteistöjä Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää YIT Infra Oy:lle kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen ympäristöluvan sekä aloitusluvan Tuusulan kiinteistölle Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 18.6.2018