Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Väihkönen Edvard kp, maa-ainesluvan muuttaminen, Tuusula

TUUDno-2017-334

Valmistelija

  • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Väihkönen Edvard kuolinpesä on harjoittanut vuodesta 2002 maa-ainesten ottoa Tuusulan Lahelankylän kiinteistöillä Koivikko 858-407-5-63, Paranummi 858-407-2-41, Hietala 858-407-2-89 ja Kasvutaito 2 858-407-4-159. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on myöntänyt alueelle edellisen maa-ainesluvan 13.2.2018 § 18. Lupa on koskenut noin 10 000 m3:n soranottoa kahden vuoden ajan. Maa-ainesluvan voimassolo päättyy 21.3.2020. Ottamisalueen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria. Alueen sijainti käy ilmi liitekartalta.

Maa-ainesten otto alueella on pääosin päättynyt. Ottamatta on enää vähäinen määrä sora/hiekkamaata alueen itä-kaakkoisosassa. Maisemointimassoiksi varatut humusmaat ovat edelleen kasalla alkuperäisellä paikallaan. Tuusulan kunta on aloittanut asemakaavassa varatut Leskenlehdentien katusuunnitelmien ja kunnallistekniikan valmistelun.

Maa-ainesluvan 13.2.2018 § 18 lupamääräyksen 7 (ottamisalue, kaivusyvyys ja pintamaiden käsittely) mukaan ottamisalueen rajauksen ja alimman ottamistason tulee olla edellisen maa-aineslupapäätöksen 11.11.2014 § 151 mukaiset. Alueella olevista pinta­maasta on poistettava kannot, jotka on kuljetettava asianmukaiselle vastaan­ottopaikalle. Kantoja ei saa haudata suunnittelualueelle. Kuoritut pintamaat on levitettävä ottamisen jälkeen lupahakemuksessa esitetylle alueelle (ensisijaisena istutussuunnitelmassa esitetyt istutusalueet ja ottamisalueen leikkausluiskat). Muualta tuotujen ylijäämämaiden läjittäminen alueelle on kielletty. Jos alueella jo olevilla pintamailla ei voida saavuttaa ottolupahakemuksessa esitettyä tulevan maanpinnan tasoa (ottotaso +0,5 metriä), tulee maanleikkaus rajata tulevan maapinnan tasoon. Maisemointitarpeen ylittävät pintamaat voidaan ajaa pois ottoalueelta. Pintamaiden levittäminen (0,5 m) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-9) voidaan jättää tekemättä mikäli esim. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella lupahakemuksella voidaan osoittaa alueelle tuleva ja asemakaavan mukainen rakentaminen.

Maa-ainesluvan lupamääräyksen 8 (kasvillisuuden palauttaminen) mukaan maa-ainesten ottamisen päätyttyä asemakaavassa lähivirkistysalueeksi varatulle alueelle (VL-4) on istutet­tava vähintään 2-vuotiaita puun taimia noin 2 000 kpl/ha.

Muutoshakemus

Toiminnanharjoittaja esittää 26.11.2019 vireille tulleella hakemuksessaan lainvoimaisen maa-ainesluvan lupamääräyksen 7 muuttamista siten, että pintamaiden levitystä ei tehtäisi asemakaavan mukaisella rakennuspaikalla. Muutosta perustellaan sillä, että pintamaat jouduttaisiin poistamaan joka tapauksessa tulevien rakentamistoimenpiteiden aikana. Toiminnanharjoittaja esittää lisäksi maa-ainesluvan lupamääräyksen 8 toteuttamiseksi lisäaikaa 2 kuukautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

  • muuttaa Väihkönen Edvard kuolinpesän maa-aineslupapäätöksen 13.2.2018 § 18  lupamääräystä 7 siten, että asemakaavaan mukaisella teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T-9) maanpinnan taso voidaan jättää maa-aineslupapäätöksen mukaiseen ottotasoon. Ottoalueen tällä osalla ei tarvitse toteuttaa maa-aineslupapäätöksessä edellytettyä pintamaiden levitystä; ja
  • jatkaa Väihkönen Edvard kuolinpesän maa-ainesluvan voimassoloa 2 kuukautta siltä osin, kun se koskee maa-ainesluvan lupamääräyksessä 8 määrättyä kasvillisuuden palautamista.

Päätöksen perustelut

Maa-aineslain (1981/555) 16.2 §:n mukaan lupaviranomainen voi luvan voimassaoloaikana antaa päätöksellään suostumuksen poiketa vähäisesti lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai annetuista lupamääräyksistä. Suostumuksen edellytyksenä on, että poikkeaminen ja sen laatu, ottaen huomioon lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset, ei merkitse luvan olennaista muuttamista eikä vaikuta asianosaisen asemaan tai luonnonolosuhteisiin.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta katsoo, että maa-aineslupaa 13.2.2018 § 18 koskevalla alueella tulee maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn sijaan päästä asemakaavan toteuttamiseen tähtäävään yksityiskohtaisempaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen maankäytönsuunnitteluun. Yksityiskohtaiseman suunnittelun myötä alueelle toteutunee myös asemakaavassa esitetyt tiejärjestelyt (Leskenlehdentie). Kiinteistöillä Koivikko 858-407-5-63, Paranummi 858-407-2-41, Hietala 858-407-2-89 ja Kasvutaito 2 858-407-4-159 harjoitetun soranoton jälkeen alue on otettavissa asemakaavan mukaiseen käyttöön teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueena T-9. Asemakaavan mukaisten rakennuspaikkojen toteuttamisen edellyttäsi lainvoimaisessa maa-aineslupapäätöksessä edellytettyjen pintamaiden poistamista rakennuspaikoilta ennen rakentamiseen ryhtymistä. Lupamääräyksen 7 muuttaminen hakemuksen mukaisesti edistää alueen siirtymistä soranotosta asemakaavan mukaiseen työpaikka-aluekäyttöön. Kasvillisuuden palauttamista koskevan maisemointimääräyksen 8 jatkaminen kahdella kuukaudella on perusteltua taimien istutusajankohta huomioon ottaen.

Maa-ainesluvan muuttaminen ei merkitse lainvoimaisen maa-ainesluvan olennaista muuttamista eikä se vaikuta asianosaisten asemaan tai luonnonolosuhteisiin.

Sovelletut oikeusohjeet

  • Maa-aineslaki (555/1981) §:t 1, 3, 4, 10–13, 16, 19, 20, 20a, 23 ja 23a, 23b;
  • Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) §;
  • Maa-ainestaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 5);
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.10.2019 § 99); ja
  • Tuusulan kunnan hallintosääntö (kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150).
  •  

Lupamaksu

Maa-ainesluvan käsittelystä peritään Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan 16.1.2018 § 5 hyväksymän maa-ainestaksan kohdan 2.3 §:n mukainen 350,00 € (poikkeaminen lupapäätöksessä hyväksytystä ottamissuunnitelmasta tai lupamääräyksistä maa-aineslain 16 § 2 mom. perusteella). Hakijan on suoritettava lupamaksu ennen päätöksen antamista.  Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

Lupaäätöksestä tiedottaminen

Päätösote: hakija, Tuusulan kunnanhallitus, Uudenmaan ELY-keskus/kirjaamo

Päätöskuulutus on nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) ja Tuusulan kunnan (www.tuusula.fi) sähköisillä ilmoitustauluilla 14.2.-23.3.2020.  

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeu­teen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa jäjestestyksessä kuin päätösasiasta. Päätöksen viimeinen valituspäivä on 23.3.2020. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lupapäätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella 14.2.-23.3.2020.