Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Ympäristöterveydenhuollon vuoden 2019 valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

TUUDno-2020-381

Valmistelija

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuoltoa säätelevien lakien mukaan ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnan on oltava suunnitelmallista. Kunnan tulee laatia vuosittain oma, valtakunnalliseen valvontaohjelmaan perustuva, ympäristöterveydenhuollon valvonta-suunnitelma.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa ympäristöterveydenhuollon viranomaistoiminnasta Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on aloittanut toimintansa 1.4.2009. Nurmijärvi liittyi yhteistoiminta-alueeseen ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimintojen osalta 1.1.2013.

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annettu asetus (VNA 665/2006) on kumottu eikä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnin sisällöstä säädetä enää lainsäädännössä. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tulee kuitenkin tehdä 31.3.2020 mennessä.

Elintarvikevalvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Elintarvikevalvonnan toteuma

Vuonna 2019 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella tehtiin yhteensä 731 elintarvikevalvonnan tarkastusta. Sopijakuntien alueelle tehdyistä tarkastuksista 709 oli valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia. Muut tarkastukset olivat toiminnan aloittamiseen liittyviä tai ruokamyrkytysepäilyn perusteella tehtyjä tarkastuksia. Vuodelle 2019 oli suunniteltu 808 elintarvikehuoneiston tarkastusta, suunnitelluista tarkastuksista tehtiin 88 %.

Valvontasuunnitelma vuodelle 2019 tehtiin Elintarviketurvallisuusviraston riskinarviointiohjeen perusteella.

Elintarvikevalvonta toteutui melko hyvin riskiperusteisen suunnitelman mukaisesti. Elintarvikevalvonnan toteumaa heikensi uuden valtakunnallisen Vati-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto. Järjestelmä ei toiminut odotetusti alkuvuonna 2019. Elintarvikehuoneistoilmoituksia käsiteltiin 119 kpl ja lisäksi tehtiin kolme päätöstä alueella sijaitsevien elintarviketuotantolaitosten toiminnan muuttamisesta tai aloittamisesta, mikä osaltaan työllisti elintarvikevalvonnan viranhaltijoita.

Tarkastusten kattavuus

Tarkastusten kattavuutta voidaan arvioida, kun verrataan tarkastettujen kohteiden määrää kaikkiin elintarvikehuoneistoihin. Tiedot elintarvikevalvonnan kohteista syötetään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa valtakunnalliseen tietojärjestelmään. Vuoden 2019 aikana ko. tietojärjestelmän mukaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella oli 1261 toiminnassa olevaa elintarvikehuoneistoa, näistä 569 (45 %) tarkastettiin vuonna 2019. Elintarviketuotannon määrän tai toiminnan vuoksi suuririskisimmät kohteet tarkastettiin kattavasti. Tarkastuksilla havaituista puutteista annettiin kohteille toimenpidekehotus. Tarkastajan arvion perusteella vakaviksi todettujen puutteiden korjausten eteneminen tarkastettiin jo kuluneena vuonna.

Elintarvikelainsäädännön noudattaminen

Kaikki elintarvikehuoneistojen tarkastukset tehtiin Ruokaviraston ohjeistamina OIVA-hymy tarkastuksina, näissä kohteen elintarvikelainsäädännön noudattamista arvioidaan neliportaisen asteikon mukaisesti (oivallinen, hyvä, korjattavaa ja huono).

Oiva-arvosanat jakautuivat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella seuraavasti (suluissa vuoden 2018 osuudet)

  • oivallinen                      41,6  %              (39,6 %)
  • hyvä                              47,1 %               (47, 1 %)
  • korjattavaa                    11,1  %              (12,9  % )
  • huono                             0,1%                  (0,4 %)

Yhtä elintarvikehuoneistoa kuultiin määräyksestä valvonnassa havaittujen epäkohtien poistamiseksi. Lisäksi elintarvikevalvonta teki yhden tutkintapyynnön elintarvikealan toimijasta.

Elintarvikenäytteenotto

Elintarvikenäytteenotto sujui vuonna 2019 suunnitellusti. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus osallistui pääkaupunkiseudun yhteiseen Tuoreen kalan hygieeninen laatu-projektiin. Projektissa otettiin 39 näytettä Keski-Uudeltamaalta. Otetuista näytteistä vain 49 % oli tuloksiltaan hyviä. Huonojen näytetulosten johdosta otettiin uusintanäytteet ja osa paikoista vaihtoi kalojen toimittajaa. Projektinäytteiden lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa otettiin näytteitä ruokamyrkytysepäilyjen selvittämiseksi ja eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevistä laitoksista otettiin listeria-pintapuhtausnäytteitä.

Elintarvikevalvonnasta saadut tulot

Suunnitelmallisesta elintarvikevalvonnasta kertyi valvontatuloja 105 160 euroa. Elintarvikehuoneistoilmoitusten käsittelystä ja elintarviketuotantolaitoksen hyväksymiskäsittelystä saatiin tuloja 9 800 euroa. Valvonnasta saatuja tuloja voidaan käyttää terveysvalvonnan tulosyksikössä, mikäli tuloja tulee enemmän kuin on talousarviossa suunniteltu.

Elintarvikevalvonnan raportointi

Elintarvikevalvonnan tarkastuspöytäkirjat ja elintarvikehuoneistojen ilmoituskäsittely tehdään  valtakunnallisessa Vati-asiakastietojärjestelmässä. Aluehallintovirasto käyttää samaa tietojärjestelmää, joten tietoja ei enää raportoida erikseen.

 Terveydensuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Terveydensuojeluvalvonnan toteuma

Terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan sisältyy julkisten tilojen kuten koulujen, päiväkotien, vanhainkotien ja liikuntapaikkojen terveydellisten olosuhteiden valvonta. Ympäristöterveydenhuollon viranomaiset ovat valvoneet kyseisiä kohteita jo aiemmin, mutta säännöllinen, suunnitelmallinen valvonta aloitettiin lainsäädännön muutosten myötä vuonna 2008. Terveydensuojelulain mukaiseen suunnitelmalliseen valvontaan kuuluu myös talous- ja uimaveden valvonta.

Vuodelle 2019 oli suunniteltu 271 terveydensuojelulain mukaista tarkastusta. Suunnitelman mukaisia tarkastuksia tehtiin 230 kpl (85 %). Tarkastuksilla havaituista puutteista annettiin kohteille toimenpidekehotus. Eniten suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin kouluihin ja päiväkoteihin.

Kaikista terveydensuojelulain mukaan valvottavista kohteista tarkastettiin 34 % vuoden 2019 aikana. Tämä tarkoittaa, että terveydensuojeluvalvonta oli kattavaa, koska terveydensuojelulain nojalla tarkastettavista kohteista keskimäärin 33 % tulisi tarkastaa vuoden aikana. Osaan tehtiin suunnitelmallinen tarkastus ja osa tarkastettiin toiminnan aloittamisen johdosta.

Toimialueen kouluihin tehtiin 45 tarkastusta ja päiväkoteihin 39 tarkastusta.

Terveydensuojeluvalvontaa ei tehty täysin suunnitellussa laajuudessa vuonna 2019. Uuden valtakunnallisen Vati-asiakastietojärjestelmän käyttöönotto söi terveysvalvonnan resursseja. Lisäksi osa sopijakunnista on siirtynyt käytäntöön, jossa sisäilmatyöryhmien kokoukset ovat kohdekohtaisia, mikä on moninkertaistanut sisäilmatyöryhmätyöskentelyyn käytetyn ajan. Kohdekohtaiset sisäilmatyöryhmät ovat kuitenkin osoittautuneet tarkoituksenmukaisiksi. Vuodelle 2020 suunnitelluissa tarkastuksissa on otettu huomioon vuonna 2018 ja 2019 tehdyt tarkastukset. Vuosittain tarkastettavia vesilaitoksia, uimahalleja ja uimarantoja lukuun ottamatta vuoden 2020 tarkastukset suunnataan pääosin kohteisiin, joihin ei ole tehty tarkastusta vuonna 2018 tai 2019.

Terveydensuojelulain mukaiset talousveden ja uimarantavesien valvontanäytteet otettiin suunnitellusti. Uimahallit ottivat itse valvontatutkimusohjelmien mukaiset uimavesinäytteet, joiden tulokset raportoitiin Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle.

Talousveden valvontatutkimusohjelmia hyväksyttiin kolme vuoden 2019 aikana.

Terveydensuojelulain mukaisia hallintopakkotoimenpiteitä jouduttiin käyttämään yhdessä terveydensuojelulain mukaisessa kohteessa. Asia koski terassimelua.

Terveydensuojeluvalvonnasta saadut tulot

Suunnitelmallisesta terveydensuojelulain mukaisesta valvonnasta kertyi valvontatuloja 23 080 euroa. Terveydensuojelulain mukaisesta ilmoituskäsittelystä tuli tuloja 10 265 euroa. Valvonnasta saatuja tuloja voidaan käyttää terveysvalvonnan tulosyksikössä, mikäli tuloja tulee enemmän kuin on talousarviossa suunniteltu.

Terveydensuojeluvalvonnan raportointi

Terveydensuojeluvalvonnan valvontatoimenpiteet kirjataan valtakunnalliseen Vati-asiakastietojärjestelmään. Kyseisessä järjestelmässä tehdään myös ilmoituskäsittely ja kirjoitetaan tarkastuspöytäkirjat.  Aluehallintovirasto käyttää samaa tietojärjestelmää, joten tietoja ei enää raportoida erikseen.

Tupakkalain mukaisen valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvontasuunnitelmassa vuodelle 2019 oli suunniteltu  89 kpl tupakkalain mukaista tarkastusta. Tarkastuksia ei resurssipulan vuoksi ehditty tehdä. Vuonna 2019 tekemättä jääneet tarkastukset pyritään tekemään vuoden 2020 aikana. Vuonna 2018 Tupakkalain mukaisia tarkastuksia tehtiin 161 kpl (169 %), tämän vuoksi lisäresursointi tupakkavalvontaan 2019 ei ollut välttämätöntä.  

Tupakkalain mukaan taloyhtiöt voivat hakea kunnan terveysviranomaiselta tupakointikieltoa huoneistojen parvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin, mikäli savua voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti muiden asukkaiden parvekkeille, pihoille tai huoneistoihin. Tällaisia tupakointikieltopäätöksiä tehtiin seitsemän kappaletta vuoden 2019 aikana.

Tupakan vähittäismyyntilupien käsittelystä tuli tuloja 6375 euroa. Valvonnasta saatuja tuloja voidaan käyttää terveysvalvonnan tulosyksikössä, mikäli tuloja tulee enemmän kuin on talousarviossa suunniteltu.

Eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen arviointi

Eläinlääkäripalvelujen arviointi, saatavuus ja laatu

Eläinlääkäripalveluita annetaan ympäristökeskuksen omilla vastaanotoilla sekä tilakäynneillä. Mäntsälän kunnalle eläinlääkäripalvelut on hankittu ostopalveluna Helsingin yliopistolta. Eläinlääkäripalveluita on ollut saatavilla virka- ja päivystysaikana ja asiakkaat ovat päässeet kohtuullisessa ajassa eläinlääkärin vastaanotolle. Vuonna 2019 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on hoidettu noin 12 000 potilasta, joista päivystysaikana noin 1 800.

Eläinlääkäripäivystys

Eläinlääkäripäivystyksessä valtakunnalliset kriteerit avun saatavuudelle pääosin täyttyvät. Päivystysaikainen keskitetty yhteydenottopalvelu on käytössä. Maakunnallista päivystysaluetta ei ole alueella. Seutukunnan alueella ei ole eriytettyä suur- ja pieneläinpäivystystä, koska seutukunnan alue on hyvin pieneläinvoittoista. Suureläimet ovat saaneet päivystyksessä tarvitsemansa hoidon. Seutukunnan alueella sekä lähialueilla on yksityisiä päivystäviä klinikoita, joille voi tarvittaessa lähettää sekä suur- että pieneläimiä.

Ostopalveluiden laadun arviointi

Eläinlääkäripalvelut on hankittu Mäntsälän kunnalle ostopalveluna. Ostopalvelua koskevassa sopimuksessa on huomioitu palvelun laadunvarmennus, seuranta ja reklamaatiot.

Yksityiset eläinlääkäripalvelut

Seutukunnan alueella sekä lähialueilla on useita yksityisiä eläinlääkäripalveluja antavia klinikoita ja ammatinharjoittajia. Ympäristökeskuksen eläinlääkäripalvelut ovat mitoitettu niin, että sekä suur- että pieneläimille voidaan järjestää päivystysaikainen palvelu sekä tarjota kiireellistä eläinlääkäripalvelua ja ajanvaraukseen perustuvaa palvelua myös virka-aikana.

Tuotantoeläinten terveydenhuoltopalvelut

Saatavuus

Ympäristökeskuksen eläinlääkärit tarjoavat terveydenhuoltopalveluja alueellaan. Kunnaneläinlääkärin kanssa tehtyjä terveydenhuoltosopimuksia on tällä hetkellä ainoastaan Nurmijärven alueella. Mäntsälän alueella palvelu ostetaan Helsingin yliopistolta.

Työjärjestelyt

Kaikilla eläinlääkäreillä on mahdollisuus ajanvarausperusteiseen työhön. Työajasta varataan osa kiireelliselle ja osa kiireettömälle työlle. Asiakkaita on myös mahdollisuus ohjata ympäristökeskuksen eri vastaanotoille.

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta

Valvonnan toteutuminen

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontaa ympäristökeskuksessa tekee pääasiassa valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärille tuli ilmoituksia saman verran kuin edellisenä vuonna, yhteensä 266. Näistä 215 aiheutti epäilyn eläinsuojelusäädösten vastaisesta toiminnasta ja johti tarkastukseen tai yhteydenottopyyntöön. Käyntejä tehtiin 120 kohteeseen. Osaan kohteista tehtiin useampi käynti. Ilmoituksia tehtiin eniten lemmikkieläinten hoidon laiminlyönneistä. Epäilyyn perustuvat tarkastukset tehtiin enimmäkseen tavoiteajassa. Suunnitelmallisen eläinsuojeluvalvonnan käyntejä tehtiin muutama. Syy niiden vähäiseen määrään oli ilmoitusten perusteella tehtyyn valvontaan mennyt aika.

Korjaavat toimenpiteet

Tarkastuksella havaitut lievät eläinsuojelulliset epäkohdat pyritään oikaisemaan antamalla neuvoja ja ohjausta. Mikäli eläinsuojelusäädöksiä on rikottu, annetaan määräyksiä tai kieltoja sekä määräaika asioiden korjaamiseksi. Uusintatarkastus tehdään määräajan umpeuduttua. Neuvonnalla, ohjauksella, määräyksillä ja kielloilla on velvoitettu tarkastuksen/päätöksen kohdetta saattamaan eläintenpito lainsäädännön vähimmäisvaatimusten mukaiseksi.

Puutteiden analyysi

Koirien hoidon laiminlyönti on tavallisin syy epäilyyn perustuvassa tarkastuksessa. Hoitamaton sairaus, riittämätön ravinnon saanti ja riittämätön ulkoilutus ovat tavallisimmat puutteet. Puutteet ulkokoirien tarhoissa ja kopeissa ovat niin ikään tavallisia. Eläimen hylkääminen hoidotta on tavallisin syy kiireellisiin toimenpiteisiin. Hylkäämisen taustalla on usein omistajan elämän kriisi, päihteet tai vakava sairaus.

Pätevyyden ja osaamisen varmistaminen sekä valvontaeläinlääkäreiden perehtymisen tukeminen.

Henkilöstöä rekrytoitaessa on virkaan/tehtävään asetettu pätevyysvaatimukset. Eläinlääkäreiden kohdalla pätevyys (laillisuus toimia työssään) tarkistetaan Ruokaviraston eläinlääkärirekisterin tietopalvelusta. Valittaessa henkilöä tehtävään huomioidaan henkilön pätevyys, työkokemus ja yleinen soveltuvuus tehtävään. Vuosilomien sijaisia ja ulkopuolisia päivystäviä eläinlääkäreitä valittaessa sovelletaan samoja perusteita kuin vakituisten valinnassa. Eläinlääkintähuollon henkilökunta on osallistunut soveltuviin koulutuksiin sekä valvontatehtävien, eläintautien että kliinisen eläinlääkinnän osalta. Valvontaeläinlääkärin työtä tukevat työyhteisön muut työntekijät sekä valvontaeläinlääkärikollegat. Praktikkoeläinlääkärit ovat myös tehneet yhteiskäyntejä valvontaeläinlääkärin kanssa.                                                 

Ehdotus

Esittelijä

  • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

  • hyväksyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvityksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta vuodelta 2019
  • saattaa selvityksen tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätösote /      Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.