Kasvatus- ja sivistyslautakunta, kokous 28.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Urheilupuisto, asemakaavan muutosehdotus, lausunto

TUUDno-2018-683

Valmistelija

  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 21.5.2018 § 186 päättänyt asettaa Urheilupuiston asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää kaavasta tarvittavat lausunnot. Ehdotus oli nähtä­villä 31.5.–29.6.2018 vä­lisenä

Suunnittelun vaiheet

Tuusulan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2016 (§ 284) päättänyt käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen. Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on kuulutettu 5.10.2016 paikallislehdissä (Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset), kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 5.10.-7.11.2016 Tuusulan kunnantalolla (3. kerros, C-siipi) ja kunnan internetsivuilla.

Asemakaavaratkaisu pohjautuu alueelle samaan aikaan laadittuun yleissuunnitelmaan. Keskustelua alueen kehittämistarpeista käytiin yleissuunnitelman laatimisen aikana Tuusulan liikuntapalveluiden Facebook-sivuilla. Myös yleissuunnitelmavaihtoehdot olivat esillä ja niitä oli mahdollista kommentoida. Yleissuunnitelman luonnosvaihtoehtoja esiteltiin urheilukeskuksessa 17.5.2017 järjestetyn Kevätkirmaisu -tapahtuman yhteydessä. Suunnitelmanäyttelyssä yleissuunnitelmaluonnoksia esiteltiin ja osallistujat kommentoivat niitä. Urheilukeskuksen yleissuunnittelun ja asemakaavan valmistelun tilannekatsaus pidettiin 28.3.2018. Tilaisuudessa alueen pääkäyttäjät kommentoivat suunnitelmaluonnoksia.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden monitoimihallin ja muiden urheilua ja vapaa-aikaa palvelevien toimintojen, kuten urheilu- ja pallokenttien, liikuntapaikkojen ja leikki- ja oleskelualueiden sijoittamisen alueelle. Urheilupuiston mahdollisen uuden monitoimihallin ympärille muodostuu olemassa olevalle urheiluhallien keskittymälle rinnakkainen urheilupuiston rakennettu ydinalue. Lisäksi Kilpailutien varrelle osoitetaan pienempi uusi korttelialue urheilutoimintaa palveleville rakennuksille.

Rakentaminen

Asemakaavassa suurin osa alueesta osoitetaan urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU-8). Alueelle saa rakentaa kevytrakenteisia pääkäyttötarkoitusta palvelevia varastoja, teknisiä tiloja ja palvelupisteitä, jotka ovat suuruudeltaan enintään 25 m2. Rakennusten ja rakennelmien tulee olla ulkoasultaan huoliteltuja ja ympäristöön sopivia.

Olemassa olevien ja uusien urheiluhallien alueet osoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU ja YU-2). Mahdollisen monitoimihallin yhteyteen YU-2 korttelialueelle saa sijoittaa urheilutoiminnan lisäksi pääkäyttötarkoitusta tukevia majoitustiloja sekä kaupallisia palveluita. Korttelialueilla suurin sallittu kerrosluku on II kerrosta. Monitoimihallia varten osoitetulla korttelialueella suurin sallittu kerrosluku on kuitenkin III kerrosta.

Toiminnot

Monitoimihallin edustalle on osoitettu katuaukio. Alue varataan yleiselle jalankululle, pyöräilylle ja pyöräpysäköinnille sekä katupeleille. Alueelle on suositeltavaa sijoittaa oleskelupaikkoja, kalusteita ja pelialueita. Pinnoitteen tulee olla vettä läpäisevä. Alueelle saa rakentaa enintään 25 m2 suuruisia kevyitä rakennelmia. Urkka-aukio toimii kohtaamispaikkana ja soveltuu hyvin erilaisten tapahtumien järjestämiseen. 

Urheilupuiston keskialue on aktiivinen vapaa-ajan viettoa palveleva ulkotoimintojen vyöhyke. Alueelle on osoitettu leikki- ja oleskelualuetta (le), liikuntapaikka (ul) ja urheilupaikka, jolle saa sijoittaa ulkostreetlajeihin, kuten rullalautailuun, rullaluisteluun, potkulautailuun tai muuhun vastaavaan liikuntaan varustettuja paikkoja (ups).

Urheilupuiston reuna-alueet soveltuvat omaehtoiseen ulkoiluun ja oleskeluun. Reuna-alueet on asemakaavassa osoitettu puustoisena säilytettäviksi.

Kulkeminen

Urheilupuiston käyttäjämäärän ja lajikirjon kasvaessa ajoneuvoliikenteen määrä kasvaa. Liikennemäärän Kilpailutiellä on arvioitu kaksinkertaistuvan nylkytilanteeseen verrattuna. Ajoneuvoliikenteelle muodostetaan uusi katuyhteys urheilupuistoon Palkkitieltä. Uuden katuyhteyden myötä urheilupuisto ei enää ole vain yhden katuyhteyden varassa ja urheilupuiston tuottamat liikennevirrat jakautuvat tasaisemmin alueen katu- ja tieverkolle. Yhteydestä Palkkitielle ei tule kuitenkaan tehdä läpiajoon houkuttelevaa.

Alueelle saapuvat ja alueen sisäiset jalankulun ja pyöräilyn pääreitit on osoitettu asemakaavassa sijainniltaan ohjeellisina jalankululle ja pyöräilylle varattuina alueen osina. Lisäksi alueelle metsän läpi lännen suunnasta saapuvat reitit on osoitettu sijainniltaan ohjeellisina ulkoilureitteinä. Uuden ja olemassa olevan hallikeskittymän välille muodostetaan jalankulkuvyöhyke, jossa jalankulun reitit eivät risteä autoliikenteen kanssa.

Pysäköinti

Urheiluhallien läheisyyteen on osoitettu autopaikkojen korttelialuetta (LPA-18). Autopaikkojen korttelialueella saattoliikenteen sujuvuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota esimerkiksi varaamalla pysäköintialuetta kiertävän pääasiallisen ajoreitin varrelle sijoittuvat autopaikat lyhytaikaiseen pysäköintiin. Alueen hulevedet tulee käsitellä ennen maaperään imeyttämistä.

Kuntoilijantien varteen on sijoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka (p-19), jotka on varattu pysäköintialueen laajenemisalueeksi. Autopaikkoja ei saa sijoittaa korttelialueelle. 

Autopaikkoja tulee rakentaa käyttötarkoituksen edellyttämä määrä. Autopysäköinnin tarve vaihtelee suuresti eri lajien välillä. Selvitys autopaikkojen tarpeesta ja sijoittumisesta tulee esittää rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Autopaikkoja on kuitenkin rakennettava vähintään 1 ap / 100 k-m2.

Mitoitus

Asemakaavassa on osoitettu alueelle yhteensä 43 500 k-m2 rakennusoikeutta, josta 30 000 k-m2 on lisäystä aiempaan. Alueen luoteisosaan olemassa olevien urheiluhallien alueelle osoitetaan 18 500 k-m2 rakennusoikeutta. Kilpailutien päähän on osoitettu monitoimihallia varten uusi korttelialue, jolle osoitetaan 20 0000 k-m2 rakennusoikeutta. Lisäksi Kilpailutien varrelle on osoitettu uusi korttelialue enintään 5 000 k-m2 suuruiselle rakentamiselle.

Korttelialueilla asemakaavan sallima maksimitehokkuus vaihtelee e = 0.6 - 1.17 välillä. Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 41,88 ha. Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueiden pinta-ala on yhteensä noin 5,87 ha mikä vastaan noin 14 % koko suunnittelualueen pinta-alasta. Autopaikkojen korttelialuetta osoitetaan 2,24 ha (5 %), yleistä pysäköintialuetta 0,84 ha (2 %), katuja ja muita yleisiä alueita 2,29 ha (5 %), vesialuetta 0,75 ha (2 %) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 29,87 ha (71 %).

Kustannukset

Asemakaavan muutoksen mahdollistama katujen ja yleisten alueiden rakentaminen aiheuttaa kunnalle inventointikustannuksia. Investointiohjelmaan on varattu vuodelle 2018 tenniskeskuksen pysäköintialueen laajentamisen toteutukseen 500 000e. Kuntoilijantien rakentaminen maksaa arviolta 800 000 – 1 000 000e. Urheilupuiston pintarakenteista, urheilukentistä ja muista toiminnoista varusteineen ja järjestelmineen aiheutuu kustannuksia. Urheiluseurat ja yritykset toteuttavat urheiluhallit kunnan ohjauksessa. Rakentaminen on mahdollista tehdä vaiheistetusti ja näin on mahdollista jakaa toteuttamiskustannuksia usealle vuodelle ja samalla saada joustoa väliaikaisten toimintojen esim. pysäköinnin siirtämiselle alueellisesti.

Kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunto:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta pitää Urheilupuiston asemakaavaa tärkeänä ja toivoo kaavan mahdollisimman ripeää etenemistä. Turvalliset liikenne- ja pysäköintialueet sekä kevyen liikenteen yhteys Monion ja urheilukeskuksen välillä on tärkeää toteuttaa ensi vaiheessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Virpi Lehmusvaara, kasvatus- ja sivistystoimenjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää antaa Urheilupuiston asemakaavan muutoksesta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

---

Puheenjohtajan avattua keskustelun, puheenjohtaja Salonen esitti lisättäväksi lausuntoon seuraavat asiat:

1. Urheilukeskuksen uimaranta - palvelurakennuksiin ja laajentumiseen varautuminen

"Urheilupuiston lammessa" on varauduttava myös sen kehittämiseen monipuolisemmaksi, laadukkaammaksi uimarannaksi. Vuonna 2017 Tuusulassa on tehty uimarantaselvitys, jossa tämän uimarannan parantaminen on otettu esiin. Myös julkisessa keskustelussa Tuusulanjärven uimarannan ja maauimalan yhteydessä on ollut esillä tämän uimarannan parantaminen. Tämä edellyttää myös palvelurakennusten rakentamisen mahdollistamista.

 2. Rakennusten käyttötarkoitusten laajentaminen - opetuskäyttö

Nyt perusteluosassa todetaan rakennusten käyttötarkoituksesta seuraavaa:

 "Olemassa olevien ja uusien urheiluhallien alueet osoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU ja YU-2). Mahdollisen monitoimihallin yhteyteen YU-2 korttelialueelle saa sijoittaa urheilutoiminnan lisäksi pääkäyttötarkoitusta tukevia majoitustiloja sekä kaupallisia palveluita. "

Urheilukeskus sijaitsee Rykmentinpuiston läheisyydessä, monitoimihalli toimii myös lukion, mahdollisesti myös muiden oppilaitosten liikuntatiloina. Urheilukeskukseen on ollut myös ulkopuolisia ehdotuksia opetusrakennusten sijoittamisesta. Tulevaisuudessa yhä useammin erilaiset käyttötarkoitukset sijoitetaan samoihin kokonaisuuksiin. Tämän takia syytä on varautua, että Urheilupuiston kortteleihin voidaan sijoittaa myös opetusta palvelevaa rakentamista/tilaa.

3. Tulo Palkkitien kautta Kuntoilijantietä pitkin - kaava-alueen ulkopuolella olevat yhteydet vaikeasti hahmoteltavissa olevia.

Palkkitien kautta tulo idästä parantaa alueen saavutettavuutta ja toivon mukaan vähentää nykyisen sisääntulon käyttöä, ruuhkautumista. Asemakaava-alueen itäpuolella kuitenkin Palkkitielle pääsy on epämääräinen, vaikeasti hahmotettavissa oleva, kun tulo tapahtuu Hyrylän teollisuusalueen kautta.

Lautakunta päätti täydentää lausuntoa Salosen esityksen mukaisesti.

Päätös

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päätti antaa Urheilupuiston asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja sivistyslautakunta pitää Urheilupuiston asemakaavaa tärkeänä ja toivoo kaavan mahdollisimman ripeää etenemistä. Turvalliset liikenne- ja pysäköintialueet sekä kevyen liikenteen yhteys Monion ja urheilukeskuksen välillä on tärkeää toteuttaa ensi vaiheessa. Lisäksi lautakunta esittää, että kaavassa huomioidaan seuraavat asiat:

1. Urheilukeskuksen uimaranta - palvelurakennuksiin ja laajentumiseen varautuminen

"Urheilupuiston lammessa" on varauduttava myös sen kehittämiseen monipuolisemmaksi, laadukkaammaksi uimarannaksi. Vuonna 2017 Tuusulassa on tehty uimarantaselvitys, jossa tämän uimarannan parantaminen on otettu esiin. Myös julkisessa keskustelussa Tuusulanjärven uimarannan ja maauimalan yhteydessä on ollut esillä tämän uimarannan parantaminen. Tämä edellyttää myös palvelurakennusten rakentamisen mahdollistamista.

 2. Rakennusten käyttötarkoitusten laajentaminen - opetuskäyttö

Nyt perusteluosassa todetaan rakennusten käyttötarkoituksesta seuraavaa:

 "Olemassa olevien ja uusien urheiluhallien alueet osoitetaan urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YU ja YU-2). Mahdollisen monitoimihallin yhteyteen YU-2 korttelialueelle saa sijoittaa urheilutoiminnan lisäksi pääkäyttötarkoitusta tukevia majoitustiloja sekä kaupallisia palveluita. "

Urheilukeskus sijaitsee Rykmentinpuiston läheisyydessä, monitoimihalli toimii myös lukion, mahdollisesti myös muiden oppilaitosten liikuntatiloina. Urheilukeskukseen on ollut myös ulkopuolisia ehdotuksia opetusrakennusten sijoittamisesta. Tulevaisuudessa yhä useammin erilaiset käyttötarkoitukset sijoitetaan samoihin kokonaisuuksiin. Tämän takia syytä on varautua, että Urheilupuiston kortteleihin voidaan sijoittaa myös opetusta palvelevaa rakentamista/tilaa.

3. Tulo Palkkitien kautta Kuntoilijantietä pitkin - kaava-alueen ulkopuolella olevat yhteydet vaikeasti hahmoteltavissa olevia.

Palkkitien kautta tulo idästä parantaa alueen saavutettavuutta ja toivon mukaan vähentää nykyisen sisääntulon käyttöä, ruuhkautumista. Asemakaava-alueen itäpuolella kuitenkin Palkkitielle pääsy on epämääräinen, vaikeasti hahmotettavissa oleva, kun tulo tapahtuu Hyrylän teollisuusalueen kautta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.