Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 12.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Arviointikertomus 2017

TUUDno-2018-641

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Tarkastuslautakunta 5.3.2018 § 83
Tarkastuslautakunta 13.3.2018 § 89
Tarkastuslautakunta 19.3.2018 § 93
Tarkastuslautakunta 26.3.2018 § 97
Tarkastuslautakunta 3.4.2018 § 102
Tarkastuslautakunta 16.4.2018 § 112
Tarkastuslautakunta 18.4.2018 § 116
Tarkastuslautakunta 20.4.2018 § 121
Tarkastuslautakunta 23.4.2018 § 125

Tarkastuslautakunta 5.3.2018 § 83
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin että seuraavassa kokouksessa jatketaan tekstien käsittelyä. Pohjatekstit valmistuvat kasvatus- ja sivistystoimialalta ja keskushallinnosta.

_________

Tarkastuslautakunta 13.3.2018 § 89
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavia tekstejä vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

_________

Tarkastuslautakunta 19.3.2018 § 93
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavia tekstejä vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

_________

Tarkastuslautakunta 26.3.2018 § 97

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 3.4.2018 § 102
Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan toimintakertomusteksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin että jatketaan arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 16.4.2018 § 112

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 18.4.2018 § 116

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa.

__________

Tarkastuslautakunta 20.4.2018 § 121

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Päätetään kuinka edetään arviointikertomuksen tekemisen kanssa.

Päätös: 
Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen tekemistä seuraavassa kokouksessa 23.4. kello. 17:00

__________

Tarkastuslautakunta 23.4.2018 § 125

Kokouksessa käydään läpi ja työstetään alustavaa runkoa vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Keskustellaan teksteistä ja muista esille tulevista asioista liittyen arviointikertomuksen tekemiseksi.

Esitys pj:
Tehdään arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitetaan.

Päätös: 
Saatiin arviointikertomus valmiiksi ja allekirjoitettiin.

__________

Valtuusto 7.5.2018

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • merkitä arviointikertomuksen 2017 tiedoksi ja
 • velvoittaa kunnanhallituksen ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan em. toimista valtuustolle viimeistään lokakuun 2018 aikana.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 7.5.2018 § 42 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2017 ja velvoittanut kunnanhallitusta ryhtymään toimiin esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuustolle viimeistään lokakuun 2018 aikana.

Vesihuoltoliikelaitos johtokunta

Tarkastuslautakunta nosti esille raportissaan liikelaitoksen ylijäämän, ”vesilaitoksen taseeseen on kerätty jonkin verran ylimääräisiä investointivaroja”.

Tarkastuslautakunta suosittelee: ”jos investointeja ei tehdä tarpeeksi investointivarojen käyttämiseksi, on syytä alentaa käyttömaksuja”.

Vesilaitoksen investointeihin on menneinä vuosina varauduttu nostamalla taksoja. Investoinnit kuitenkin lykkääntyivät, joten taksojen noston johdosta vesilaitoksen taseeseen on kertynyt pääomaa oletettua enemmän. Tänä vuonna investoimme lähes liikevaihtomme verran ja 2019 – 2020 investointimäärärahat pysyvät korkealla.

Tarkistamme taksamme, kun saamme sovittua kunnan kanssa hulevesien hallinnan järjestelyiden periaatteet ja vastuujaot sekä laadittua investointiohjelman seuraaville lähivuosille. Tavoitteena on suorittaa taksan tarkastus vielä tämän vuoden aikana.

Lisätiedot: liikelaitoksen johtaja Jukka Sahlakari, p. 040 314 3563

Ehdotus

Esittelijä

Jukka Sahlakari, liikelaitoksen johtaja, jukka.sahlakari@tuusula.fi

Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta päättää

 • antaa perustelutekstin mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnan tekemistä huomioista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnanvaltuusto on 7.5.2018 § 42 käsitellyt tarkastuslautakunnan arviointikertomusta vuodelta 2017 ja velvoittanut kunnanhallitusta ryhtymään toimiin esitettyjen huomioiden johdosta ja raportoimaan niistä valtuustolle viimeistään lokakuun 2018 aikana.

Tarkastuslautakunta on vuoden 2017 arviointikertomuksessa arvioinut ympäristökeskuksen vuoden 2017 toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Laatimassaan arviointitaulukossa tarkastuslautakunta on arvioinut muiden tavoitteiden toteutununeen kokonaan paitsi ratkaisukeskeisyyden ja yhteistyöhakuisuuden. Suosituksissaan tarkastuslautakunta toteaa, että toiminnallisten päämäärien ja palvelulupauksen sitoumuksien toteutumista on vaikea arvioida. Näihin kuuluvat tarkastuslautakunnan mukaan muun muassa palvelulupauksien oikea-aikaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden sekä ratkaisukeskeisyyden ja yhteistyöhakuisuuden toteutumisen arviointi.

Arviointikertomus on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta antaa arviointikertomuksesta 2017 seuraavan lausunnon.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto

Tarkastuslautakunta on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja ympäristölautakunnan vuoden 2017 toimintaa arvioidessaan tarkastellut ympäristökeskuksen strategiassa 2015-2018 (ks. https://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5673) esitettyjä koko strategiakauden strategiaa tukevia palvelulupauksen sitoumuksia ja toiminnallisia päämääriä sekä toisaalta joitakin vuoden 2017 palvelusuunnitelmassa edellä mainittujen palvelusitoumusten ja toiminnallisten päämäärien saavuttamiseksi asetettuja vuositavoitteita. Ympäristökeskuksen strategiassa määriteltyjen palvelusitoumusten ja toiminnallisten päämäärien toteutumisen arviointi yksittäisen vuoden toimintakertomustietojen perusteella onkin vaikeata, kuten tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan esittää. Laajennettaessa arviointia vuositavoitteiden ulkopuolelle kattamaan ympäristökeskuksen koko strategia tulisi arvioida, miten hyvin strategiakauden eri vuosien vuositavoitteet ja niiden toteutumisen todentamiseksi asetetut mittarit kohdistuvat palvelusitoumuksiin ja toiminnallisiin päämääriin. Tämän lisäksi tulisi ottaa huomioon ympäristökeskuksen strategiassa vuosille 2015-2018 asetetut toiminnan painopistealueet, joita ovat:

 • ympäristökeskuksen palveluiden saatavuus ja taloudellisuus
 • yhteistyö sopijakuntien kanssa
 • kuntien palvelukiinteistöjen terveellisyys
 • vesihuolto, vesistöt ja pohjavesi
 • luonnon monimuotoisuus ja arvokkaat luontokohteet
 • ilmastomuutos ja energiatehokkuus
 • meluntorjunta
 • ympäristökasvatus ja -valistus, viestintä
 • asiakaslähtöiset palvelut
 • ilmansuojelu
 • osaamisen kehittäminen.

Ympäristökeskus ja ympäristölautakunta ottavat tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan esittämät suositukset huomioon vuoden 2018 toimintakertomuksessa esittämällä vuositavoitteiden seurannan lisäksi koosteen koko strategiakaudelta 2015-2018.

Ympäristökeskus ja ympäristölautakunta eivät ole sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän epävarmuuden vuoksi aloittaneet vielä ympäristökeskuksen strategian päivittämistä, minkä vuoksi vuoden 2019 palvelusuunnitelmassa joudutaan tukeutumaan voimassa olevaan strategiaan. Ympäristökeskus ja ympäristölautakunta ottavat myös vuoden 2019 palvelusuunnitelmassa huomioon tarkastuslautakunnan suositukset niin, että vuositavoitteiden toteutuminen olisi helpommin arvioitavissa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta toimittaa lausuntonsa ohessa ympäristökeskuksen sopijakunnille ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi ympäristökeskuksen vuoden 2017 vuosiraportin, jossa on toimintakertomusta laajemmin käsitelty ympäristökeskuksen vuoden 2017 toimintaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat, Tuusulan tarkastuslautakunta