Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Talpas Oy, jätelain mukainen valvontamääräys, Nurmijärvi

TUUDno-2019-1169

Valmistelija

 • Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Asia

Jätelain 75 §:n ja 126 §:n mukainen hallintopakkomääräys kiinteistöjen Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 siivoamiseksi.

Kiinteistö- ja sijaintitiedot

Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537, Soratie, 05450 Nukari. Kiinteistöt sijaitsevat Jäniksenlinnan (0185851) I -luokan tärkeällä pohjavesialueella. Kiinteistötietojärjestelmän (KTJ) tietojen mukaan Talpas Oy omistaa kiinteistöt Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537.

Asian valvontatietoja

Nurmijärven ympäristölautakunta myönsi 21.10.2003 § 70 Uudenmaan Sorajalostepalvelu Ky:lle ympäristöluvan hiekoitushiekan kuivaamiselle ja säkitykselle tiloilla Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537, Soratie, 05450 Nukari. Ympäristölupa myönnettiin toistaiseksi ja toiminnanharjoittajan tuli tehdä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2009.

Nurmijärven ympäristölautakunnan päätös 16.12.2008 § 94 Uudenmaan Sorajalostepalvelu Ky:n säkityslaitoksen ympäristöluvan siirtämisestä Teräskynsi Oy:lle.

Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviraston rekisteritietojen mukaan kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 sepelin kuivatusta ja säkitystä harjoittanut Teräskynsi Oy on asetettu konkurssiin 4.8.2009.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti 14.5.2013 § 55 rauettaa Teräskynsi Oy:n ympäristöluvan ympäristönsuojelulain 57 §:n nojalla, koska hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei tehty.

Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto ilmoitti ympäristökeskukselle syksyllä 2017, että kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 on öljysäiliöitä ja polttoainetynnyreitä. Ilmoituksen mukaan alueen maaperä voi olla pilaantunut polttoaineiden varastoinnin seurauksena.

Asian käsittely

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastus 7.11.2017

Tila Kuusisto I RN:o 543-412-1-369

Tarkastuksella todettiin, että tilalla Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 sijaitsevassa  metallirakenteisesta säkityskone-/säkkivarastohallista oli purettu seinät. Hallin sisällä oli edelleen säkityskone ja vanerirakenteinen kontti. Säkityskonehalli ja hallin ympäristö oli roskaantunut. Hallin ympäristössä oli metalliromua, kuljetinmattoja, kuljettimen rungon osia, muovipressuja, puulavoja, puujätettä, muovijätettä ja eristevillaa.

Tilalla Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 oli edelleen tuotannossa käytettyjä koneita ja laitteita: kaksi seulaa, kuivausrumpu ja poltin, sähkökeskus ja ns. pölytalo. Koneiden vieressä oli maanpäällinen kaksoisvaippainen 20 m³ öljysäiliö. Koneiden vieressä oli myös pressupeitteinen iso kaarihalli, joka oli tyhjä. Koneiden ympärillä oli metalliromua, puujätettä ja rikkinäisiä pressuja. Kaarihallin itäpuolella maakasan vieressä oli metalliromukasa ja puujätekasa.

Tila Kotka RN:o 543-412-1-537

Tilalla Kotka RN:o 543-412-1-537 sijaitsee korjaamo-/varastohalli. Hallin pohjoispuolelle oli rakennusjätekasa, mikä sisälsi eristevillaa, puujätettä ja rakennuslevyjä. Rakennusjätekasan viereen oli kerätty metalliromua.

Korjaamo-/varastohallin länsipuolella ulkoseinän vieressä katoksessa varastoitiin pääosin metalliromua. Katoksessa oli myös noin 2 m³ jäteöljysäiliö, joka sijaitsi metallisessa suoja-altaassa. Säiliössä oli jäteöljyä noin 20-30 cm. Jäteöljysäiliön vieressä oli varastoitu todennäköisesti öljyä/polttoainetta 200 litran metallitynnyrissä ja öljysuodattimia toisessa 200 litran metallitynnyrissä. Polttoaine-/öljytynnyri oli kaadettu ja polttoaine/öljy oli valunut maahan. Öljynsuodatintynnyristä jäteöljyä oli valunut maahan. Maaperä tynnyreiden ympärillä oli aistinvaraisesti pilaantunut. Tynnyreiden vieressä oli kolme metallista kemikaaliastiaa, joiden sisällöstä ei ollut tietoa.

Korjaamohallin ovi ei ollut lukittu. Korjaamohallissa oli toistakymmentä 200 litran metallitynnyriä, joissa oli varastoitu öljytuotteita ja vaseliinia. Tämän lisäksi korjaamohallissa on pienempiä kemikaalien ja öljytuotteiden metalli- ja muoviastioita. Korjaamohallissa sijaitsevia öljyastioita oli kaadettu betoniselle lattialle ja yhteen tynnyriin oli tehty reikä, josta tippui öljyä lattialle. Vaseliinia sisältänyt 200 litran tynnyri oli kaadettu lattialle ja vaseliini oli levinnyt tynnyrin ympärille.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kehotus Talpas Oy:lle

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kehotti tarkastuksella 7.11.2017 todettujen asioiden johdosta kiinteistöjen Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 omistajaa Talpas Oy:tä siivoamaan kiinteistöillä olevat jätteet ja toimittamaan jätteet asianmukaiselle vastaanottajalle määräaikaan mennessä. Määräaikaa jatkettiin kertaalleen, koska Talpas Oy:lle ei onnistuttu toimittamaan tarkastuskertomusta ja siivouskehotusta.    

Kuuleminen

Keski-Uudenmaan ympäristökertomus varasi 10.10.2018 uudelleen päivätyssä tarkastuskertomuksessa kiinteistöjen Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 omistajalle Talpas Oy:lle hallintolain (434/2003) 34 §:n ja uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen mahdollisen hallintopakkomääräyksen antamisesta sekä hallintopakkomääräyksen tehosteen asettamisesta, jos Talpas Oy ei ole ryhtynyt kehotuksen mukaisiin siivoustoimenpiteisiin kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 määräaikaan mennessä. 

Talpas Oy ei toimittanut asiassa vastinetta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen tarkastus 21.5.2019

Tarkastuksella 21.5.2019 todettiin, että kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 ei ollut tehty mitään siivoustoimenpiteitä tarkastuksen 7.11.2017 jälkeen.

Uudenmaan ELY-keskus on 17.1.2019 päivätyllä kehotuskirjeellä kehottanut kiinteistöjen Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 maanomistajaa Talpas Oy:tä teettämään maaperätutkimuksia kiinteistöjen maaperän pilaantuneisuuden selvittämiseksi ja kuullut maanomistajaa mahdollisen hallintopakkomääräyksen antamisesta kehotuksen mukaisessa asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää määrätä jätelain 126 §:n ja 75 §:n perusteella Talpas Oy:lle seuraavan päävelvoitteen:

Päävelvoite

Kiinteistön Kotka RN:o 543-412-1-537 korjaamohallin sisällä ja korjaamohallin katoksessa olevat vaaralliset jätteet (jäteöljyt, kemikaalit ja öljynsuodattimet), sekä kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 sijaitsevat jätteet (tynnyrit, polttoaine-/öljysäiliöt, kemikaali- ja öljyastiat, metalliromut, kuljetinmatot, muovipressut, puujätteet, muovijätteet ja eristevillat) tulee siivota kiinteistöltä ja toimittaa asianmukaiseen vastaanotto-/käsittelypaikkaan kahden (2) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Jätteet saa luovuttaa vain jätelain 29 §:n mukaiselle vastaanottajalle. Vaarallisten jätteiden toimittamiseen liittyvät tositteet (kopiot siirtoasiakirjoista, vastaanottotodistuksista tms.) on toimitettava tiedoksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kahden (2) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.

Tehoste

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon, jonka kiinteänä peruseränä on kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa, mikäli kiinteistöä ei ole siivottu kahden (2) kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Lisäeränä on viisituhatta (5 000) euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta velvoitteen laiminlyönnin jatkuessa asetetun määräajan jälkeen.

Perustelut

Kiinteistöt Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 ovat roskaantuneita ja kiinteistöllä Kotka RN:o 543-412-1-537 varastoidaan vaarallisia jätteitä. Kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 sijaitsevat jätteet aiheuttavat ympäristön epäsiisteyttä ja ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöt sijaitsevat Jäniksenlinnan (0185851) I -luokan tärkeällä pohjavesialueella. Edellä esitetyn johdosta asiassa on tarpeen antaa siivousmääräys ja tehostaa määräystä juoksevan uhkasakon uhalla.

Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottoviraston rekisteritietojen mukaan kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 sepelin kuivatusta ja säkitystä harjoittanut Teräskynsi Oy on asetettu konkurssiin ja myöhemmin julkisselvitykseen, mikä on päättynyt. Jätelain (646/2011) toissijainen vastuu kiinteistöillä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537 sijaitsevista vaarallisista jätteistä ja muista jätteistä on kiinteistön omistajalla eli Talpas Oy:llä.

Jos päävelvoitetta ei noudateta määräaikaan mennessä, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta voi uhkasakkolain 10 §:n nojalla tuomita uhkasakon maksettavaksi.

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) 5, 6, 13, 15, 29, 30, 72, 73, 74, 75, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 126, 129 ja 135 §:t

Hallintolaki (434/2003): 34 § ja 39 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 § ja 22 §

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote (haastetiedoksiantona)/ Talpas Oy, Tiedoksi Itä- ja Keski-Uudenmaan ulosottovirasto, Uudenmaan ELY-keskus/ Ympäristö-vastuualue ja Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä   Uhkasakkolain 19 §:n mukainen rekisteröinti   Rekisteröinti koskee kiinteistöjä Kuusisto I RN:o 543-412-1-369 ja Kotka RN:o 543-412-1-537.   Maanmittauslaitos, 

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valitusoikeus on:

 • sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksella ja valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
 • mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

 • käyntiosoite:                                 Radanrakentajantie 5
 • postiosoite:                                   Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
 • puhelin:                                        029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 - 15.00)
 • faksi:                                            029 56 42079
 • sähköposti:                                  helsinki.hao@oikeus.fi
 • aukioloaika:                                 maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.