Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 11.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Elintarvikalain mukainen hakemus -laitokset elintarvikahuoneiston hyväksyminen liha-alan ja kala-alan laitos Snellmanin Kokkikartano Oy Kerava

TUUDno-2019-2678

Valmistelija

  • Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Snellmanin Kokkikartano Oy, osoitteessa Jäspilänkatu 27, Kerava, on eläin- ja kasvisperäisiä valmisruokia valmistava elintarvikehuoneisto, jonka tuotantomäärä on 7,4 milj. kg vuodessa. Kokkikartano on hyväksytty liha- ja kala-alan laitokseksi 31.8.2005 (Keravan kaupungineläinlääkärin päätös § 2/2008), laitos on uudelleenhyväksytty 2.2.2009 (Keravan kaupungineläinlääkärin päätös § 2/20019) liha-alan laitokseksi ja laitoksen laajennusosa on hyväksytty 26.4.2010 (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, valvontaeläinlääkärin päätös §7/2009). Vuonna 2017 valmistuneen laajennusosan ensimmäinen vaihe hyväksyttiin käyttöön 11.4.2017 (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta § 37/2017).

Snellmanin Kokkikartanon tuotteet ovat pääosin valmisruokia, joiden raaka-aineina käytetään mm. lihaa, kalaa, maito- ja viljatuotteita, kasviksia ja sieniä. Valmisruokia valmistetaan sekä kuluttajapakkauksiin että palvelutiskeille. Lisäksi Kokkikartano valmistaa komponentteja konsernin toiselle laitokselle, joka valmistaa valmisaterioita.

27.12.2019 saapuneella hakemuksella laitos hakee toiminnan olennaisen muutoksen hyväksymistä. Laitokseen on valmistunut laajennusosa 2017 ja 1.3.2020 otetaan laajennusosan viimeisin alue käyttöön. Laajennusosaan tulee uusi jatkuvatoiminen kiusauslinja, jossa valmistetaan laitoksessa jo valmistuksessa olevan kiusaustuoteryhmän kaikki tuotteet. Laajennusosassa uusina tiloina ovat kylmävarasto, esivalmistelualue, annostelukeittiö, jossa on kaksi jatkuvatoimista spiraaliuunia, jäähdytysspiraali ja pakkaamo. Laajennusosan kapasiteetti on 4 milj. kg vuodessa ja pinta-ala 470 m2.

Hakemuksessa haetaan lisäksi hyväksyntää kala-alan laitostoiminnalle. Laitos valmistaa 2,3 milj. kg valmisruokia, joihin käytetään raaka-aineeksi tuoretta kalaa.

Lisäksi hakemuksessa ilmoitetaan Snellman Pron maahantuonnin ja Horeca-myynnin fuusioitumisesta osaksi Kokkikartanon toimintoja 1.1.2020 alkaen. Maahantuontia on EU:n sisämarkkinoilta ja kolmasmaatuontina. Maahantuotavia tuotteita on sekä eläinperäisiä että ei-eläinperäisiä.

Huoneiston ilmanvaihto on koneellinen ja valaistus tarkoituksenmukainen.

Uuden tuotantotilan, varaston ja pakkaamon lattiat ovat akryylia, katot ja seinät muovipinnoitettua peltiä. Lähettämön lattiat akryylia, seinät muovipinnoitettua peltiä ja katto ontelobetonia. Keittiön ja pakkaamon työtasot ovat rosteria.

Henkilökunta käyttää aiemmin valmistuneen laajennusosan sosiaalitiloja ja ruokalaa.

Kiinteistö kuuluu kaupungin vesijohto- ja viemäriverkostoon.

Kiinteistö on liittynyt järjestettyyn jätehuoltoon. Eläinperäinen jäte säilytetään sivutuotelainsäädännön mukaisesti.

Pyydetyt  lausunnot

Lausuntoja muilta viranomaisilta ei ole pyydetty.

Tarkastukset

Laitoksen tilat on tarkastettu 22.1.2020. Käyttöönottotarkastus tehdään ennen tominnan aloittamista

Omavalvonta

Laitoksessa noudatetaan toimijan laatimaa omavalvontasuunnitelmaa, joka on tarkoitukseen sopiva ja jota päivitetään jatkuvasti. Omavalvontasuunnitelma sisältää HACCP:n mukaisen riskinarvioinnin ja sen pohjalta laaditun valvontasuunnitelman. Lisäksi suunnitelmassa on vaaditut tukijärjestelmät mm. vastaanottotarkastus, lämpötilavalvonta, näytteenotto, siivousohjelma, ohjelma henkilökunnan hygieniasta, tuhoeläintorjunta, jätehuolto, eläinperäisten sivutuotteiden käsittely, takaisinvetosuunnitelma ja kunnossapito-ohjelma.

Toimijan kuuleminen

Toimijaa ei ole kuultu, koska päätökseen ei ole tarpeen asettaa ehtoja.

Asian vireilläolosta ilmoittaminen ja muiden kuulemiset

Hallintolain (434/2003) 34 §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan hakemuksen vireilläolosta ei ole ilmoitettu ja asianosaisia ei ole kuultu, koska toiminnasta ei aiheudu ympäristöön terveyshaittaa, eikä päätökseen ole tarpeen asettaa ehtoja ja kuuleminen on tämän vuoksi tarpeetonta.

Lisätietoja

Hygieenikkoeläinlääkäri Jaana Niemi-Aro, jaana.niemi-aro@tuusula.fi, puh. 040 314 4726

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Niemi-Aro, hygieenikkoeläinlääkäri, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

hyväksyy elintarvikelain 15 § mukaan Snellmanin Kokkikartano Oy:n, laitosnumero FI 5661

  • kala-alan laitokseksi, jossa valmistetaan valmisruokia

  • liha- ja kala-alan laitoksen toiminnan ja tilojen muutoksen, osoitteessa Jäspilänkatu 27, 04260 Kerava, hakemuksen mukaisesti 

toteaa, että Snellmanin Kokkikartano Oy:n Keravan toimipaikan, laitosnumero FI 5661, hyväksyntä kattaa tällä hetkellä seuraavat toiminnot:

  • eläinperäisten, ei-eläinperäisten ja yhdistelmätuotteiksi luokiteltavien valmisruokien valmistus

  • lihan kypsentäminen valmisruokien ja palvelutiskituotteiden komponenteiksi

  • kalan kypsentäminen valmisruokien ja palvelutiskituotteiden komponenteiksi

  • eläinperäisten ja ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti EU:n sisämarkkinoilta ja kolmasmaatuontina 

Laitoksen omavalvontaan liittyvät asiakirjat on pidettävä ajan tasalla ja nähtävillä valvontaa varten.

Perustelut

Toiminnan edellytykset on järjestetty hakemuksen mukaan ja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella siten, että ne täyttävät elintarvikelain vaatimukset. Esitetty omavalvontasuunnitelma on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Elintarvikelain 15 §:n mukainen hakemus liitteineen on saapunut Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 27.12.2019.

Maksu

Elintarvikehuoneiston hyväksymistä koskevasta päätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 1560 euron maksu (liha-alan laitokset, laitoksesta lähetettäviä tuotteita 1-10 milj. kg/vuosi).

Sovelletut säännökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta 4 artikla ja Liite II,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 625/2017

Elintarvikelaki 23 / 2006

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 420/2011

MMM asetus laitosten elintarvikehygieniasta 795/2014

Hallintolaki 434/2003 § 43 mom 3,

Kuntalaki 365/1995 11 luku § 89,

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.10.2019, § 99)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019, § 122)

Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007 § 9

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toimintaa ei saa muuttaa olennaisesti ennen kuin toimija on hakenut muutokselle hyväksyntää ja muutos on hyväksytty kunnan elintarvikevalvontaviranomaisessa. Toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä on tehtävä ilmoitus kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jaana Niemi-Aro poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Snellmanin Kokkikartano Oy, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Ruokavirasto