Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strateginen tavoiteohjelma 2020-2023

TUUDno-2019-25

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristökeskusta perustettaessa oli sen sopijakuntien tavoitteena seudullisesti yhtenäiset, laadukkaat ja kokonaistaloudelliset ympäristöpalvelut sekä hyvä ympäristön tila. Ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistoiminnan tehtävät ja tavoitteet määritellään tarkemmin muun muassa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategiassa.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyi kesäkuussa 2014 ympäristökeskuksen voimassa olevan strategian vuosille 2015–2018. Strategian päivittämistä vuonna 2018 lykättiin odottamaan ratkaisua sote- ja maakuntauudistuksesta, minkä vuoksi ympäristökeskuksen vuoden 2019 palvelusuunnitelmassa tukeuduttiin vielä nykyiseen strategiaan.

Sote- ja maakuntauudistus tulee toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaan ympäristöterveydenhuollon tehtäväkokonaisuuden (so. terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköt) siirtyessä maakunnan järjestettäväksi.  Sote- ja maakuntauudistusta koskevan päätöksenteon pitkittyminen luo edelleen epävarmuutta ympäristökeskuksen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Ympäristökeskuksen strategisten päämäärien ja tavoitteiden päivittämistä ei kuitenkaan voida enää pitkittää, vaan mahdollisiin hallinnollisiin muutoksiin tulee varautua itse suunnittelussa.

Ympäristökeskuksen strategian päivittäminen on tarkoitus tehdä vuonna 2015 uudistuneen kuntalain säännösten mukaisesti tukeutumalla ympäristökeskuksen sopijakuntien kaupunki- ja kuntastrategioihin. Ympäristökeskuksen nykyinen strategia päivitetään päämäärien ja tavoitteiden osalta strategiseksi tavoiteohjelmaksi 2020–2023, jolloin se ulottuisi seuraavan valtuustokauden puolivälin. Ympäristökeskuksen toiminta-ajatus, arvot ja visio on tarkoitus säilyttää päivitystyössä ennallaan.

Ympäristökeskuksen strategista tavoiteohjelmaa 2020–2023 on suunniteltu työstettäväksi ympäristökeskuksen, ympäristölautakunnan sekä ympäristökeskuksen ohjausryhmän yhteisessä suunnitteluseminaarissa kevään 2019 aikana siten, että ympäristölautakunta ehtii hyväksyä suunnitelman ennen, kuin se käsittelee ympäristökeskuksen vuoden 2020 palvelusuunnitelmaa ja talousarviota.

Ympäristökeskuksen strategian päivittämistä koskeva taustamuistio (3.1.2019) on toimitettu oheisaineistona lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • pitää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategian päivittämistä koskevan suunnitteluseminaarin perjantaina 15.3.2019 klo 9.30–15.30 ja antaa seminaarin jatkosuunnittelun ja toimeenpanon ympäristökeskuksen tehtäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti 15.1.2019 järjestää ympäristökeskuksen strategian päivittämistä koskevan suunnitteluseminaarin 15.3.2019. Seminaari pidettiin Järvenpää-talossa ja siihen kutsuttiin ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten lisäksi ympäristökeskuksen ohjausryhmän kuntaedustajat. Strategiaseminaarissa tavoiteohjelmaa työstettiin learning café -menetelmällä ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluyksiköiden työpajoissa, joissa saatiin muodostettua kullekin palveluyksikölle hyvää ympäristön tilaa ja/tai hyvää palveluiden laatua määritteleviä tavoitteita sekä niiden edistymistä ja toteutumista arvioivia mittareita.

Ympäristökeskus on jatkanut strategisen tavoiteohjelman valmistelua palveluyksiköissään, minkä lisäksi ohjelmaa on käsitelty ympäristökeskuksen päällikköpalaverissa ja ohjausryhmässä.

Ympäristökeskuksen strategian päivittäminen on päätetty tehdä sopijakuntien strategioihin tukeutuvana tavoiteohjelmana, jolloin se toteuttaa ympäristökeskuksen ja sopijakuntien yhteistyön tiivistämisen lisäksi myös kuntalain tavoitetta yhdestä kunnallisesta strategiasta. Sopijakuntien strategioiden tukemisen lisäksi tavoiteohjelman keskeisenä lähtökohtana on, että se palvelee ympäristökeskuksen toiminta-ajatusta ja eri palveluyksiköiden perustehtäviä. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomistehtävät ovat tämän vuoksi määräävässä asemassa ohjelman tavoitteenasettelussa. Ympäristökeskuksen strategien tavoiteohjelma tehdään nelivuotiseksi vuosille 2020 - 2023, jolloin se kahdelle valtuustokaudelle ulottuessaan parantaa toiminnan kehittämisen ja ohjauksen pitkäjänteisyyttä sekä tavoitteisiin sitoutumista.

Ympäristökeskuksen toiminta-ajatus, arvot ja visio säilyvät tavoiteohjelmassa ennallaan. Ympäristökeskuksen toiminta-ajatuksessa kuvataan lyhyesti ympäristökeskuksen perustehtävät, jotka pyritään tuottamaan laadukkaina, taloudellisina ja tasapuolisina. Ympäristökeskuksen toiminta rakentuu oikeudenmukaisuuden, kestävän kehityksen, yhteistyön ja avoimuuden sekä myönteisyyden arvoille. Arvojen määrittelyssä korostuvat lisäksi asiantuntemus, luottamus ja seudullisesti tasapainoinen kehitys. Visio kestävästi kehittyvästä ja vetovoimaisesta Keski-Uusimaasta pohjautuu seudun kuntien yhteistyölle ja työnjaolle sekä käsitykselle eri toimijoiden yhteisestä ympäristövastuusta.

Ehdotuksessa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategiseksi tavoiteohjelmaksi 2020 - 2023 on edellä kerrotun lisäksi otettu huomioon ympäristökeskuksen toiminta- ja palveluympäristöissä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset, joita on tarkasteltu hyvän ympäristön tilan ja hyvän palveluiden laadun viitekehyksissä.

Hyvän ympäristön tilan päämäärän alle ovat valikoituneet tavoitteet hyvää elinympäristön tilaa turvaavasta viranomaisvalvonnasta sekä tavoitteet vesistöjen hyvästä tilasta ja ilmastonsuojelun edistämisestä. Ympäristökeskus tekee lakisääteistä kohdennettua viranomaisvalvontaa, jonka vaikuttavuus elinympäristön tilaan tai esim. elintarviketurvallisuuteen määräytyy oikein tehdystä riskinarvioinnista ja valvonnan kattavuudesta. Viranomaisvalvontaa koskevat tavoitteet tukevat ympäristökeskuksen perustehtäviä ja liittyvät myös sopijakuntien strategisiin tavoitteisiin.

Tavoite vesistöjen hyvästä ekologisesta tilasta pohjautuu EU:n vesipuitedirektiiviin sekä sitä täydentävän valtakunnallisen vesienhoitosuunnitelman tavoitteenasetteluun hoitokaudelle 2022 - 2027. Tavoite tukee myös ympäristökeskuksen sopijakuntien strategisia pyrkimyksiä vesienhoidossa ja vesistöjen virkistyskäytössä. Tavoiteohjelman ilmastonsuojelutavoite perusteluineen painottaa kuntien merkitystä ja vastuuta ilmastonsuojelutyössä, jossa ympäristökeskuksella on kuntia tukeva rooli. Tavoitteeksi on valittu ympäristökeskuksen KUUMA-kunnissa järjestämä ekotukihenkilöiden koulutus ja ekotukihenkilöiden verkoston koordinointi. Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen liittyvän ekotukihenkilöverkoston lisäksi kunnat voivat vaikuttaa ilmastonsuojeluun esimerkiksi maankäytön ja liikenteen suunnittelulla, materiaali- ja energiahankinnoillaan sekä kasvatus- ja sivistystoimella.

Päämäärää hyvästä palveluiden laadusta tukevat tavoitteet sujuvista ympäristönsuojelun lupapalveluista, seudullisesti tehokkaista ja toimivista sisäilmaprosesseista, seudullisesti yhtenäisistä eläinlääkäripalveluista sekä riskiperusteisesta ja suunnitelmallisesta eläinsuojeluvalvonnasta. Ympäristö- ja maa-aineslupien keskimääräinen käsittelyaika on ympäristölainsäädännön muutosten sekä tehtävien lisääntymisen ja niihin nähden riittämättömien resurssien vuoksi kasvanut ollen vuoden 2018 seurantatietojen perusteella keskimäärin 16 kuukautta. Lupakäsittelyn pitkittyminen vaikeuttaa toiminnanharjoittajien ja sopijakuntien toimintaa, eikä sen voida katsoa olevan hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Käsittelyssä olevien ja käsittelyä odottavien lupahakemusten määrän kasvu suhteessa käytettävissä oleviin valmisteluresursseihin nähden heikentää myös työntekijöiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta, mikä tilanteen pitkittyessä vaarantaa koko lupavalmistelun toimivuuden. Tavoitetaso kahdeksan kuukauden käsittelyajasta edellyttää ympäristövalvonnan tehtävien priorisoinnin lisäksi sen palvelutason merkittävää korottamista. Tältä osin tavoite liittyy oleellisesti vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja siinä esitettävään henkilöstöresurssiin.

Kaikki ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat tunnistaneet julkisten palvelukiinteistöjen sisäilmaongelmat ja asettaneet tavoitteita asian korjaamiseksi. Ympäristökeskus antaa näiden tavoitteiden toteutumiseksi asiantuntija-apuaan kuntien moniammatillisissa sisäilmatyöryhmissä sekä koordinoi seudullisesti tehokkaiden ja toimivien sisäilmaprosessien käyttöönottoa ja kehittymistä. Tavoite seudullisesti yhdenmukaisista eläinlääkäripalveluista pitää sisällään myös palveluiden tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulman. Tavoitetaso eläinlääkintähuollon yhteisvastaanotosta edellyttää yksityiskohtaisempaa selvitystyötä, jossa tulee nykyisten erillisvastaanottojen ja niiden jäljellä olevan käyttöiän sekä ostopalveluiden lisäksi ottaa huomioon myös kunnallisten eläinlääkäreiden palkkausjärjestelmä ja siihen liittyvät asiakkuudet. Eläinsuojelua koskeva tavoite liittyy ympäristökeskuksen eläinsuojeluvelvoitteiden täyttämiseen myös ammattimaisen ja laajamittaisen eläintenpidon osalta. Tavoitteen toteuttaminen edellyttää myös aluehallintoviraston toiminnan tehostumista ja mahdollista ympäristökeskuksen eläinsuojelupalveluiden lisäresursointia esimerkiksi ympäristökeskuksen toiminta-alueen laajentumisen yhteydessä.

Ehdotus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategiseksi tavoiteohjelmaksi 2020 - 2023 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan strategien tavoiteohjelman 2020 - 2023 kyseisten vuosien palvelusuunnitelmien ja niissä asetettavien vuositavoitteiden perustaksi
  • että vuosien 2020 - 2023 palvelusuunnitelmia voidaan strategisessa tavoiteohjelmassa esitettyjen tavoitteiden lisäksi täydentää ohjelmaa tukevilla ja ajankohtaisilla muilla vuositavoitteilla, jotka eivät kuitenkaan vaaranna tavoiteohjelman toteutumista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat, KUUMA-seutu

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181