Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 YIT Infra Oy, maa-aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Tuusula, Focus-alue

TUUDno-2017-121

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottohakemuksesta. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija:

YIT Infra Oy, PL 169, 00181 HELSINKI       

Toiminta ja sen sijainti:

Lupapäätöstä koskeva alue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään ns. Focus-alueelle. Maa-aineslupahakemus koskee kiinteistöjä Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0. Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää YIT Infra Oy:lle maa-ainesluvan ja aloitusluvan Tuusulan kiinteistölle Huhtariihi 2 858-411-18-43 ja Stenbacka 858-411-30-0 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristötarkastaja Saku Nurminen poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Maa-aineslupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 18.6.2018