Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Lausunto eläinsuojan ympäristölupahakemuksesta, Mäntsälä

TUUDno-2018-1281

Valmistelija

  • Tuuli Kuisma, ympäristötarkastaja, tuuli.kuisma@tuusula.fi
  • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi
  • Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt 22.3.2019 päivätyllä kirjeellään Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa ***** ympäristölupahakemuksesta. Lausuntopyyntö on lähetetty Mäntsälän kuntaan, eikä sitä ole toimitettu kuulemisaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Lausuntopyyntö on toimitettu sähköisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 29.4.2019. Lisäaikaa lausunnon antamiselle on annettu 12.6.2019 asti.

Toiminta sijoittuu Mäntsälän kunnan Sälinkään kylään osoitteeseen *****.

Lausuntopyyntöasiakirjat on kirjattu aluehallintovirastossa diaarinumerolla ESAVI/26007/2018.

Lupahakemus

Maitotilan talouskeskus sijaitsee Mäntsälän Sälinkään kylässä. Kyseessä on olemassa olevan eläinsuojan toiminnan laajentaminen. Ympäristölupaa haetaan 260 lypsylehmälle, 140 hieholle (yli 12 kk), 104 hieholle (6 – 12 kk), 77 vasikalle (alle 6 kk) sekä neljälle hevoselle ja yhdelle ponille.

Hakemuksen mukaan nykyinen lypsylehmäpihatto muutetaan hiehokasvattamoksi, johon sijoitetaan 92 hiehoa ja 15 vasikkaa. Tilalle rakennetaan lisäksi uusi hiehokasvattamo: 20 umpilehmää, 48 hiehoa (12 – 24 kk) sekä 104 vasikkaa (6- 12 kk) ja lypsylehmäpihatto, johon sijoitetaan 240 lypsy-/umpilehmää sekä 62 vasikkaa.

Hiehokasvattamon (vanha pihatto) hiehojen lanta käsitellään lietelantana, vasikoiden kuivikelantana. Uudessa hiehokasvattamossa umpilehmien ja hiehojen lanta käsitellään kuivikelantana. Uudessa lypsylehmäpihatossa lypsylehmien lanta käsitellään lietelantana ja vasikoiden sekä sairas- ja poikimaosaston kuivikelantana.

Lietelannan varastointiin tilalla on 3 600 m3 kuminen lieteallas sekä 600 m3 betonisäiliö, joiden lisäksi rakennetaan 4 140 m3 kuminen tai betoninen lietesäiliö. Lietelanta johdetaan säiliöihin alakautta. Liete separoidaan nykyään kerran kuukaudessa, jolloin kuivajae menee kuivalantalaan ja nesteosa johdetaan kumialtaaseen. Kuivikelantaa varten tilalla on 850 m3 kuivikelantala, jonka lisäksi rakennetaan      2 300 m3 kuivalantala. Hiehohallin kuivikepohjatilavuus on 200 m3 sekä uuden pihaton kuivikepohjatilavuus 146 m3. Lisäksi toiminnanharjoittajalla on Askolassa käytettävissä 450 m3 kuivalantala.

Eläinsuojien ympärillä on 46 ha laidunaluetta, jossa laidunnetaan sekä hiehoja, vasikoita että lehmiä. Säilörehua varastoidaan kolmessa vanhassa ja neljässä rakennettavassa laakasiilossa ja lisäksi pyöröpaaleissa. Tilalla on viljelyssä peltoa 129 hehtaaria ja sopimusalaa lannan levitykseen 204 hehtaaria. Peltoalueita ei sijaitse pohjavesialueilla.

Tilalle on tarkoitus rakentaa biokaasulaitos, jossa käsitellään tilalla muodostuvia lantajakeita sekä rehujätteitä ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös nurmibiomassaa. Biokaasulaitos muodostuu biokaasureaktorista, esikäsittely-yksiköstä (kontti), sähkön- ja lämmöntuotantoyksiköstä (kontti), ja mahdollisesti myös liikennekaasun tuotantoyksiköstä (lisärakennus/kontti). Käsittely on täysin suljettu. Mädätysjäännös varastoidaan lietesäiliössä ja hyödynnetään lannoitteena pelloilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa Mäntsälän kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon:

Yleistä

Kyseinen eläinsuoja on kuulunut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontakohteisiin uuden ympäristönsuojelulain luparajan muutoksen jälkeen vuodesta 2015. Toiminnalla on Uudenmaan ympäristökeskuksen 7.1.2009 myöntämä ympäristölupa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvonnassa on todettu, että eläinsuojan eläinmäärä ylittää voimassaolevan luvan suurimman sallitun eläinmäärän ja eläimiä pidetään myös vanhassa navetassa, jota ei ole lainkaan käsitelty voimassa olevassa ympäristöluvassa.

Toiminnasta on tullut ympäristökeskukseen vuoden 2015 jälkeen kaksi valitusta, jotka ovat koskeneet lannan levitystä ja tilan epäsiisteyttä sekä sitä, että ns. vanhassa karjasuojassa pidetään eläimiä, vaikka sitä ei ole käsitelty voimassa olevassa ympäristöluvassa. Hakemuksessa ei ole käsitelty lainkaan ns. vanhaa eläinsuojaa, joka sijaitsee kiinteistöllä *****, joten ilmeisesti siellä ei ole enää tarkoitus pitää eläimiä.

Hakemuksen tiedot

Hakemuksessa on esitetty, että alueella ei ole kaavaa. Ko. kiinteistöt sijaitsevat kuitenkin Sälinkään-Soukkion osayleiskaavan alueella MT-4.

Ympäristölautakunnan katsoo, ettei hakemuksessa ole esitetty ympäristönsuojeluasetuksen 8 §:n mukaisesti riittävästi tietoa siitä, miten muutos vaikuttaa toimintaan ja sen ympäristövaikutuksiin. Eläinmäärä lisääntyy huomattavasti verrattuna voimassa olevaan ympäristölupaan. Eläinpaikat-taulukossa ei ole esitetty lainkaan tietoja uuden lypsylehmäpihaton osalta.

Etäisyydet lähimpiin häiriintyviin kohteisiin ovat suhteellisen lyhyitä. Etäisyyksien mittaaminen lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella vaikeaa.

Etäisyydet lähimmistä häiriintyvistä kohteista

Ympäristölautakunta katsoo, että vertailukohtana etäisyyksiin voitaisiin pitää valtioneuvoston asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019) liitteessä 1 esitettyjä vähimmäisetäisyyksiä, jotka on asetettu hakemuksen mukaista toimintaa pienemmän toiminnan minimietäisyysvaatimuksiksi häiriintyvistä kohteista. Esimerkiksi mikäli lannan käsittelymenetelmä on lietelanta ja lantalassa on vain kuorettuma eläinyksiköiden ollessa noin 3 000, etäisyyden eläinsuojasta ja lannan varastointitiloista häiriintyvään kohteeseen tulisi olla vähintään 500 m. Mikäli lietelantalassa on kelluva tai telttamainen kate, etäisyyden tulisi olla vähintään 350 m.

Lannanvarastointilojen vesiensuojelulliset suojaetäisyydet

Karttatarkastelun perusteella tilakeskuksen halki kulkee kaksi merkittävän kokoista ojaa, jotka virtaavat suoraan Kaanaanjokeen. Tilan nykyinen lieteallas ja uusi lieteallas sijoittuvat aivan pohjoisemman ojan viereen. Ns. nitraattiasetuksen 4 §:n mukaan lannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointilaa ei saa sijoittaa alle 50 metrin päähän vesistöstä taikka alle 25 metrin etäisyydelle valtaojasta tai vesilain mukaisesta norosta. Ympäristölautakunta katsoo, että lupaviranomaisen tulee ennen luvan myöntämistä varmistua nitraattiasetuksen 4 §:n mukaisten suojaetäisyyksien täyttymisestä. Lupamääräyksin tulee varmistua, ettei lanta pääse onnettomuustilanteissa kulkeutumaan ojaa pitkin Kaanaanjokeen.

Lannan varastointi

Hakemusasiakirjoissa ei ole selkeää laskelmaa tarvittavasta lannan varastointitilasta eläinlajeittain. Myöskään sitä, paljonko tilavuutta tarvitaan kattamattomiin lantaloihin kerääntyvälle sadevedelle tai puristenesteille, ei ole hakemuksessa esitetty. Laskelmissa ei ole myöskään esitetty, miten laidunnus vaikuttaa tarvittaviin lannanvarastointitilavuuksiin.

Lantavarastot-liitteessä on esitetty, että 12 kk aikana syntyvä lietelannan määrä olisi 6443 m3, mutta voimassa olevan ns. nitraattiasetuksen (1250/2014) liitteen 1 mukaisilla arvoilla laskettuna 240 lypsylehmää ja 92 hiehoa tuottavat yhteensä 6902 m3 lietelantaa 12 kk aikana. Hakemuksessa on esitetty, että lietesäiliöön johdettavien lypsylaitteistojen pesuvesien määrä olisi 1 000 m3 ja lisäksi täydennyksessä on esitetty, että muita pesuvesiä syntyy 100 m3/v. Ympäristölautakunta katsoo, että vaadittavaa lantalatilavuutta laskettaessa tarvitaan lisäksi tiedot mahdollisesta laidunnuksesta, kattamattomiin lantaloihin kertyvästä sadevedestä sekä mm. säiliöön laakasiiloista johdettavista puristenesteistä sekä mahdollisista laakasiiloihin kertyvistä sadevesistä.

Ympäristölautakunnan mielestä hakemuksessa ei ole esitetty riittävällä tavalla, miten ja millaisella laitteistolla lannan separointi jatkossa toteutetaan. Hakemuksesta ei käy ilmi, miten se vaikuttaa lannan varastointitilojen tarpeeseen, eli paljonko syntyy lannan kiinteää ja paljonko nestemäistä osuutta.

Hakemuksessa on todettu, että asemapiirroksen yhteydessä esitetyt lantavarastolaskelmat ovat virheellisiä ja pohjakuvassa seinämän korkeus on laskettu matalammaksi joten mahtuvan kuivalannan määrä kuvassa on tämän takia pienempi. Ympäristölautakunta katsoo, että hakemuksessa ei pitäisi esittää virheellisiä tietoja toimintaan liittyen ja asemapiirroksen sekä rakennekuvien tietojen tulee olla ajantasaisia.

Liitetaulukoissa on esitetty, että vanhassa kuivalantalassa on olkikate. Luvan myöntämisedellytysten osalta tulee harkita, tulisiko olemassa oleva kuivalantala kattaa kiinteällä katteella. Jo voimassa olevassa ympäristöluvassa lupamääräyksessä 2.1 on määrätty, että lietelantasäiliöt on katettava vähintään kelluvalla katteella. Toiminnanharjoittajalla on ollut vaikeuksia saada kumiseen lietelaguuniin voimassa olevan ympäristöluvan mukaista kelluvaa katetta, koska siihen johdetaan vain lietelannasta separoitua nestettä. Liitetaulukoissa on esitetty, että uusi lietesäiliö katettaisiin luonnollisella kuorettumalla tai tarvittaessa turpeella tai olkisilpulla. Kuitenkin ns. nitraattiasetuksen 7 §:n 4 momentissa on määräys, jonka mukaan lietelantalat ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden varastointitilat tulee kattaa kiinteällä tai kelluvalla katteella ammoniakkipäästöjen ja hajuhaittojen vähentämiseksi.

Hakemuksessa on esitetty, että uusi lietesäiliö tehdään joko kumisena lietelaguunina tai betonisena. Ympäristölautakunta katsoo, että lietesäiliöstä tulee tehdä tarkat suunnitelmat, jotka tulee hyväksyttää ennen kuin säiliötä ruvetaan tekemään. Esitetty uusi lietesäiliö on tilavuudeltaan hyvin suuri. Erityisesti kumisen lietesäiliön käyttöikä on yleensä suhteellisen lyhyt, joten olemassa olevien rakenteiden tarkkailusta tulee antaa yksityiskohtaisia määräyksiä, joilla varmistetaan mahdollisten vaurioiden havaitseminen ja välitön korjaus sekä tarvittaessa uuden rakenteen tekeminen. Säiliö tulee voida tyhjentää niin hyvin, että myös säiliön pohjan ehjyys voidaan varmistaa.

Hakemuksesta ei käy oleellisia tietoja olemassa olevista säiliöistä kuten säiliöiden iästä tai kunnosta. Toiminnanharjoittajaa on kehotettu v. 2017 korjaamaan vanhaa kuivalantalaa, koska se ei ollut täysin tiivis. Kuivalantalassa oli myös runsaasti vettä, koska neste ei päässyt hakemuksessa esitetyn mukaisesti kuivalantalasta lietelantalaan.

Hakemuksessa on esitetty, että kuivikelannan varastointitilavuutta saadaan Askolassa sijaitsevasta lantalasta. Askolassa sijaitsevasta lantalasta ei ole hakemuksessa mitään muita tietoja kuin tilavuus. Ympäristölautakunta katsoo, että myös tästä, uudesta lantalasta pitäisi esittää tietoja, jotta voitaisiin varmistua sen asianmukaisuudesta. Hakemuksessa ei ole esitetty rakennepiirroksia uuden kuivalantalan osalta.

Laidunnus

Eläinsuojan tarkastuksella on vuonna 2017 havaittu, että tilan laitumien kulkuväylät eivät ole kasvipeitteisiä tai kovapohjaisia vaan ne ovat liettyneet ja niistä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Laiduntamisen ympäristövaikutusten hallintaa ei ympäristölautakunnan mielestä ole käsitelty riittävästi lupahakemuksessa. Voimassa olevassa luvassa ei ole käsitelty laidunnusta lainkaan. Hakemuksen mukaan myös lypsävät lehmät pääsevät jaloittelemaan laidunalueelle niin, että pääasiallinen rehu on pihatossa. Koska eläimet liikkuvat jatkuvasti laitumen ja eläinsuojan väliä, on erittäin tärkeää, että kulkureitit ovat pinnaltaan sellaisia, etteivät ne pääse liettymään ja täten aiheuttamaan ravinteiden huuhtoutumista maahan. Kulkuväylille kerääntynyt lanta tulee poistaa säännöllisesti. Hakemuksessa ei ole myöskään esitetty tarkemmin, kuinka paljon lantavarastojen tilavuudesta voidaan vähentää laidunnuksen osalta. Mikäli eläimet pääsevät myös eläinsuojaan, ei voida vähentää kokonaisuudessaan 4 kk laidunnusta. Hakemuksesta ei ilmene laitumien sijainnit.

Kemikaalit

Toiminnanharjoittajalle on annettu v. 2017 kehotuksia vaarallisten jätteiden varastointiin sekä epäasianmukaiseen polttoainesäiliöön liittyen. Polttonesteiden jakelupaikan sijainti ja täyttöpaikan tiiveys tulisi huomioida lupaharkinnassa maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kemikaalit eivät saa päästä ympäristöön onnettomuustilanteessakaan. Hakemuksessa ei ole esitetty varastoitavien kemikaalien enimmäismääriä.

Biokaasulaitos

Hakemuksen biokaasuinvestoinnin toteutussuunnitelmassa on esitetty muusta hakemuksesta poikkeavia lukuja niin syntyvän lannan kuin lantaloiden tilavuuksienkin osalta. Hakemuksessa ei ole esitetty biokaasulaitoksen etäisyyksiä lähimmistä häiriintyvistä kohteista. Vesipesumenetelmässä käytettävän veden määrä tulee huomioida lannan varastointitilavuudessa. Biokaasuprosessista mahdollisesti aiheutuvat ympäristöhaitat tulee estää.

Jos biokaasulaitoksen toiminnan laajenemisen myötä mädätejäännöksen määrä voi kasvaa, tulee tähän varautua lupamääräyksissä. Riittävä varastointikapasiteetti on aina oltava käytettävissä. Biokaasulaitoksella ei saa käsitellä muuta kuin omassa toiminnassa syntyviä, hakemuksessa esitettyjä materiaaleja. Biokaasuinvestoinnin toteutussuunnitelmassa kohdassa 7 on esitetty, että mikäli aloitustilanteessa CHP-yksikköä ja liikennepolttoaineen jalostusyksikköä ei käytetä tai ne ovat huollossa, voidaan tuotettu kaasu hyödyntää polttimella. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan polttaminen soihdussa ei ole hyödyntämistä. Sitä voidaan käyttää vain varajärjestelmänä erikoistilanteissa, eikä kaasua pitäisi polttaa soihdulla kuin ainoastaan lyhyen aikaa ennen kuin CHP-yksikkö saadaan käyttöönotettua.

Maitohygienia

Piirustusten perusteella lypsykarjapihatossa henkilökunnan wc-tila aukeaa suoraan maidon säilytystilaan. Maidon ja ternimaidon säilytystilat tulee erottaa likaisista tiloista, kuten wc-tiloista. Säilytystilojen riittäväksi erottamiseksi eläintenpitotiloista ja muista likaisista tiloista katsotaan tilojen välinen seinä, ovi tai muu vastaava suoja. On huomioitava erityisesti, että vähintään tilasäiliön luukun, hanan ja korvausilmanoton tulee olla sijoitettuina tilaan, joka on riittävällä tavalla erotettu eläintenpitotiloista ja muista likaisista tiloista. Maidon säilytystilojen erottaminen likaisista tiloista on täydentävien ehtojen vaatimus.

Eläintautien hallinta

Eläintautien hallinnassa kulkureitit ja hygienia ovat olennaisia. Piirustusten mukaan tiloissa on muutamia tautihallintaan liittyviä puutteita. Hiehopihatossa ei ole henkilökunnalle selkeää reittiä eläintiloihin, pukuhuonetiloja tai hygieniasulkua. Uudessa hiehokasvattamossa ei ole lainkaan tiloja henkilökunnalle tai vesipistettä käsien, jalkineiden tai välineiden pesua varten. Eläintautitapauksissa olisi hoitotoimenpiteitä varten olennaista, että eläinten läheisyydessä olisi vähintään vesipiste, josta saa lämmintä vettä.

Uudessa lypsypihatossa on piirustusten perusteella huomioitu edellä mainitut asiat.

Muuta

Hakemuksessa ei ole esitetty lainkaan toiminnan päästöjä eikä toimintaan liittyviä riskejä tai onnettomuuksien estämiseksi suunniteltuja toimia erityisesti ympäristöön vaikuttavien seikkojen, kuten kemikaali- ja lantapäästöjen osalta. Hakemuksessa ei ole myöskään esitetty arviota parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta toiminnassa erityisesti lannan varastointiratkaisujen osalta.

Asemapiirroksen mukaan laakasiilot sijaitsevat osittain kiinteistöllä *****.

Toiminnassa tulee noudattaa Mäntsälän jätehuoltomääräyksiä (Jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset 16.6.2015).

Lopuksi

Hakemus sisältää osittain virheellisiä ja ristiriitaisia tietoja, jotka tulee oikaista ja selvittää. Lisäksi hakemuksesta puuttuu lupaharkinnan kannalta oleellisia tietoja. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan hakemusta tulee täydentää yllä esitettyjen asioiden osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lautakunta tarkasti ja hyväksyi tämän asian välittömästi kokouksessa.

Tapio Reijonen poistui  kokouksesta tämän pykälän käsittelyn alussa klo 18.34.

 

Tiedoksi

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (sähköinen muistutuslomake)

Muutoksenhaku

Hallintolainkäyttölain 5 §, muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.