Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Opetuspäällikön päätökset:

10.8.2018 § 108 Pertun koulu,​ koulunkäynninohjaaja 6.8.2018 alkaen toistaiseksi,​ nuoriso-​ ja vapaa-​ajanohjaaja Mia Pekkanen

13.8.2018 § 109 Ennakkotiedot Hyrylän yläasteen lukuvuosisuunnitelmaan 18-​19,​ Pajakoulun leirikoulu Porkkalanniemeen 14.-​16.8.2018

20.8.2018 § 110 Ennakkotiedot Hyrylän yläasteen lukuvuosisuunnitelmaan 18-​19,​ Jopo-​luokan leirikoulu Vierumäelle 20.-​21.8.2018

20.8.2018 § 111 Ennakkotiedot Vaunukankaan koulun lukuvuosisuunnitelmaan 18-​19,​ 6-​luokkien leirikoulut Virroille ja Mikkeliin 20.-​23.8.,​ 29.-​31.8. ja 11.-​14.9.2018

Varhaiskasvatuspäällikön päätökset:

16.8.2018 § 25 Roinilan varhaiskasvatusyksikön ja Klaavonkallion vuoropäiväkoti Mainingin johtajan ja varajohtajan tehtävien hoitaminen
-​ Roinilan vk-​yksikön johtajana toimii ajalla 6.8.-​16.9.2018 varajohtaja,​ lto Hanne Järvinen
-​ Roinilan vk-​yksikön varajohtajana toimii ajalla 6.8.-​16.9.2018 lto Katri Leppiniemi
-​ Klaavonkallion vuoropäiväkoti Mainingin varajohtajana toimii ajalla 1.8.2018-​31.5.2019 lto Maria Jortikka 

Rehtorin päätökset:

13.8.2018 § 3 Vaunukankaan koulu,​ päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2018-​31.7.2019 valmentaja Jani-​Petteri Manninen

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus-​ ja sivistyslautakunta päättää olla ottamatta viranhaltijapäätöksissä mainittuja asioita käsiteltäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kasvatus- ja sivistyslautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti:kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181