Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö

TUUDno-2018-47

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 12.9.2017 § 117 hyväksynyt Tuusulan kunnan uuden hallintosäännön mukaisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön. Toimintasääntöä on tarve tarkistaa vuoden 2018 alusta voimaan tulleeseen ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuuden laajentamisen johdosta.

Ympäristönsuojelulaki mahdollistaa jatkossa valvontamaksun perimisen myös onnettomuus-, haitta- tai rikkomustilanteissa tehdyistä tarkastuksista, joiden perusteella on tarpeen antaa kehotus, määräys tai kielto sekä näiden noudattamisen valvomiseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Säädöksessä tarkoitetaan kehotuksella ympäristönsuojelulain 179 §:n mukaista valvontaviranomaisen kehotusta. Kehotuksen antaminen valvontamenettelyn ensimmäisenä ja kevyimpänä korjaavana toimena ympäristövalvonnan viranhaltijoiden toimesta on hallintotoiminnan tehokkuuden kannalta perusteltua. 

Muilta osin toimintasääntöön ei esitetä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen
  • että toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2018

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 16.1.2018 § 4 hyväksynyt Tuusulan kunnan uuden hallintosäännön mukaisesti Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön. Toimintasääntöä on tarve tarkistaa helmikuun 2019 alusta voimaan tulevan ympäristönsuojelulain muutoksen johdosta.

Ympäristönsuojelulakiin tulee uutena ennakkovalvonnallisena menettelynä yleinen ilmoitusmenettely, johon siirtyy osa nykyisin ympäristöluvanvaraisesta toiminnasta mm. sahalaitokset, kemikaalivarastot, osa elintarvikelaitoksista ja eläinsuojat. Ilmoitus on tehtävä vähintään 120 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusasian käsittely vastaa pitkälti ympäristöluvan käsittelyä. Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee tehdä ilmoituksen johdosta päätös, jossa voidaan antaa vastaavia määräyksiä kuin ympäristöluvassa. Toiminnan saa aloittaa 120 vuorokauden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, vaikka viranomainen ei olisi vielä tehnyt päätöstä. Lautakunnan kokousaikataulun ja päätöksentekoon liittyvän menettelyn johdosta päätöksen valmistelun edellyttämä aika voi helposti jäädä hyvin lyhyeksi. Määräajan noudattaminen voi myös edellyttää ylimääräisten kokousten järjestämistä, mikäli asiasta päätettäisiin lautakunnassa. Päätöksenteon sujuvuuden ja viivytyksettömyyden varmistamiseksi esitetään yleisen ilmoitusmenettelyn päätöksenteon delegointia ympäristövalvontapäällikölle.

Muilta osin toimintasääntöön ei esitetä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen
  • että toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2019

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 15.1.2019 § 4 hyväksynyt Tuusulan kunnan uuden hallintosäännön mukaisesti nyt voimassa olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön.

Talousjätevesien käsittelyjärjestelmän uudistamista koskeva määräaika umpeutuu 31.10.2019. Ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisia poikkeamia koskevan sujuvan päätöksenteon varmistamiseksi esitetään päätösvallan siirtämistä tässä asiassa ympäristövalvontapäällikölle. Ympäristövalvontapäällikkö ratkaisee jo nyt vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset, jotka sisältävät samantapaista kohtuuttomuus harkintaa kuin YSL 156 d §:n mukaiset ratkaisut.

Muilta osin toimintasääntöön ei esitetä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • hyväksyä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen
  • että toimintasääntö tulee voimaan 1.11.2019

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 8.10.2019 § 99 hyväksynyt Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaisesti nyt voimassa olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön.

Elintarvikelakiin (23/2006) on tullut uutena vaatimus (16 a §) elintarvikealan toimijan luotettavuudesta, minkä takaamiseksi kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voi pyytää Harmaan talouden selvitysyksiköstä velvoitteidenhoitoselvityksen. Selvityksen pyyntö on toiminnallisesti järkevää delegoida terveyvalvonnan päällikölle, eläinlääkintähuollon päällikölle ja hygieenikkoeläinlääkärille. Elintarvikelakiin on myös tullut uutena säännös (51 a §), jonka mukaan valvontaviranomaiset saavat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa oma-aloitteisesti elintarvikelaissa tarkoitettuja tehtäviä suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta ja liikesalaisuudesta toiselle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle, jos tiedot ovat välttämättömiä kyseiselle viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle säädetyn tehtävän hoitamiseksi. Tämä oikeus on syytä delegoida kaikille elintarvikevalvontaa tekeville viranhaltijoille.

Elintarvikelain 54 h §:n mukaan kunnan elintarvikevalvontaviranomainen antaa toimijan pyynnöstä elintarvikkeiden elintarvikemääräysten mukaisuutta koskevia vientitodistuksia, jos määränpäävaltion viranomaiset niitä edellyttävät. Vientitodistusten antaminen on aiheellista delegoida terveyvalvonnan päällikölle, eläinlääkintähuollon päällikölle ja hygieenikkoeläinlääkärille.

Esitettävät muutokset on merkitty punaisella liitteenä olevaan ehdotukseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääännöksi. Muilta osin toimintasääntöön ei esitetä muutoksia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää:

  • hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön muutoksen
  • että toimintasääntö tulee voimaan 1.3.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Ympäristökeskuksen työntekijät, sopijakunnat