Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kirjallinen vireillepano kiinteistön jätehuollosta, Tuusula

TUUDno-2019-1461

Valmistelija

 • Ville Hämäläinen, ympäristötarkastaja, ville.hamalainen@tuusula.fi

Perustelut

Vireilletulo

Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle on tehty 25.6.2019 kirjallinen vireillepano, jonka mukaan Tuusulassa sijaitsevalla kiinteistöllä 858-401-5-91 olisi poltettu pihalla useita kertoja viikossa kotitalousjätteitä. Vireillepanokirjelmässä on vaadittu viranomaistoimia sen varmistamiseksi, että kyseisen kiinteistön jätehuolto saatetaan jätelain mukaiseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Tarkastus ja saadut tiedot

Selvityspyyntö ja ohje

Vireillepanon kohteena olleelle kiinteistölle on lähetetty 3.7.2019 selvityspyyntö- ja ohjekirje.

Tarkastus

Kiinteistölle tehtiin 24.9.2019 tarkastus, jossa vireillepanoasiaa selvitettiin. Tarkastushetkellä kiinteistöllä olleen henkilön mukaan kiinteistö olisi ollut tuolloin vapaa-ajankäytössä ja kiinteistöllä muodostuvat kotitalousjätteet olisi viety kaupunkiasunnolle taloyhtiön jäteastiaan. Hänen mukaan kiinteistöllä ei olisi poltettu jätteitä, vaan ainoastaan puhdasta ja kuivaa puuta olisi poltettu kiinteistöllä sijaitsevan vapaa-ajanrakennuksen tulisijassa.

Kiinteistö ei ollut liittynyt kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tarkastuksesta kirjoitettiin 27.9.2019 päivätty tarkastuskertomus, jossa kiinteistö kehotettiin liittämään järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Jätteenkuljetukseen liittyminen

Kiinteistö on jätehuoltoviranomaiselta (Jätelautakunta Kolmenkierto) 4.11.2019 sähköpostitse saadun tiedon perusteella liittynyt lokakuussa 2019 kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Kuuleminen

Asianosaisille varattiin 25.11.2019 päivätyllä kuulemiskirjeellä hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa selityksensä kaikista sellaisista asioista, jonka he katsovat saattavan vaikuttaa asian ratkaisuun.

Vireillepanija on 15.12.2019 saapuneessa vastineessa todennut mm., ettei vireillepanon kohteena olevan kiinteistön jäteastia olisi käytössä ja, että se on ilman kantta. Vastineen mukaan roskien polttaminen olisi siirtynyt pihalta avonaisesta saavista sisälle takkaan ja hajuhaittoja esiintyisi edelleen, vaikkakaan ne eivät olisi aivan yhtä pahoja kuin kesällä tuulettomalla säällä.

Lisätiedot jätehuoltoviranomaiselta

Jätehuoltoviranomaiselta (Jätelautakunta Kolmenkierto) 17.12.2019 saadun tiedon mukaan kiinteistö on liittyneenä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja jäteastiaa tyhjennetään säännöllisesti. Jäteastian tyhjennyskerralla jätteenkuljettaja on todennut myös jäteastian puutteet ja Kiertokapula Oy on laittanut kiinteistölle huomautuksen jäteastian kuntoon saattamiseksi. Jäteastian kuntoon liittyvä asia on siten Kiertokapula Oy:llä ja jätehuoltoviranomaisella hoidossa.

Lisäselvityspyyntö vireillepanijalle

Vireillepanijaa on 30.12.2019 pyydetty pitämään vireillepanon kohteena olevalta kiinteistöltä aiheutuvista savu- ja hajuhaittoista savuhaitan seurantapäiväkirjaa ja toimittamaan se 7.2.2020 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen.

Vireillepanija ei toimittanut savuhaitan seurantapäiväkirjaa pyydettyyn määräaikaan mennessä.

Lisätiedot:     ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen puh. 040 314 4730.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

ASIAN RATKAISU       

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että asiassa ei ole tarvetta jatkaa jätelain mukaisia valvontatoimia ja asian käsittely lopetetaan ympäristönsuojeluviranomaisessa.

PERUSTELUT

Oikeusohjeita

Jätelain (646/2011) 32 §:n 1 momentin mukaan kunnan on järjestettävä seuraavien, muiden kuin vaarallisten jätteiden jätehuolto: 1) vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte, mukaan lukien sako- ja umpikaivoliete; 2) kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte; 3) liikehuoneistossa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöllä yhdessä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa; 4) muu yhdyskuntajäte, joka kerätään yhdessä 1–3 kohdassa tarkoitetun jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.

Jätelain 41 §:n 1 momentin mukaan kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava 32 §:n mukaisesti kunnan vastuulle kuuluva jäte alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan.

Jätelain 13 §:n 2 momentin mukaan jätteestä ja jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen turvallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta. Jätteen keräyksessä ja kuljetuksessa sekä jätteen käsittelylaitoksen tai -paikan sijoittamisessa, rakentamisessa, käytössä ja käytön jälkeisessä hoidossa on erityisesti huolehdittava siitä, ettei jätehuollosta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia päästöjä mukaan lukien melua ja hajua taikka viihtyisyyden vähentymistä. Toiminnan, laitoksen tai paikan on lisäksi sovelluttava ympäristöön ja maisemaan.

Tuusulan yleisten jätehuoltomääräysten 20 §:n mukaan jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen polttoa, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Taaja-asutusalueen ulkopuolella saa polttaa avopolttona vähäisiä määriä kuivia risuja ja oksia, vaarattomia kasviperäisiä polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä. Kiinteistön lämmityksen yhteydessä saa polttaa muun kiinteän polttoaineen joukossa ainoastaan käsittelemätöntä puujätettä sekä sytykkeenä vähäisessä määrin puhdasta ja kuivaa paperia ja pahvia. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle savu-, noki- tai terveyshaittaa.

Hallintolain 31 §:n 2 momentin mukaan asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Asiaperustelut

Vireillepanon kohteena olevalla kiinteistöllä tehdyllä tarkastuksella ei ole havaittu jätteenpolttoa. Tuusulassa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus (seka-, kuiva- ja biojäte). Kiinteistö on liittynyt lokakuussa 2019 kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tämän tiedon sekä tarkastuksella saatujen tietojen perusteella ei ole syytä epäillä tai olettaa, että kiinteistöllä ainakaan jätteenkuljetukseen liittymisen jälkeen olisi poltettu kotitalousjätteitä tai muitakaan jätteitä.

Nk. savuhaitta-asioissa haitankärsijän pitämä savuhaittapäiväkirja on oleellinen osa asian ja haittojen selvittämistä. Savuhaitta-asiaan ei ole toimitettu sellaisia lisätietoja, kuten pyydettyä savuhaitan seurantapäiväkirjaa, että asian käsittelyä olisi tarpeen tai mahdollista jatkaa.

Edellä kerrotun perusteella asiassa ei ole syytä viranomaistoimille.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Jätelaki (646/2011) 13 §, 28 §, 32 §, 41 §, 122 §, 123 §, 126 §, 134 §, 137 §, 138 §;
Jäteasetus (179/2012);
Hallintolaki (434/2003);
Tuusulan yleiset jätehuoltomääräykset (Kolmen kierron alueen jätehuoltomääräykset 16.6.2015);
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 11.2.2020 § 15; ja
Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150).

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Täytäntöönpano

Päätösote + valitusosoitus saantitodistuksella (tiedoksisaannin osoittaa saantitodistus)/                 

- Kiinteistön 858-401-5-91 omistaja

- Vireillepanija

- Kiinteistön 858-401-5-91 vuokralainen

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Edellä olevan täytäntöönpanokohdan mukaisesti.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen)
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristö- tai terveysvaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle.

Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Radanrakentajantie 5,

postiosoite:                            Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puhelin:                                  029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)

faksi:                                      029 56 42079

sähköposti:                            helsinki.hao@oikeus.fi

aukioloaika:                           maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).