Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Mäntsälän kunnan yleisen vesihuollon toiminta-alueen riskiarvioinnin hyväksyminen.

TUUDno-2019-2523

Valmistelija

 • Mikko Lappalainen, terveystarkastaja, mikko.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisen yhteistyönä.

Riskinarvioinnin hyväksyminen

Nivos vesi Oy on hakenut riskinarvioinnin hyväksymistä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta 27.11.2019. Riskinarviointia on täydennetty 30.1.2020 toimitettujen lausuntojen perusteella. Nivos vesi Oy:n riskinarviointi on toteutettu Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laaditulla WSP-ohjelmalla. WSP-ohjelmalla viranomaisen kanssa yhteistyönä tehty riskinarviointi täyttää terveydensuojelulain (763/1994) ja STM:n asetuksen 683/2017 mukaiset riskinarvioinnin vaatimukset. Riskinarviointi toteutettiin työpajana, jossa riskit, hallintakeinot ja toimenpiteet käytiin läpi ja kirjattiin WSP-ohjelmaan. Pohjavedenmuodostumisalueita ei käsitelty WSP-riskinarvioinnissa. Pohjavesialueiden riskit on kartoitettu pohjavedensuojelusuunnitelmissa 2013. Riskinarviointia ja toimenpideohjelmaa päivitetään tarvittaessa, niin että se pysyy ajan tasalla. Riskinarvioinnin muutokset, päivitykset ja toimenpideohjelma tarkastetaan terveydensuojeluviranomaisen vuosittaisilla suunnitelman mukaisilla tarkastuksilla.

Pyydetyt  lausunnot

Riskinarviointiin pyydettiin lausuntoa Pukkilan terveydensuojeluviranomaiselta. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän ympäristöterveyskeskus totesi 27.1.2020 toimittamassaan lausunnossa seuraavaa:

Pukkilan alueen vaihtoehtoisen vedenhankinnan käytettävyyden puute on riski, joka tulisi käsitellä riskinarvioinnissa. Toimenpideohjelmien tavoiteaikataulujen päivitys on ajankohtaista, koska tavoiteaikataulut eivät ole kaikilta osin toteutuneet. 

Nivos vesi Oy on toimittanut lausuntoon vastineen sähköpostitse 30.1.2020. Vastineessa todetaan:

 • Savijoen vedenottamon kunnostuksen selvitystyö aloitetaan helmikuussa 2020
 • Kirkonkylän vedenottamolle ei tehdä toimenpiteitä
 • Puntarmäen vedenottamon toimenpiteiden aikatauluja on täydennetty WSP-ohjelmaan
 • Pukkilan vedenottamon toimenpideohjelman aikatauluja on tarkennettu ja toimenpiteeseen tehty korjaus

Ehdotus

Esittelijä

 • Miia Suurkuukka, terveysvalvonnanpäällikkö, miia.suurkuukka@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 • päättää hyväksyä terveydensuojelulain 20 § mukaan Nivos vesi Oy:n riskinarvioinnin
 • toteaa, että riskinarviointia ja toimenpideohjelmaa pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarvittaessa.
 • toteaa, että riskinarviointi ja uusi talousvesiasetus 683/2017 on huomioitava valvontatutkimusohjelmaa päivitettäessä.
 • toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2021

Perustelut
Nivos vesi Oy on tehnyt vedentuotantoketjun riskinarvioinnin 2019. Riskinarviointi on toteutettu WSP-ohjelmistolla, joka täyttää uuden talousvesiasetuksen 683/2017 7 a §:n vaatimukset. WSP-riskinarviointiin osallistui Nivos vesi Oy:n henkilöstöä ja terveydensuojeluviranomainen. Riskinarviointia on täydennetty annettujen lausuntojen perusteella.

Maksu
Vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymispäätöksestä peritään Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukaisesti 104 euron maksu käsittelyaikaan perustuen (52€/h).

Sovelletut säädökset
Terveydensuojelulaki (763/1994) 20 §
Terveydensuojeluasetus 1280/1994
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvonatutkimuksista (1352/2015) 7 a §
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 24 § 1.mom (7, 8, 17 ja 20)
Hallintolaki (434 / 2003) § 34 
Kuntalaki 365 / 1995 11 luku § 89
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 10.12.2019 § 122

Päätöksen voimassaolo
Päätös on voimassa toistaiseksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Miia Suurkuukka poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.