Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vesistöasioiden hallintointi

TUUDno-2018-786

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) pyytää 18.5.2018 päivätyllä kirjeellään (saapunut 21.5.2018) jäsenkuntiensa ja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä kuntayhtymältä ympäristökeskuksen hoidettavaksi vuoden 2019 alussa. Lausuntoa pyydetään 31.8.2018 mennessä.  Koska Tuusulanjärven kunnostushanke olisi ympäristökeskuksen hoidettavaksi siirryttyään toimenpiteiltään ja kustannuksiltaan merkittävä ympäristökeskuksen hallinnoima hanke, on ympäristökeskus päättäynyt lausunnonannosta Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kautta. Lausuntopyyntö on liitteenä.

Tuusulanjärven kunnostushanke

Tuusulanjärven kunnostus pohjautuu vuonna 1986 hyväksyttyyn Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän Tuusulanjärven kunnostussuunnitelman. Vuonna 1999 järven kunnostustyöt koottiin yhteistyöhankkeeksi, jota rahoittavat Tuusulan kunta, Järvenpään kaupunki ja valtio.

Tuusulanjärven kunnoshankkeen tavoitteena on järveen kohdistuvan kiintoaine- ja ravinnekuormituksen vähentäminen sekä järven virkistyskäytön parantaminen. Hankkeen hoitotoimenpiteet kirjataan toimintasuunnitelmaan, joka päivitetään vuosittain. Voimassa oleva toimenpideohjelma on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen hoidettavaksi seuraavan lausunnon.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta pitää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän tekemää esitystä Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä vuoden 2019 alussa ympäristökeskuksen hoidettavaksi toimivana ratkaisuna. Tehtävien siirrolla varmistetaan kunnostushankkeen entistä kiinteämpi kehittäminen osana Tuusulanjärven ja sen valuma-alueen ympäristön- ja vesiensuojelua. Samalla turvataan henkilöstöresurssien kohdentaminen ja riittävyys hankkeeseen sekä mahdollisuus aiempaa laajemman asiantuntemuksen hyödyntämiseen.

Perusedellytyksenä Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtämisessä ympäristökeskukselle on, ettei siirrettäviin tehtäviin ja velvoitteisiin kuulu vesitalous- tai ympäristölupia. Vastaavasti luvan haltijana kaikissa  hankkeeseen kuuluvissa tulevissa toimenpiteissä tulee olla maanomistajan tai toimenpiteen sijaintipaikka huomioon ottaen Järvenpään kaupungin tai Tuusulan kunnan. Ympäristökeskus avustaa tarvittaessa lupen hakumenettelyssä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on vuoden 2019 talousarvion ja palvelusopimuksen valmistelussa ottanut huomioon KUVES:n esityksen Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtymisestä ympäristökeskuksen hoidettavaksi. Ympäristökeskus siirtää KUVES:n hankkeesta vastaavan vesistötutkijan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelun tulosyksikköön, johon perustetaan tehtävää varten uusi ympäristösuunnittelijan virka. Työntekijän palkkauksesta ja muista siirtymiseen liittyvistä asioista neuvotellaan kyseisen työntekijän, KUVES:n ja Tuusulan kunnan / Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kesken. Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan rahoitusosuudet Tuusulanjärven kunnostushankkeeseen (so. 90 000 euroa/kunta/vuosi) siirtyvät niiden yhteistoimintakorvauksiin ympäristökeskukselle kohdennettuna kuitenkin kunnostushankkeeseen. Koska Tuusulan kunnan maksuosuus (5 000 €) VILKKU-hankkeeseen on aiemmin sisältynyt kunnan maksuosuuksiin (90 000 €) KUVES:lle, on Tuusulan kustannusosuus Tuusulanjärven kunnostushankkeesta vuonna 2019 kuitenkin 85 000 euroa, ja ympäristökeskus laskuttaa kuntaa VILKKU Plus -hankkeesta yhteistoimintakorvauksiin kuulumattomana 5 000 euroa. Näin sekä Järvenpään että Tuusulan kokonaiskustannukset Tuusulanjärven kunnostushankkeeseen pysyvät ennallaan. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus hakee kunnostushankkeen siirtymisen vahvistuttua Uudenmaan ELY-keskukselta vesienhoitoavustusta hankkeelle ja kohdentaa sen hankkeen kustannuksiin. Ympäristökeskus varautuu kuitenkin huolehtimaan hankkeesta myös tilanteessa, jossa valtion avustusta ei saada.

Kunnostushankkeelle annetaan ympäristökeskuksen kirjanpidossa erittelykoodi, jonka avulla sen taloutta voidaan seurata. Tarvittaessa ympäristökeskuksen kirjanpitoon voidaan myös perustaa erillinen kustannuspaikka hanketta varten. Järvenpään kaupungin ja Tuusulan kunnan rahoitusosuudet kunnostushankkeeseen liitetään niiden yhteistoimintakorvauksiin ympäristökeskukselle ja laskutetaan kuukausittain. Kuntien rahoitusosuudet kunnostushankkeeseen otetaan huomioon tilinpäätösvaiheessa kuntien tulojen, menojen ja yhteistoimintakorvausten tasoituslaskelmassa, jossa liikaa perityt yhteistoimintakorvaukset kirjataan ympäristökeskukselle siirtoveloiksi ja liian vähän maksetut yhteistoimintakorvaukset siirtosaamisiksi. Siinä tapauksessa, että kunnostushankkeen kokonaiskustannukset olisivat vaarassa ylittää sille ympäristökeskuksen talousarviossa varatut määrärahat, ympäristökeskus neuvottelee Järvenpään ja Tuusulan edustajien kanssa kunnostushankkeen toimenpiteiden rajoittamisesta tai kuntien mahdollisesta lisärahoituksesta, joka edellä kerrottu tasoituslaskelma huomioon ottaen voi olla myös kyseisten kuntien muuta yhteistoimintakorvausta ympäristökeskukselle. Tuusulanjärven kustannushanke ei vaikuta Järvenpään ja Tuusulan lisäksi ympäristökeskuksen muiden sopijakuntien ympäristökeskukselta saamiin palveluihin ja yhteistoimintakorvauksiin.

Tuusulanjärven kunnostushankkeen hankeryhmä säilytetään hankkeen siirryttyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Hankeen muu hallinnollinen ohjaus toteutetaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan sekä ympäristökeskuksen linjaorganisaation  ja ympäristökeskuksen ohjausryhmän kautta.

Tuusulanjärven kunnostushankkeen siirtäminen KUVES:lta Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ei edellytä ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen tarkistamista, vaan se voidaan toteuttaa ympäristökeskuksen palvelusopimukseen otettavalla kirjauksella samalla tavoin kuin ympäristökeskuksen tekemät Nurmijärven ja Mäntsälän järvien seurannat. Koska Tuusulanjärven kunnostushankkeessa on kuitenkin kyse toimenpiteiltään ja kustannuksiltaan huomattavasti laajemmasta kokonaisuudesta kuin edellä mainituissa järviseurannoissa, pitää ympäristölautakunta välttämättömänä, että Järvenpään kaupunki ja Tuusulan kunta sitoutuvat jatkossakin rahoittamaan hanketta ympäristökeskukselle maksettavien yhteistoimintakorvausten kautta. Mahdollisista muutoksista hankkeen sisällössä ja rahoituksessa tulee neuvotella kuntien ja ympäristökeskuksen kesken riittävän ajoissa siten, että hanketta voidaan kehittää ja viedä suunnitelmallisesti eteenpäin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat