Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Mäntsälän kunnan jätevedenpuhdistamoiden toiminta vuonna 2017

TUUDno-2018-512

Valmistelija

  • Paula Luodeslampi, ympäristösuunnittelija, paula.luodeslampi@tuusula.fi

Perustelut

1. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo

Mäntsälän puhdistamolla käsitellään Mäntsälän kirkonkylän, Pukkilan kunnan ja Sälinkään alueen viemäröidyt jätevedet sekä haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteitä. Jätevedenpuhdistamo on esiselkeytyksellä varustettu kaksilinjainen rinnakkaissaostuslaitos, jossa kokonaistyppeä poistetaan DND-prosessilla. Puhdistamolla käsitellyt vedet johdetaan Mäntsälänjokeen, jota tarkkaillaan Mäntsälänjoen yhteistarkkailussa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 29.8.2014 päätöksen (Dnro ESAVI/96/04.08/2013) Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan määräysten tarkistamisesta. Lupa on voimassa toistaiseksi. Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailunäytteet otetaan kuukausittain. Kuivatusta lietteestä kerätään neljä kertaa vuodessa 3-5 vuorokauden kokoomanäyte.

Vuoden 2017 aikana käsitelty vesimäärä oli yhteensä 1 181 640 m3 jätevettä eli keskimäärin 3 279 m3/d. Vuoden keskimääräinen virtaama ja tulokuormitus olivat kokonaistypen, kiintoaineen ja CODcr:n osalta suurempia edellisvuosiin verrattuna. BOD7-atu: n ja kokonaisfosforin tulokuormitukset säilyivät edellisten tarkasteluvuosien vaihteluvälillä. Ohituksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 35 päivänä ja ne painottuivat alku- ja loppuvuoteen. Jaksolla 1.1.-30.6. ohituksia oli noin 6 000 m3 ja 1.10.-31.12. välisenä aikana 9 531 m3. Ohitukseen johdettu jäteveden yhteismäärä oli yhteensä 16 791 m3. Ohitusten osuus koko vuoden virtaamasta oli 1,4 %.

Puhdistamolla kuivataan haja-asutuksen sako- ja umpikaivolietteiden lisäksi Saaren maatalousoppilaitoksen puhdistamolietteet. Vuonna 2017 puhdistamolle kuljetettiin em. lietettä yhteensä 4 889 m3. Linkokuivattua puhdistamolietettä syntyi 3 240 m3 ja se kuljetettiin LABIO Oy:n kompostointilaitokselle käsiteltäväksi. Lietteen metallien pitoisuudet alittivat sen jatkokäytölle asetetut raja-arvot lukuun ottamatta elohopean pitoisuutta heinäkuun tarkkailukerralla.

Vuonna 2017 puhdistamolta lähtevä vesistökuormitus säilyi edellisten tarkasteluvuosien vaihteluvälillä lukuun ottamatta ammoniumtypen vesistökuormitusta, joka oli korkeampi edellisiin vuosiin verrattuna. Ammoniumtypen päästöpitoisuus (5,8 mg/l) ylitti puhdistamon ympäristöluvassa määritellyn pitoisuuden (< 4 mg/l). Ammoniumtypen puhdistustehokkuus (91 %) oli kuitenkin luvan puhdistusteholle asetetun vaatimuksen mukainen (> 90 %). Kokonaistypen keskimääräinen puhdistustehokkuus 68 % ei saavuttanut lupavaatimuksissa määrättyä tehokkuutta (70 %). Kokonaistyppeä lukuun ottamatta puhdistamo saavutti puhdistamon ympäristöluvan ja VN:n päätöksen 888/2006 mukaiset puhdistusvaatimukset.

2. Saaren kartanon jätevedenpuhdistamo

Mäntsälän kunnan Saaren kylässä sijaitsevan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän Saaren kartanon yksikön jätevedet käsitellään biologisessa aktiivilietelaitoksessa, jossa fosforin poisto suoritetaan rinnakkaissaostuksena. Puhdistamolta poistettua ylijäämälietettä kuljetettiin Nivos Oy:n Mäntsälän kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle vuonna 2017 yhteensä 322 m3.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Saaren kartanon ympäristölupamääräykset 28.8.2015 annetulla päätöksellään 159/2015/2 (ESAVI/11072/2014), jota korjattiin 3.9.2015 poistamalla typenpoistoon liittyvät määräykset. Päätöksen myötä kiintoaineelle määrättiin raja-arvo 15 mg/l ja poistotehokkuus 90 % ja laskentajakso muuttui vuoden jaksosta puolivuosittaiseksi.

Saaren kartanon puhdistamossa käsitellyt jätevedet johdetaan Saarenjokeen, joka laskee Mäntsälänjokeen. Puhdistamon vesistövaikutuksia tutkitaan Mäntsälänjoen yhteistarkkailun yhteydessä. Puhdistamon toimintaa tutkittiin vuonna 2017 tarkkailuohjelman mukaisesti neljä kertaa.

Vuorokautiset maksimivirtaamat jäivät selvästi mitoitusvirtaaman (132 m3/d) alapuolelle koko vuoden ajan lukuun ottamatta poikkeuksellisen korkeaa arvoa lokakuussa viikolla 41, jolloin korkeat vesimäärät johtuivat tulvivasta Saarenjoesta. Joen vedenpinta nousi runsaiden sateiden vuoksi puhdistamon purkuputken tasolle, mikä sekoitti vesimittarin toiminnan ja aiheutti korkeat mittauslukemat. Toiseksi korkein virtaama 108 m3/d mitattiin maaliskuussa. Puhdistamolta ei tehty ohituksia vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2017 puhdistamon kuormitus laski merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna kaikkien parametrien osalta lukuun ottamatta kokonaistyppeä, jonka kuormitus oli samalla tasolla kuin vuonna 2016. Vuonna 2017 tuleva jätevesi oli selvästi laimeampaa kuin vuosina 2013, 2015 ja 2016. Vuonna 2017 puhdistamon puhdistustulos oli erinomainen ja täytti lupamääräykset sekä VN 888/2006 vaatimukset kokonaisuudessaan.

Lisätiedot: vs. ympäristösuunnittelija Paula Luodeslampi, p. 040 314 4740

Ehdotus

Esittelijä

  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Ympäristölautakunta päättää merkitä puhdistamoiden vuosiraportit tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.