Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Ilmoitusasiat

Perustelut

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-​Suomen aluehallintovirasto

  • Etelä-​Suomen aluehallintovirasto on 18.4.2018 antamallaan päätöksellä nro 55/2018/2 (diaarinumero ESAVI/4925/2018) Roal Oy:n hakemuksesta lisännyt Jussinlähteen pohjavedenottamoa koskevan vedenottoluvan (ESAVI:n päätös nro 108/2011/4) vedenotto määrää ja lisännyt vedenottamisen käyttötarkoitukseksi myös pohjavedenkorkeuden alentamisen. Päätös on voimassa 31.12.2019 asti.   

Tuusulan käräjäoikeus

  • Tuusulan käräjäoikeus on 11.4.2018 antanut tuomion 18/113344 mm. ympäristön turmelemisesta. Asianumero R 17/79.

Keski-​Uudenmaan ympäristökeskus

  • Tutkintapyyntö epäilyssä rikosasiassa,​ jokakoskee ympäristönsuojelulain ja/tai jätelain säännösten rikkomista,​ Nurmijärvi
  • Tutkintapyyntö epäilyssä rikosasiassa,​ joka koskee ympäristönsuojelulain ja/tai jätelain säännösten rikkomista,​ Tuusula
  • Vuosiraportti 2017,​  https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_​id=7576

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry

  • Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry tekee Vantaanjoen valuma-​alueella yhteistarkkailua. Sen perustana ovat vesistöön jätevesiä johtavien kuormittajien ympäristöluvat sekä kuntien vesistöseurannat. Vuosittain julkaistavassa raportissa käsitellään vesistöön johdetun kuormituksen vaikutuksia jokivesien laatuun. Vuonna 2017 Vantaanjoen vesistöön johdettiin käsiteltyjä asumajätevesiä Riihimäen kaupungin,​ Hyvinkään Kaltevan ja Nurmijärven Kirkonkylän ja Klaukkalan puhdistamoilta sekä Rinnekoti-Säätiön puhdistamoilta,​ yhteensä 34 240 m3/d. Vuonna 2017 Vantaanjoki kuljetti mereen yhteensä 88 tonnia fosforia,​ josta jätevesien sisältämän fosforin osuus oli 3,​4 %. Typpeä puolestaan kulkeutui mereen yhteensä 1 300 tonnia,​ josta jätevesien sisältämän typen osuus oli 12 %. Kuormitus oli 2000-​luvun tasoa. Vuonna 2017 tutkittiin myös useita vesiympäristölle haitallisia ja vaarallisia aineita pistekuormituksen vaikutusalueilla. Vantaanjoen,​ Kyläjoen ja Luhtajoen kaikissa tutkituissa näytteissä pitoisuudet jäivät useimmiten alle määritysrajojen. Ridasjärveen johdettiin kesällä 2017 Päijänne-tunnelista 4,​27 milj. m3 vettä,​ mikä paransi Keravanjoen virkistyskäyttöedellytyksiä. http://www.vhvsy.fi/files/upload_​pdf/7944/Vantaanjoen%20yhteistarkkailu%20Vedenlaatu%202017%20-​raportti%20www.pdf

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.