Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Nurmijärven kunnan jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2017

TUUDno-2018-511

Valmistelija

  • Paula Luodeslampi, ympäristösuunnittelija, paula.luodeslampi@tuusula.fi

Perustelut

1. Nurmijärven koulujen pienpuhdistamot

Nurmijärven kunnan haja-asutusalueella on kolme koulua, joissa on käytössä jätevesien pienpuhdistamot. Puhdistamojen toimintaa tarkkaillaan kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa. Puhdistamojen toiminnan tarkkailuun liittyvän näytteenoton tekee Reino Laakso Oy. Näytteistä tutkitaan kiintoaine, biologinen hapenkulutus (BOD7-ATU), kokonaistyppi- ja fosfori. Arvioidun puhdistustehon laskentaperusteena käytetään tutkittuja lähtevän jäteveden pitoisuusarvoja ja Hajaputsari 2013-raportin mukaisia puhdistamattoman jäteveden pitoisuuksia. Näistä saadaan laskettua puhdistamon laskennallinen puhdistusteho prosentteina.

Lepsämän ja Palojoen koulut sijaitsevat pohjavesialueella, joten niitä koskevat puhdistusvaatimukset ovat tiukempia kuin Valkjärven koululla. Pohjavesialueilla puhdistamojen tulee täyttää puhdistusvaatimukset, jotka on ilmoitettu Valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Muita alueita koskevat, ns. perustason puhdistusvaatimukset on määritelty ympäristönsuojelulaissa.

Lepsämän koulun puhdistamo toimi vuonna 2017 huonoimmin tutkituista puhdistamoista. Toukokuun näytteenoton perusteella puhdistamo toimi kiintoaineen ja BOD:n poistossa hyvin, mutta puhdistustulos ei täyttänyt VN asetuksen puhdistusvaatimusta typenpoiston eikä fosforinpoiston osalta. Marraskuussa 2017 muut puhdistusvaatimukset täyttyivät, mutta typen puhdistustaso ei ollut riittävä. Koulun puhdistamon uudistamiselle on parhaillaan haettu toimenpidelupaa ja puhdistamo tullaan uusimaan vuoden 2018 aikana.

Palojoen koulun puhdistamo toimi erinomaisesti, ja puhdistustulokset touko- ja marraskuussa täyttivät VN asetuksen puhdistusvaatimukset. Myös Valkjärven koulun puhdistamo toimi hyvin, ja puhdistustulokset touko- ja marraskuussa täyttivät ympäristönsuojelulaissa määritetyn perustason puhdistusvaatimuksen.

2. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo

Kirkonkylän puhdistamo on biologis-kemiallinen kokonaistypen poistoon kehitetty aktiivilietelaitos. Puhdistamolla käsitelty jätevesi johdetaan Kissanojan kautta Vantaanjokeen. Puhdistamon asukasvastineluku oli 7 429. Nurmijärven kirkonkylän puhdistamon toimintaa tarkkailtiin vuonna 2017 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen nro 261/2015/2 mukaisesti.

Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä vuonna 2017 oli 774 550 m3, mikä oli 9 % enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2017 vesistöön johdettu jätevesikuormitus kasvoi edellisvuoteen verrattuna selvästi kaikkien parametrien osalta ja oli kokonaistyppikuormitusta lukuun ottamatta korkein viimeisen viiden vuoden aikana. Jatkokäsittelyyn kuljetettavan kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet olivat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 annettuja raja-arvoja pienempiä.

Puhdistamolta otettiin vuoden aikana käyttö- ja päästötarkkailuun liittyviä näytteitä yhteensä 24 kertaa ja puhdistusvaatimusten täyttymistä tarkkailtiin neljänä kolmen kuukauden pituisena tarkkailujaksona. Puhdistamon toiminnan tulee täyttää oman ympäristöluvan vaatimusten lisäksi myös valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (VN 888/2006) mukaiset vaatimukset.

Vuonna 2017 puhdistamo toimi pääosin hyvin ajanjaksona 1.1.-30.9.2017, mutta loppuvuoden runsaat sateet aiheuttivat ongelmia. Loka-joulukuussa sademäärät olivat suuria ja jätevesiverkostoon pääsi vuotamaan sadevesiä, mikä nosti puhdistamolle tulevia virtaamia. Jaksolla 1.10.-31.12.2017 keskimääräinen jätevesivirtaama oli 3 180 m3/d, mikä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Suurin osa koko vuoden verkosto- ja puhdistamo-ohituksista (21 398 m3) tapahtui jaksolla 1.10.-31.12.2017. Jakson aikana oli ohituksia suurten hule- ja vuotovesien takia 25 päivänä yhteensä 21 398 m3, joista 19 598 m3 oli puhdistamolta ja 1800 m3 viemäriverkostosta ja pumppaamoilta. Jakson aikana tapahtui 88 % koko vuoden ohituksista, kun koko vuonna ohituksia tapahtui yhteensä 24 186 m3. Koko vuotta tarkastellen ohitusten määrä kokonaisvirtaamasta oli 3,1 %. Ohituksia oli poikkeuksellisen paljon edellisvuosiin nähden, sillä vuosina 2013-2016 ohitusten määrä on ollut 102-5 996 m3 vuodessa.

Puhdistamo-ohitukset olivat esikäsiteltyjä: välppäys + hiekanerotus, kemikalointi ferrisulfaatilla ja kalkilla sekä kierrätys varoaltaiden kautta. Tällä tavoin käsitelty ohitusvesi johdettiin puhdistetun jäteveden tavoin Kissanojan kautta Vantaanjokeen. Puhdistamo- ja verkosto-ohitukset huomioitiin kuormituslaskelmissa. Ohituksia tarkastellessa on huomioitava, että yleensä ohituksissa vesistöön pääsevästä vesimäärästä 80-90 % on sadevesiä ja suhteellisen pieni osa varsinaista jätevettä. Runsaiden sateiden aikana myös laimenemisolosuhteet vastaanottavissa vesistöissä ovat hyvät.

Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli vuonna 2017 ympäristöluvan vaatimusten mukainen tarkkailujaksoilla 1.1.-31.3. ja 1.7.-30.9. Tarkkailujaksolla 1.4.-30.6. ei ylletty kiintoainespitoisuusvaatimukseen, mutta muut vaatimukset täyttyivät. Jakson 1.10.-31.12 keskimääräinen puhdistustulos oli erittäin huono runsaiden sateiden aiheuttamien suurten hule- ja vuotovesien määrän takia. Kokonaistypen poistotehon vuosikeskiarvo oli tyydyttävä 52 % (ei numeerista vaatimusta). Huhti-kesäkuussa kokonaistypen poisto toimi hyvin. Ammoniumtypen vuosikeskiarvovaatimus saavutettiin. Kirkonkylän puhdistamon toiminta saavutti muutamista raja-arvojen alituksista huolimatta VN asetuksen 888/2006 vaatimukset, sillä asetuksessa toimintaa tarkastellaan vuosikeskiarvoina.

3. Klaukkalan jätevedenpuhdistamo

Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle johdetaan käsiteltäviksi Klaukkalan, Rajamäen ja Röykän taajamien ja niiden välisen haja-asutuksen jätevesiä sekä Altia Oyj:n tehdasalueen jätevedet. Puhdistamo on kokonaistypenpoistoon suunniteltu 3-linjainen mekaanis­kemiallis-biologisesti toimiva rinnakkaissaostuslaitos. Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla on Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa 19.3.2013 (ESAVI nro 62/2013/2).

Ympäristöluvan vaatimaa tarkkailua on tihennetty heinäkuusta 2016 alkaen vapaaehtoisesti ja puhdistamolta otettiin vuoden 2017 aikana käyttö- ja päästötarkkailunäytteitä yhteensä 24 kertaa. Ympäristöluvan vaatimus on kolme näytteenottokertaa neljännesvuoden mittaisessa tarkkailujaksossa eli yhteensä 12 kertaa vuodessa.

Vuonna 2017 merkittävin normaalien ylläpito- ja huoltotöiden lisäksi tehty remontti puhdistamolla oli tasausaltaiden putkistosaneeraus. Altaille rakennettiin uusi täyttöputki, jota pitkin osa tulevasta jätevedestä voidaan virtaamahuippujen aikana ohjata tasausaltaisiin varastoitavaksi (esikäsittelynä välppäys, hiekanerotus ja kemikaaliannostelu). Lisäksi tasausaltaiden tilavuutta lisättiin niiden pintatasoa nostamalla ja altaista rakennettiin ohitusmahdollisuus (ylivuotoputki) vesistöön, jota voidaan hätätapauksessa käyttää esikäsitellyn jäteveden ohituksiin.

Klaukkalan puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä oli vuonna 2017 yhteensä noin 2,42 milj. m3, mikä oli 15 % enemmän kuin vuonna 2016. Vuoden suurin tulovirtaama puhdistamolle (17 910 m3/d) mitattiin lokakuussa. Vuoden 2017 aikana ei ollut lainkaan puhdistamo-ohituksia. Verkosto-ohituksia viemäröintialueen jätevedenpumppaamoilta oli lokakuussa viitenä päivänä yhteensä 1 750 m3. Verkosto-ohitusten määrä vuosina 2013-2016 on ollut 103-4 870 m3 vuodessa.

Vuonna 2017 vesistökuormitus kasvoi edellisvuodesta orgaanisen aineen (BOD7-ATU) ja kokonaisfosforin osalta. Kokonaistyppikuormitus laski hieman ja ammoniumtyppikuormitus laski merkittävästi vuosien 2013-2014 erittäin hyvälle tasolle. Kuivatun lietteen raskasmetallipitoisuudet olivat maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 annettuja raja-arvoja pienempiä.

Puhdistamon jätevedenkäsittelytulos oli vuonna 2017 ympäristöluvan vaatimusten mukainen muuten paitsi kokonaisfosforin poistotehon osalta tarkkailujaksolla 1.10.- 31.12. Kokonais- ja ammoniumtypen poisto toimi erittäin hyvin ja niille ympäristöluvassa asetetut vuosikeskiarvovaatimukset saavutettiin. VN asetuksen 888/2006 osalta puhdistamo saavutti sille asetetut vaatimukset, sillä asetuksessa poistotehoja ja pitoisuuksia tarkastellaan vuosikeskiarvona.

Lopuksi

Vuonna 2017 loka-joulukuun poikkeuksellisen suuret sateet aiheuttivat ohituksia pumppaamoilta, jätevesiverkostosta ja Kirkonkylän puhdistamolta. Nurmijärven Veden saneerausohjelmassa on varauduttu Kirkonkylän puhdistamon uusimiseen vuosina 2021-2022. Myös verkoston saneerausta tehdään säännöllisesti, esimerkiksi Kirkonkylän kokoojaviemäri saneerataan vuonna 2018. Viemäriverkoston saneeraamisella tiiviimmiksi voidaan vähentää jätevesiverkostoon pääsevien vuotovesien määrää.

Lisätiedot: vs. ympäristösuunnittelija Paula Luodeslampi, p. 040 314 4740

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Ympäristölautakunta päättää merkitä puhdistamoiden vuosiraportit tiedoksi. Ympäristölautakunta pitää hyvänä, että Kirkonkylän puhdistamon uudistaminen toteutetaan vuosina 2021-2022 ja verkostoja saneerataan säännöllisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.